Hivatalos Közlöny, 1942 (50. évfolyam, 1-24.szám)

1942-01-15 / 2. szám

2. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 25 IV. osztály. Heti 3 óra. A magyar és rutén nép élet- és sors­közösségét, érzékeltető történelmi, földrajzi és társadalomszemléleti olvasmányok, jel­lemrajzok (Mitrák: Vercliovinai élmények, Duehnovics: Az erény felülmúlja a gaz­dagságot, Králicky: Labore fejedelem). A lovageszmény megvilágítására néhány világirodalmi költői részlet. Házi olvas­mányok. A jelentésváltozások ismertetése: a név­átvitel egyszerűbb esetei. A mondattani ismeretek kiegészítése és rövid összefogla­lása. A helyesírás szabályainak összefogla­lása. Régi nyelv, tájnyelv, köznyelv, irodalmi nyelv. A stílusfejlődés megfigyeltetése ol­vasmányok alapján. A műfajok pontosabb elkülönítése, azonos jellegűek csoportosí­tása. Gyakoribb idegen versformák. Nép­költészet. A stílus hatásosságának és szem­léletességének fontosabb eszközei. A szó- és kifejezéskincs további gyűj­tése. A mondatszerkesztés gyakorlása. Pol­gári ügyiratok (jegyzőkönyv, bizonyít­vány). 8 iskolai dolgozat. 3. §. Az 1941/42. iskolai évben a jelen tanter­veket a szükséges átmenetekkel kell alkal­mazni. 4. §. Ez a rendelet kihirdetése napján* lép hatályba. Budapest, 1941. évi december hó 22-én. * 1942. január 15. KÖZLEMÉNYEK. Egyetemi tandíjakra és mellékdíjakra vonat- | kozó rendelkezések hatálya. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­ter az egyetemi tandíjak és mellékdíjak szabá­lyozása tárgyában kiadott 33.200/1941. V. K. M. IV. és e díjak elszámolása tárgyában kiadott 34.721/1941. V. K. M. IV. sz. rendeleteinek hatá­lyát az 1941—42. tanév II. félévére kiterjesz­tette. (84.206/1942. V. K. M. IV. — 1942. január 8.) Az Országos Közoktatási Tanács tagjai meg bizatásának meghosszabbítása. A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter az Országos Közoktatási Tanács tagjainak az 1941. év végéig tartó megbízatását, illetőleg ki­nevezésük hatályát további intézkedésig meg­hosszabbítja. (59.680/1941. V. K. M .— 1941. de­cember 23. Megjelent a Budapesti Közlöny 1941. évi folyamának 291. számában.) A színés'zképző iskolák szakfelügyelete. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Lauriiin Lajosnak, a M. Kir. Operaház művé­szének a színészképző iskolák szakfelügyelete I körül kifejtett munkásságáért köszönetét nyil­vánította. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a színészképző iskolák szakfelügyeletével kap­csolatos teendők ellátására az 1941/42. tanévre Tihanyi Vilmost, az Üj Magyar Színház fő­rendezőjét kérte fel. (29 263/1941. V. IC. M. -1941. december 23.) Allamérvényes bizonyítvány kiállításának joga. A in. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a kecskeméti ref. leánygimnázium I—IV. osz­tálya számára az államérvényes bizonyítvány kiállításának jogát a folyó 1941/42. tanévre megadta. (77.859/1941. V. K. M. — 1941. decem­ber 31.) Köszönetnyilvánítás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a budapesti Nyomdász Ipartestületnek a buda­pesti községi díszítő és sokszorosító iparos­tanonciskola kiváló tanulóinak jutalmazására juttatott 1000 pengő értéket meghaladó ado­mányáért elismerését és őszinte köszönetét fejezte ki. (2.273/1941. V. K. M.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék