Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-04-01 / 4. szám

Az élő Olvasó, szerkezetéről és gyakorlásáról. 16r. Posonyban, 1845. Nyomatott Schmid Antal betűivel. Egy acélba metszett képpel, kötve..................................... 15. kr. Orosz Ádám­ (Egri megyei, eger-szalóki plebanus) Egyházi beszédek vasárnapokra. 2-dik kötet. 8r. Egerben, 1845. Az érseki Lyceum betűivel. 313 lap, velinen, bor. fűzve . . . 1 fr- 12 kr. Petőfi Sándor­, Cypruslombok Etelke sírjából. 16r. Pest , 1845. Beimel József betűivel. 36 lap, velinen , bor. fűzve . . . 30 kr Platarch, új, vagy minden korok és nemzetek’ leghíresebb férfiai és höl­gyeinek arc és életrajza. A szöveg német eredetét magyarázta Bajza. 3-dik füzet. NSr. Pesten, 1845. Hartleben J. A. tulajdona, 97—144 lap, 24 arcképpel, velinen, bor. fűzve . • . • 40 sz. Rozsafü­zér , az elő lelki, és a boldogságos szűz Mária szeplőtelen sz. szivének tisztelete. K­r. Pozsonyban, Bucsánszky A. tulajdona. 400 lap, 24 kr., bőrbe kötve ’s aranyos vágással . . 1 fz. 12 kr. Schultz Istv., útmutatás az írásbeli feladásokra a polgári élet tárgyairól, magány és nyilvános tanítók és tanulók számára. 8r. Pesten, 1845. Hartleben A. A. tulajdona. XII és 117 lap, velvnen , bor. fűzve.................................................... . . 40 kr. Shakespeare Vilmos összes színművei. Fordította Lemouton Emilia, 1-ső füzet: A szélvész. Színjáték 5 felvonásban. 161. Pesten, 1845. Nyomat. Trattner­ Károlyi betűivel. (Geibel K. bizománya) 61 lap, velvnen , bor, fűzve . ......................................15 kr A-'' Szemere Bertalan., Utazás külföldön. Második bővített kiadás. 4 acélba metszett képpel. Két kötet, 1-ső Németföld, Franciaország. 2-dik Nagy Britania és Izland, Németalföld, Belgium, Rajnavidék, Hel­vécia. N.r. Pesten, 1845. Kiadja Geibel­t. VIII és 575 lap , veli­nen , kötve ............................................................4 sor­ • Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi ország és népismertető mun­kák’ gyűjteménye. Kialja a m. tudós társaság néhány tagja. 9-dik füzet. Tartalma: Angol forradalom története (vége) és kezdete Washington’ életének Sparks Jared után szabadon dolgozta Czu­­czor Gergely. 81. Pesten, 1844. Hartleben J. A. tulajdona. 249—298 és 1 — 60 lap, velinen bor, fűzve • . . . • 40 kr. Vállas Antal Dr. (m. tudós társasági rendes tag) Új kézi és iskolai atlasz a legújabb kútfúrások után, ’s mind földirati, mind statisti­­kai jegyzetekkel megtoldva, újságolvasók és tanulók számára. Iső füzet: általános rész, tartalma: 1. A két földgömb, hegyek és folyók. — 2. Europa. — 3. Ázsia. — 4. Afrika. 5. Éjszakame­­rika. — 6. Délamerika. — 7. Australia. Indiai szigettenger. N.r. Pesten , 1845. Hartleben­­. A. sajátja. 20 lap magyarázattal , bor. fűzve . • . .............................................48 kr(

Next