Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-11-01 / 11. szám

44 Robot és Dézma, erkölcsi és anyagi, mező- és státusgazdasági tekintet­ben , három koszoruzott pályamunka; előidézve és kiadva Németuj­­vári Gróf Batthyány Kázmér nagylelkűsége ’s korszerű gondoskodá­sa által. Nor- Pesten, 1845. Nyomat. Beimel Józsefnél. (Eggenber­­ger J. és fia bizományban.) Vili és 390 lap, ver. boz fűzve 1 f. 20 kr. Szalay Imre. Magyar nyelvtudománya rövid oktatásokban , a’ kezdő tanu­lók’ számára. Az 5-dik megjobbitott kiadás után. 81. Pesten, 184­3­ Beimelt, tulajdona. 104 lap..............................­ . . 20 kr. Szinműtár, nemzeti. Szerkeszti Obernyik Károly és Vachot Imre Il­dik füzet. I. Éljen a’ honi! Vígjáték 1 felvonásban. II. Sorsjáték. Vigj. 1 felvonásban. III. Találkozás az Orczikertben. Vígjáték 1 felvonás­ban; irta Vachot Imre. 41. Pesten, 1845. Eggenberger és fia bizo­­mányában. 48.. hasáb, velinen, bor. fűzve . . . . 40 kr. Tóth Lőrinc. Úti tárcza 6 füzetben. 5-dik füzet: Brittföld. D1. Pesten, 1844. Nyomt. Länderer és Heckenast. (Eggenberger J. és fiánál bi­zományban.) 263 lap, velinen, bor. fűzve . . . . 1 fy Előfizetés mind a 1 6 füzetre...............................4 JfT. Wagenfeld I­r. (Porosz kir. kerületi baromorvos.) Átalános baromogos­­lási könyv, vagyis alapos, és népszerű oktatás, melly a’tenyész­tőt a’ házi állatok’ betegségeinek könnyű megismerésére, ’s a’ leg­egyszerűbb , és legolcsóbb módoni orvoslására tanítja ; forditá a’ 6- dik kiadás szerint Mihálka Antal. 81 ábrával 9 aczélra metszett, táb­lán. 81. Pesten , 1846. Emich G- sajátja­ XVI és 241 lap, velm­en , /~bor, fűzve . ......................................................2 f. 30 kr. Varga János, (a’ Nagykőrösi evang. lyceumban neveléstan Professora, a’ magyar nemz. academia lev. tagja ’s táblabiró.) Neveléstan, kézi könyvül fölsőbb nevelőintézetekbeni hallgatóknak, valamint magános használatút nevelőknek és értelmes szülőknek. 1-ső kötet: Sajátsá­gos neveléstan. 81. Kecskeméten, 1845. Szilády K. betűivel. (Eggen­­berger J. és fia bizományban). 99 lap , bor. fűzve . . 40 kr. Zelena Ferenc. Ki­javított és tetemesen megbővitett nemzeti Szakácskönyv, számos tapasztalatokon épült bevezetéssel, névszerinti mimódon kel­lessék húsos és böjti ételeket akár egészségeseknek , akár betegek­nek , akár lábadozóknak, valamint nagy táblához, úgy kisebb aszta­lokhoz készíteni ‘s a’ t. Két fü­gyelékkel: I. Több gazdaságos jegy­zetek. II. A’ rendszeresített ’s legczélszerűbb gőzmosás’ kezdésmód­járól. 3-dik bővített és megjobbitott kiadás. 8r. Pesten, 1846. Emich G. tulajdona. XIX és 356 lap, kötve . . . 1 f. 30 kr. Zeykfalvi idősbb Zeyk János munkái. 3-dik kötet: Költészetek. N8r. Ko­lozsvárit, 1845. Ifjabb Tilsch János által. XXXIII és 359 lap , bor. , fűzve.................................................................................. fr. (Folytattatik) Szerkeszti Eggenberger Ferdinánd—Nyomt. Trattner­ Károlyi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék