Hitel, 2007. július-december (20. évfolyam, 7-12. szám)

2007 / 11. szám - Cs. Nagy Ibolya: Hol vagy, Csokonai Vitéz Mihály? (Juhani Nagy János Mihály könyve);

[ Szemle ] Debrecen környéki, „parlagi” templomrom­ban vígan éldegélve fantasztikus találmá­nyain dolgozott, s készült Csokonai életútja nem hivatalos változatának gyakorlati kivi­telezésére. A Hatvani-féle bűntudomány te­hát a történések azonos idejébe, 1805-be telepíti a két embert (meg a kideríthetetlen korú famulust), a volt tanárt-tudóst és a kedvelt tanítványt. A bűvös masina pedig nem is a vágyott, a megénekelt XX. szá­zadba, hanem még messzebb, talán 2004- be penderíti Vitézt, s épp akkor, amikor Szabó Magda könyvheti megnyitóját közve­títi a televízió. (De persze élhetünk a gya­núperrel, hogy miként Ádám is csupán ál­modja a jövőt­­ és a múltat Vitéz Mihállyal sem történik más, mint hogy a „professzor szokásos szemfényvesztéseinek” áldozataként álmodja, amit látni vél: e te­kintetben a szerző nem tesz bizonyossá semmit.) Viszont ha csak egy kicsit odébb löki a masina Vitéz Mihályt, például 2007 könyv­hetére, akkor Csokonainak három friss mű is fölkelthette volna a figyelmét az antikvá­riumban (tekintve, hogy a könyvek e kor­ban gyakran már megjelenésük napján fel­tűnhetnek az antikváriusok polcain): Bálint Péter, Ballai László és Juhani Nagy János Csokonai-regényeiről beszélünk. Mindhá­rom a debreceni regénypályázaton nyert díjat, Juhani Nagy János Csokonai-regénye épp a másodikat, s ebben, a most szemügy­re veendő, Mihály könyve című opus zárla­tában bóklászik Vitéz Mihály ama Piacz ut­cai könyvesboltban a saját művei - meg jövője - után kutakodva. Ha a szerző még egyet csavarint a történeten, Csokonai la­pozgathatta volna azt a könyvet is, mely­ben Csokonai a Piacz utcai könyvesboltban lapozgat egy könyvet... Persze találhatott volna Vitéz Mihály egyéb, számára igen érdekes munkát is a polcokon, méghozzá fölösen: szembesülhe­tett volna azzal a szívderítő ténnyel, hogy tragikus életútja, kudarcos szerelmi élete, költői küszködései, folytonos megalázkodá­sa és megalázottsága, pénztelenség, állásta­lanság, éhezés, nyomor, betegség hány s milyen fantáziadús novella, versezet, re­gény, dráma (meg dramolett) kifundálására ösztönzi a késő utókor számos tollforgató­­ját. Ha kicsit gazdagabb a regénybeli antik­várius készlete, akkor a XXI. századba csöppent­­ kisimult arcú, kiszőkített fürtű - Csokonai tapasztalhatta volna­­ késői elégtételként hogy bár életében kudarc kudarcot követett, hogy a kortársai - ki­adott művek híján - meg sem tudhatták, miszerint a magyar irodalomtörténet egyik géniuszával élik a XVIII-XIX. század for­dulójának éveit: a boldog XX. (és XXI.) század éppenséggel jól tudja ezt. Igen je­lentős a Csokonai-recepció, mondhatta vol­na például Vitéznek a bolti elárusító, s azt is: a szakirodalmi bőség mellett a primer, Csokonai életét feldolgozó szépirodalmi művek száma nemkülönben gazdag. A sokféle, lehetséges irodalmi minta, előzmény közül aligha kerülte volna el a suhogó, lila jogingban jövőt járó Csokonai figyelmét, hogy például Szigligeti Ede nép­színművet (Csokonai szerelm­e, 1855) írt Cso­konairól, Móricz novellát (Lábnyomok a por­ban, 1911)é­s drámát is (Csokonai, 1913), a Légy jó mindhalálig című regényének Nyilas Misije is Csokonai szellemnyomait keresi Debrecenben és a Kollégiumban. Hogy re­génnyel áldozott Csokonai emlékének Kiss Tamás (Kedv, remények, Lillák, 1985), Csathó Kálmán regénnyel meg drámával is (Földiekkel játszó égi tünemény, 1924, Lilla, 1928). Kuncz Aladár (Nyugat, 1921) Kará­csonyi látomások, Vitéz Mihály a halál révén címmel az 1805. január 28-ai „halálnapról” ír „látomásos” prózát, „dramolettet”, mely­ben a halálban fölmagasztosuló költőnek állít emléket, de persze a valóságosnak, ná­la a halál beállta egyben a történet vége is - Juhani Nagy János könyvében a kezdete. Szívós Zsigmond ugyancsak drámát írt Csokonairól (Bakony, Nyugat, 1924), mely ezernyolcszázban, a Bakonyban, egy nemesi portán játszódik, Lilla már asszony, s talál­kozik Vitéz Mihállyal, aki épp ott próbál a 200­7. NOVEMBER [ 119 ]

Next