Hivatalos Közlöny, 1918 (26. évfolyam, 1-28.szám)

1918-08-01 / 18. szám

600 HIVATALOS KÖZPÖNT. 17. sz. iskolai tanítót a báziási, Sipos Gyula a zalavár­megyei kir. tanfelügyelőséghez beosztott áll. el. iskolai tanítót és Siposné Ranitovics Ilona a zalaegerszegi áll. el. iskolához beosztott molnári áll. el. iskolai tanítót a majláthfalvai, Soós Árpád kidéi áll. el. iskolai tanítót a csúcsai Stegena Andor és Stegenáné Szenker Ilona maglódi áll. el. iskolai tanítót a gyulavári, Stern Menyhért alsó­szinevéri áll. el. iskolai tanítót a mezőberényi, Szabó Erzsébet nagynyulasi áll. el. iskolához be­osztott áll. el. iskolai tanítót a szapáryligeti, Szabó Klára aranyosmeggyesi áll. el. iskolához beosztott áll. el. iskolai tanítót a misztótfalui, Szalay Kálmán orosháza-szöllőközi áll. el. iskolai tanítót az orosháza-bell., Szamuelcsik István túróczrudnói áll. el. iskolai tanítót a ferenchalmi, Szathmáry Irén fenyvesszoros-kültelki áll. el. isk. tanítót a fenyvesszoros-központi, Székely József és Székelyné Árvay Katalin kislányi áll. el. iskolai tanítót a maglódi, Székely Gyula nagysármási áll. el. iskolai tanítót a borbándi Szórády Blanka tatrangi áll. el. iskolai tanítót a nagyszeben­kistoronyi, Szűcs János felsővereczkei áll. el. iskolai tanítót a hegyfarki, Szvitelszky Szilárd a tegenyei áll. el. iskolához beosztott áll. el. iskolai tanítót a zalacskai, Tóth Ignác és Tóthné Petrovich Sára orgovány-kult.­ áll. el. iskolai tanítót a kislángi, Török Izabella az alsóhomoródi r. k. el. iskolához beosztott áll. el. iskolai tanítót a husztbaranyai, Törös Borbála a balazséri ref. iskolához beosztott áll. el. iskolai tanítót a makkosjánosi, Uhereczky Géza gyertyánfa-éles­marti áll. el. iskolai tanítót a csejkői, Vadász Géza és Vadászné Antóny Margit majláthfalvai áll. el. iskolai tanítót­­a sárvári, Vállas János petrilla-lónyaytelepi áll. el. iskolai tanítót az alsóhámori, Vargha János hídalmási áll. el. isk. tanítót a magyarvistai, Vass István c­izsnei áll. el. iskolai tanítót a sarbócfői áll. el. iskolához (1918 júli 18-120686.) áthelyezte. Megerősítések: A m. kir.­vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti tud.­egyetem°n az 1918—19. tan­évre dr. Moravcsik Ernő Emil ny. r. tanárnak a tudományegyetem Rector Magnificusává, dr. Kmoskó Mihály ny. r. tanárnak a hittudo­mányi kar dékánjává, dr. Király János ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar dékán­jává, dr. Krompecher Ödön ny. r. tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. Angyal Dávid ny. r. tanárnak a bölcsészettudományi kar dékánjává, végül dr. Kenyeres Balázs ny. r. tanárnak az orvostudományi kar jegyzőjévé történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetteket ezen tisztségeikben az említett idő tartamára megerősítette. (1918 jú­lius 8 — 106621). A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a debreczeni tv -egyetemen az 1918—19. tan­évre dr. Kiss Géza ny. r. tanárnak a tudo­mányegyetem Rectorává, dr. Lencz Géza ny. r. tanárnak a református hittudományi kar dé­kánjává, dr. Teghze Gyula ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar dékánjává és dr. Darkó Jenő ny. r. tanárnak a bölcsészet-, nyelv-és történettudományi kar dékánjává történt megválasztását jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetteket ezen tisztségeikben az említett idő tartamára megerősítette. (1918 július 8— 107967). A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a pozsonyi"m. kir. Ezsébet­ Tudományegyete­­men az 1818—19. tanévre dr. Polner Ödön ny. r. tanárnak a tudományegyetem Rectorává, dr. Kornis Gyula ny. r. tanárnak a tudomány­egyetem Prorectorává, dr. Kováts Ferencz ny. r. tanárnak a jog- és államtudományi kar dé­kánjává, dr. Pekár Mihály ny. r. tanárnak az orvostudományi kar dékánjává, dr. Fenyvessy Béla ny. r. tanárnak az orvostudományi kar prodékánjává, dr. Hodinka­y Antal ny. r. tanár­nak a bölcsészet-, nyelv-, és történettudományi kar dékánjává és végül dr. Imre József ny. r. tanár­nak dr.az orvostudományi kar jegyzőjévé történt megválás választását jóváhagyólag tudo­másul vette és nevezetteket ezen tisztségeikben az említett idő tartamára megerősítette. (1918 július 8—108377). _ A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Dr. Haltenberger Mihálynak a budapesti tu­dományegyetem bölcsészettudományi karán a »Morphographia« tanából egyetemi magántanárrá történt képesítését (1918 július 6—11.944.); — dr. Kerekes Zolán kereskedelmi akadémiai tanár­nak a kolozsvári tudományegyetem bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karán a »kereske­delmi földrajziból egyetemi magántanárrá tör­tént képesítését jóváhagyólag tudomásul vette és nevezetteket ezen minőségükben megerősí­tette (1918 július 6-112203.) ; — dr. Kovács Kálmánnak a pozsonyi tud. egyetem törvény­széki orvostani tanszéke mellé folyó évi szep­tember hó 1-től 1920. évi augusztus hó 31-ig szá­mítandó 2 év tartamára egyelőre csak fizetés­telen I-fő tanársegéddé történt megválasztását (1918 július 6—110818.) ; — dr. Szent-Györgyi Albertnek a pozsonyi tud. egyetem gyógyszertani tanszéke mellé f. évi szeptember hó 1-től 1920. évi augusztus hó 31-ig számítandó két év tartamára I-ső tanársegéddé történt megválás­ítását (1918 július 12—93609.) ; — dr. Kluge Endre Sándornak a pozsonyi tud. egyetem elmekórtani tanszéke mellé f. évi szeptember hó 1-től 1920. évi aug. hó 31-ig számítandó 2 év tartamára I-ső tanár­segéddé történt megválasztását (1918 július 6 — 110825.) ; — dr. Albrich Konrádnak­ a pozsonyi tud. egyetem szemészeti tanszéke mellé folyó évi június hó 1-től 1920. évi augusztus hó 31-ig ter­jedő időre I-ső tanársegéddé történt megválasz­tását (1918 július 9-93744.) ; — dr. Henesbacher Árpádnak a pozsonyi tud.­egyetem kórtani tan­széke mellé folyó évi szeptember hó 1-től 1920. évi augusztus hó 31-ig számítandó 2 év tartamára egyelőre csak fizetéstelen i-ső tanársegéddé tör­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék