História 2009

2009 / 1. szám - NŐK A TÖRTÉNELEMBEN - PÉTER KATALIN: Báthory Erzsébet - valóság és fantázia : Magányos özvegy vagy szadista gyilkos?

Báthory Erzsébet - valóság és fantázia B­áthory Erzsébetről (1560-1614) az utókorban többféle kép él. Magányos özvegyasszony, aki ellen a hatalom összeesküvést sző, il­letve koncepciós pert indít, vagy örege­dő nő, aki szűz lányok vérében fürödve hajszolja az ifjúságot. Ez utóbbi fantá­ziaalak a legrégibb. Már vagy 150 évvel Báthory Erzsébet halála után kitalál­ták, de élénken élt még a közelmúlt­ban is, ha ugyan nem csúszott át egé­szen a máig. Nem lehet bizonyosat tudni, mert a csejtei „véres grófnő” irodalma és a róla szóló festmények, zene, filmek, újabban internetes játék­­termése világszerte olyan gazdag, hogy nehéz a pillanatnyi állapotukat felmér­ni. A magányos özvegyasszony alakja kevésbé régi. Erről mintegy száz éve vannak írások, újabban játékfilmek is születtek róla. A közös a kétféle ábrá­zolásban az, hogy akár üldöző, akár ül­dözött rajta Báthory Erzsébet, minden­képpen gyönyörű a megjelenése. (A filmekben olyan sztárok testesítették meg, mint például Geraldine Chaplin vagy Anna Fried.) Előkelő ősök, gazdag házastárs A korabeli feljegyzésekben nincs nyo­ma annak, hogy Báthory Erzsébet szép lett volna, pedig elég sok irat maradt fenn tőle vagy róla. A gazdag doku­mentumegyüttes egy nagyon előkelő, beteg asszony arcát mutatja. Betegsége kialakulásában és elha­talmasodásában a társadalmi státus döntő hatású volt. Arisztokrata, akkori szóval mágnás volt mind saját famíliá­ja, mind Nádasdy Ferencé, akihez ti­zenöt éves korában hozzáadták. A Bá­thoryak történetét Erzsébet kortársai az Árpád-ház idejéig vagy egyenesen az ókorig vitték vissza. Tudtak a külön­böző családtagok legendás hőstetteiről, f­ilmek sora idézte már fel Báthory Er­zsébet alakját. Az utóbbi időben újakat is for­gattak e témáról. Szlovákiá­ban napjainkban nagy siker­rel játsszák Juraj Jakubisko Báthory c. filmjét, míg a leg­­frissebb alkotás Julie Delpy bemutatás előtt álló The Countess (A grófnő) c. munkája. Szerzőnk cikkében a történelmi hátte­­­­rét rajzolja meg, ki­térővé a főszereplő életútjának vitatott kérdéseire is, de arról is, hogy a Báthory­ak közül sokan viseltek magas méltósá­gokat. Erzsébet egyik nagybátyja, Bá­thory István nem mással versengett ép­pen a Nádasdy-Báthory házasság évé­ben (1575) a lengyel királyságért, mint Miksával, a német-római császárral és Moszkva cárjával, Rettenetes Ivánnal. Végül, már jóval a lakodalom után, őt választották meg. A férj, Nádasdy Ferenc (1555-1604) famíliájának régmúltja nem volt dicső­séges, de a közeli múltból az apjában, Nádasdy Tamásban a kor nagy politiku­sát tisztelték. Annak idején a király jelöltjeivel szemben közfelkiáltással választotta nádorrá (1554-1562) az or­szággyűlés. Ő lett a nemesi jogok meg­testesítője. Általános felfogás szerint ki- Kanizsay Orsolya (1521-1571), Nádasdy Tamás (1498-1562) nádor, az anyós az após Nádasdy Ferenc (1555-1604), a férj, a „Fekete bég" Báthory Erzsébet (1560-1614) egyetlen hiteles képmása Képek forrása: MNM Magyar Történelmi Képcsarnok 25

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék