Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-09-01 / 9. szám

ном IRODALMI HIRDETŐ. 8. Év. 1945. 9. szám. KIADJÁK Eggenberger J. és Fia magy. tud. akadémiai könyvárusok és kiadók Pesten, (Ferenciek terén 413. szám alatt ) A honi irodalmi hirdető megjelenik minden hét­végén egy negyed vagy féliven , és minden az iker haz­ában bármilly nyelven megjelent irodalmi és művészeti tárgyakat a közismertetés végett rendesen felveend, mellynek könnyebb kivihetésre nézve minden kiadók felszok­tatnak : munkáikból e’ hirdető' szerkesztőjéhez E­g­g­e­n­b­e­r­g­e­r J. és fia könyvkereskedésébe elig egy példányt beküldeni—ne sajnálnának. Septen­berben megjelent könyvek. (Ezüst pénzben.) А. В. C., legújabb képes magyar-német, és olvasókönyv 16 szinzett képei­ SReueftee ungarisd^beutfdKé *D. 5?. ö. StAilbecs und pefebud? mit 16 со» lorirten ffiilbren. 81. Pesten, 1846, Geibel K. sajátja- 33 lap, velinen kötve . ................................................................................30 kr Bajza, Világtörténet, a’legrégibb időktől korunkig. 1-ső kötet, N.r. Pesten, 1845. Hartleben J. A. sajátjai, velinpapiron, 112 lap, bor. fűzve 45 kr. Bélák Jósef, (a’ Kecskeméti h. v. t. főiskolában költészeti és szónoklati osz­tályok’ ny. r. oktatója.) Római régiségtan (Archaeologia). 8r. Kecske­méten, 1844. Eggenberger és fia bizományban. 155 lap. fűzve . 36 kr. Bovánkovics Jós. (jogtanár és hites ügyvéd) Bírói parancsok magyar példá­nyokkal. Alkalmas kézikönyv Bírák, Ügyvédek, és Perlekedők számára- 21k kiadás, 81. Pesten, 1845. Geibel K. tulajdona. 174­1- b. fűz. 1 f. 20 kr. Constant Benjamin, A’ politikai ellenhatások, ford Halambai Sándor. 121 Pesten, 1845.­­Trattner­ Károlyi bizományában), 60 lap, velinen bor fűzve.................................................... 20 kr Fekete János , képei törtek a’ képes számkönyvet és kis számitót áttanult gyermekek­ számára. Emerson’jeles rendszere után. 81. Bécsben, 1845* Straussne’ és Sommer’ nyomdájában. (Pesten, Eggenberger J. és fiánál bizományban) 58 lap , velm­en, bor, fűzve .­­ .10 kr-

Next