Honderü, 1843. július-december (1. évfolyam, 2/1-26. szám)

1843-10-21 / 16. szám

514 ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS A SZIVÁRVÁNYRA. Időrövidség miatt a tűzkárosult miskolcziak’ fölsegélésére Emich G. könyvárus úrral kiadni ígért albumunk eddig meg nem jelenhet­vén, szerencsésnek érzem magam’ tudtul adhatni a tisztelt olvasóközön­ségnek, miszerint nevezett album’ szerkesztését befejezvén, az legsii­­keresb intézkedések’ következtében jövő­ pesti novemberi vá­sárra okvetlen me­gj­elenendi­k. Örömmel említhetni egy­szersmind, hogy az emberbaráti czél’ kivitelére szépirodalmunk’ több legnevesbjel járulván, az album igen kedves s gazdag tartalommal kí­nálkozik élvezetet szerezni azon lelkeseknek, kik pártolásuk által szíve­sen törlik le embertársaik’ szemeiből az Ínség’ könyét. Fölhívásomhoz képest czélszerűnek tartom egyszersmind tartalmát is soraimba fűzni. A közlött programm’ szellemében a szerkesztőn kívül kötetlen beszédet adtak: Gaal, Nagy Ignácz, Pista Mihál — Miskolcz’ vésznap­jának eleven­­színezetű rajzával — Remellay G. és Vachot Im­­re; lantos költeményi részét alkották: Beöthy Zs., Császár, Lau­­ka, Lakner, Lisznyay, Liszy V., —­— Ida, N­e­y, P­á­­jer, Petőfi Sándor, p­ö­n­ö­g­e­i K­is P­á­l, Sa­m­ar­ja­y K­á­r­ol, Sujánszky, Tárkányi, Tompa, Jámbor Pál, Vachot Sándor, Vajda Péter és Vidor Emil, — régibb költőink’né­­hányai, s a fiatal lyrai erő’ majd minden föltünőbbjei, kikhez járul több jeles epigrammizó is. Megjelenendik az album kettős vermen, arany vágással vastag préselt papirboritékban, s előfizetési ára a mintegy 14—15 ívre ter­jedendő ízletes könyvnek csak 1 ft 40 kr. pengőben. Előfizetése elfoga­dására tisztelettel s egész bizodalommal kéretnek meg, minden megyék alispáni hivatalai, mellyeknek nyílt török lesz megyei közgyűlésen járul­ni a czél­ megközelítésére, s ezeken kívül : Debreczenben Pé­­czely Jósef, Gömör m­egyében Széplaky Lajos, K­a­s­s­á­n Klestinsz­­ky László, Komáromban Beöthy Zsigmond, Losonczon Farkas Károl, Miskolczon Nagy Gedeon és Pista Mihál, P­est­en casinoi pénztárnok: Antal Mihál, Fényes Elek és’­Nyáry Pál, Posonban Sze­mere Bertalan, Záborszky Alajos és Lisznyay Kálmán, Bécsben Já­­szay Pál, s E­r­d­ély­ben b. Kemény Zsigmond s Méhes Soma urak; nemkülönben elfogadja az előfizetést alulirt szerkesztő, s kiadó Emich Gusztáv könyvárus úr budai és pesti boltjában. Az előfizetési ívek­be-

Next