Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-12-01 / 12. szám

46 Évkönyvet a’ magyar tudós társaságnak. 6-dik kötet 1840—1842. 1841. t . Budán, a’magyar kir. Egyetem betűivel. 1845. (Pesten, Eggenberger J. és fia m. akadémiai könyvárusok’ bizománya.) 448 lap. Budai Ézsa­iás aczélba metszett arczképével, és öt kőmetszettel, velin papíron, ke­mény kötésben ..............................................................5 f. 30 kr. Finom papír, és zöld vászonba kötve . . . 6 f. 30 kr. Hellen könyvtár, kiadta a’ Kisfaludy-társaság e­l­ső kötet: Aesop meséi,­­ hellénül és magyarul, Szabó István, m. acad. és Kisfaludy-társasági­­ tag által. Sz. Festen, 1846. Hartleben J. A. tulajdona. XXV és 331 lap, velm­en, bor­ fűzve..................................................... 1 f. 12 kr. Ugyanaz egyedül magyarul II és 148 lap, vel. bor. fűzve 36 kr Jósika Miklós munkái, új folyam: Akarat és hajlam, regény 2 kötet. 121. . Pesten, 1846. Heckenast G. tulajdona. Összesen X és 423 lap, ve­li­en , bor. fűzve...............................................................2 fr. Icson János, Myrthus-Lombok. 81. Veszprémben, 1845. Jesztány Totth János nyomása. (Eggenberger J. és fia bizományban). 128 lap , veli­nen, bor. fűzve ....................................40 kr. Serényi Frigyes, újabb költemények. 81. Pest, 1846. Nyomt. Länderer és Heckenast betűivel. (Eggenberger J. és Fia bizományban) 133­ lap. ve­linen , csinos bor. fűzve ........ I fj. Kovács Pál munkái, 3-dik kötet. Eredeti színművek, l­ső kötet. 121. Győ­rött, a’ szerző sajátja. (Pesten, Geibel K. bizományba.) 315 lap, ve­li­en, bor. fűzve . . . . . . 1 f. 12 kr. Őrangyal. Vallási Almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1846. Szerkeszti Sujánszky Antal, 12r. Pesten, kiadja Emich G. 332 lap, velinen, 1 aczélba metszett képpel ’s aranyos metszéssel kötve 2 fr. Selyembe kötve...............................................................................3 fr. Purgstaller Calas. J. (kegyes szerzetbeli pap ’s a’ t.) A’ bölcsészet ele­ . mei. 2-dik kötet. Észtan vagyis gondolkodás és ismetan. 2-dik bőví­tett kiadás. 81­ Pesten, 1846. Hartleben­­. A­ tulajdona.210 lap, ve­li­en, bor. fűzve . . . . . . . • 1 f. 12 kr. Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ig­nác. 12—14-dik kötet. Tyrnau Tamás Palzownőtől, ford. Lakner Sán­dor. 4-dik rész, és vége 221—272-dik lap. Cooper az utolsó Mo­hikán, angol regény, ford. Gondol­a Dániel, 1-ső és 2-dik kötet. Össz. 375 lap. 121. Pesten, Hartleben­­. A. sajátja, velinen, bor, fűzve, minden füzet....................................................................... 40 kr. Sipos Vállaji Imre, (törvénytanár.) Törvénytudományi kis tükör. Dr. Kecs­keméten, 1846. Nyom. Szilády K. betűivel. (Eggenberger és fiánál, bizományban) 158 lap, bor. fűzve.........................................36 kr

Next