Honderü, 1843. július-december (1. évfolyam, 2/1-26. szám)

1843-10-21 / 16. szám

516 vályutcza 1024 sz. alatti Müller féle házban) f. évi nov. 2-ig beje­lenteni ne terheltessenek. Ezen leczkék minden hétköznap reggeli hetedfél órától nyol­­czadfélig, délután 5-től 6-ig fognak tartatni az intézet’ szállásán. A f. évi oct.’ 24.kén tartott választmányi ülés’ határozatából. Stull­er Ferencz: Egyesületi titkár, laka­­jtér, Örményi ház, nemzeti színház. Szombaton, oct.­ 21-kén, Konti Károly rendező’ javára, bérszünet­tel Bál és. Nagy opera 5 folvk. Irta Seribe, fordította Szerdahelyi. Zené­jét szerzette Auber. Az álarczos bálban V­észter ur és társai a jutalma­zandó iránti szívességből részt vesznek. Jövő kedden oct.’ 24-én Erkel­né’ javára bérletszünéssel: először Országgyűlési szállás Eredeti vígjáték 4 fölvonásban. Irta Vachot Imre. Agarászat. Az 1839-ben alakult agarászegylet’ i. e. novemberben tartandó va­dászatára megjelenési határnapul november 1­5-dik napja, gyülh­elyül Ve­­csés, díjul 100 pftos egyleti billikom , és a legjobb kanagárnak ajánlt s Szentpétery által készített hevesi billikom van kitűzve. A részvények múltra s jelenre befizethetők Pesten Nagy József keres­kedő urnák a váczi és kígyó utcza’ szögleten a zöldfánál levő kereskedé­sében. Miulas Zsigm­ond jegyző. —o#í©.&1.— THALIA. Oct.’ 5. Egy pohár víz. — 7. Borgia Lucrezia. — 13. Nem és hivatalom, vígj. 3 fölvb. másodszor. Sajnálat­tal tapasztaltuk, hogy e csinos vígjáték ezúttal kevesebb kedvvel és pon­tossággal adatott, mint először. E rákmenet nem ritkán tapasztalható a nemzeti színházban, az első előadásra t. i. fordítnak színészink némi gon­­­dot, hogy a darab meg ne bukjék , a többiekben már e némi gondot is fo­

Next