Hivatalos Közlöny, 1943 (51. évfolyam, 1-24.szám)

1943-06-15 / 12. szám

316 HIVATALOS KÖZLÖNY •51. ÉVF. Schi­ck Julianna (Sárvár, 1915. jan. 23., szr.) állítólag elveszett IV. oszt. bizonyítványa helyett, Tihanyi Andor (Sárvár, 1919. márc. 6., róm. kat.) I. oszt. és Mészáros Károly (Nyőgér, 1912. jan. 12., róm. kat.) IV. oszt. bizo­nyítványa helyett a sárvári áll. polgári iskola igazgatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4855.) Hóbel Jenő (Kőrösmező, 1923. október 17.) a körös­mezői állami polgári iskola III. osztályáról 16/1936—37. anyakönyvi szám alatt kiállított elveszett bizonyítványa helyett a rahói állami polgári iskola igazgatósága­ mint a megszűnt kőrösmezői állami polgári iskola irattárának kezelője, másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4850.) Nemes Ibolya (Budapest, 1929. augusztus 29.) a 23/­1940. június 12. számú I. o. 23/1941. június 25. II. o. és 24/1942. június 25­. számú III. oszt., állítólag elveszett bizo­nyítványát tartalmazó Tanulmányi Értesítője helyett a rá­kosligeti közs. polg. iskola" igazgatósága másodlatot állított ki, 95/1943. május 31. szám alatt. Eredeti érvénytelen. (4847.) Kelemen Erzsébet (született Kispesten, 1910. december 3., evang.) állítólag elveszett negyedik osztályos bizonyít­ványa helyett a pilisvörösvári állami polgári iskola igaz­gatója 90/1943. szám alatt másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1845.) Jancsovics Ilona (Baja, 1908. V. 29.) /1919—20. isk. évi második oszt. bizonyítványáról a pestújhelyi róm. kat. polg. leányiskola másodlatot állított ki. Az eredeti érvény­telen. (4§44.) Slegyessy Gyula (Dunakeszi, 1922. június 22., róm. kat.) állítólag elveszett felső kereskedelmi iskolai I. évfolyamú bizonyítványa helyett a pestszentlőrinci m. kir. áll. gróf Károlyi Sándor kereskedelmi középiskola igazgatósága má­sodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1842.) László Emma Terézia (Budapest, 1928. III. 22., ev.) a pestszenterzsébeti áll. polg. leányiskola igazgatósága által 1938—42. években az I—IV. osztályokról kiállított Tanul­mányi Értesítőjét elvesztette. Helyette ugyanezen iskola igazgatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1841.) Hadnagyev Sztoján (Óbecse, 1923. január 19.), állítólag elveszett 1938—39. tanévi VI. osztályos gimnáziumi bizo­nyítványa helyett az óbecsei­ m. kir. állami gimnázium igazgatósága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1840.) ' Dési m. kir. áll. gimn. igazgatósága Tóth István (1904. VI. 22.) I—IV. osztályos (1914/15—1917/18-ig) bizonyít­ványai helyett másodlatot állított ki. Eredetiek érvényte­lenek. (4839.) Mátity Zóra (Mohol, 1923. szept. 28.) polg. isk. III. és IV. oszt. bizonyítványa elveszett, arról a moholi m. kir. áll. polg. isk. igazgatósága másodlatot adott. Eredeti érvényte­len. (4835-t Mihus Piroskea (Kúnszentmárton, 1906. máj. 9.) elve­szett negyedik osztályos bizonyítványa helyett a nagykőrösi közs. polg. leányiskolától másodlatot kapott. Eredeti ér­vénytelen. (1836.) Farkas Julianna, aki Nagyszalontán (Bihar m.) szüle­tett, 1920. nov. 11-én, állítólag elveszett az 1934—35. tan­évi leánygimnázium III. osztályos bizonyítványa. Pótlására a nagyszalontai áll. polg. leányiskola igazgatósága 13/1942— 1943. aksz. alatt ideiglenes bizonyítványt állított ki, amíg az eredeti anyakönyv feltalálható lesz. (4837.) Szű­cs Emilia (Tápiószele, 1910. július 26.) második és harmadik osztályos bizonyítványa állítólag elveszett. He­lyette a nagykátai áll. polg. iskola igazgatósága 31—17— 1943. szám alatt másodlatot adott ki. Az eredeti érvényte­len. (1838.) Körössy István (1919. ápr. 4., Magyarpéterlaka) állító­lag elveszett érettségi bizonyítványa helyett a marosvásár­helyi ref. kollégium igazgatósága másodlatot állított ki. Ere­deti érvénytelen. (1834.) Balogh Sándor (Marosvásárhely, 1909. szept. 22.) állító­lag elveszett I., II. és III. osztályos bizonyítványa helyett a marosvásárhelyi ref. kollégium gimnáziumának igazgató­sága másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1833.) Bodnár Miklós (Polena, 1917. április hó 25., ref.) állí­tólag elveszett 1938. VI. 9-én kelt 4. sz. IV. oszt. évvégi bizonyítványa helyett a munkácsi magy. kir. áll. magyar és ruszin tagozatú líceum és tanítóképző intézet 446/1943. sz. iktató alatt másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1832.) A makói kereskedelmi középiskola igazgatósága Makai Elek (Kőröstarcsa, 1910. január 6. ref.) elveszett érettségi bizonyítványa helyett másodlatot állított ki. Eredeti érvény­telen. (4830.) Dóri Ferenc (Munkácsváralja, 1924. december 25.) el­veszett polg. isk. Tanulmányi Értesítője helyett a munkácsi m. kir. áll. német tanítási nyelvű pólg. isk. igazgatósága másodlatot adott ki. (4831.) Csik Lajos Károly (Visk, 1905. június 13.) elveszett IV. osztályú gimnáziumi bizonyítványa helyett (1918—19. tanév) a­ máramarosszigeti református gimnázium igazgatósága 262/1943. szám alatt másodlatot adott. Eredeti érvénytelen. (4829.)­­ Molnár Mária Valéria (született Miskolc, 1923 szept. 6., róm. kat.) állítólag elveszett I., II., 111., IV. o. bizonyít­ványai helyett a miskolci érseki róm. kat polgári leányis­kola igazgatója másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1827.) ^ • Mátéffy Béla (Dévénytó, 1903. aug. 24., róm. kat.) állí­tólag elveszett 1914/15. évi II. o. bizonyítványa helyett a lévai m. kir. gimnázium másodlatot állított ki. Eredeti ér­vénytelen. (1826.) A kolozsvári ref. leánygimnázium igazgatósága Bándi Anna állítólag elveszett 1941/42. tanévi I. osztályos bizo­nyítványa helyett 794—1942/43. szám alatt másodlatot ál­lított ki. Eredeti érvénytelen. (1824.) A kolozsvári ref. leánygimnázium igazgatósága, mint a kolozsvári ref. polgári leányiskola 1919/20. évi anyakönyvé­nek őrzője Soós Ilona (született Kolozsvár, 1906. II. 19., ág. ev.) 37/1920. május 20-án kiadott, állítólag elveszett bizonyítványa helyett 795—1942/43. szám alatt másodlatot állított ki. Eredeti érvénytelen. (1825.) Farkas Péter (Kecskemét, 1927. ápr. 15.) elveszett I—IV. o. Tanulmányi Értesítője helyett a kiskúnfélegyházi áll. polg. fiúiskola másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (4822.) Keserű Antal (Kiskunfélegyháza, 1925. jún. 11.) elveszett IV. oszt. bizonyítványa helyett a kiskunfélegyházi áll. polg. fiúiskola másodlatot adott ki. Eredeti érvénytelen. (4823.) Ilasinec György, aki 1901. március 26-án, Kassán szüle­tett, ker. kat. vallású egyén, második osztályról szóló pol­gári iskolai bizonyítványát elvesztette. Az eredeti bizonyít­vány iktatási száma 23. A kassai I. sz. m­. kir. áll. polg. fiúiskola 9—15/1943. szám alatt 1943. június 3-án másod­latot állított ki. Eredeti érvénytelen. (4821.) Csefkó Józe­f (Komárom, 1887.) negyedik osztályú bi­zonyítványáról a komáromi­ községi polgári fiúiskola igaz­gatósága másodlatot állított ki. Eredeti­ érvénytelen. (4820.) A kézdivásárhelyi áll. polg. leányiskola igazgatósága Lukács Jenő (Sepsiszentgyörgy, 1907., ref.) IV. oszt. bizo­nyítványa helyett másodlatot adott. Eredeti érvénytelen. (1818.) "

Next