Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-03-01 / 3. szám

A Körtánc, mellyel Szőllősy Lajos minden táncrésze könnyen fel­fogható rajzolatával és magyarázatával terjedelmesen előadta Kilá­­n­y­i Lajos, (nemzeti és balettáncos és a nemzeti színház tagja) 6 rajzolattal és egy zenemű melléklettel. Izr. Bécsben, 1845. Jasper könyvárus tulajdona. 17 lap , velinen , bor. fűzve . . 20 kr Nagy Ignác , magyar titkok. 10-dik füzet két kőnyomattal. Sr. Pesten . 1845. Hartleben M. A. sajátja. 87 lap, velinen, bor. fűzve 40 kr. Nyelvtan, magyar, előkészítésül s Útmutatásul a jó stylusra. Serdülteb­­bek számára irta Sz. Zs. (Nagyszombati érseki lyceumban hitszónok (­­ a magyar nyelv­ű literatura rendes tanítója) 2-dik rész : Az írásbeli előadás’ törvényei. 18r. Nagyszombatban, Wächter J. sajátja. Vili és 120 lap , velm­en, bor, kötve......................................40 kr. Petőfi Sándor­, János vitéz. 121. Budán, 1845. A m. k. Egyetem betűivel. Kiadta Vahot Imre. (Bizományban Eggenberger J. és fiánál.) IV és 113 lap, velm­en, rajz. bor fűzve . . . • 40 kr. /Regénytár, uj külföldi, kiadja a Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ignác C-dik kötet: Thyrnau Tamás P a rz­own ő től. 1-ső rész. 121. Pesten, 1845. Hartleben J. A. sajátja. 200—240. és 1—128 lap, veli­en, bor, fűzve ............................................................40 kr. Séra J. (Ó tordai ref. pap.) egy egész esztendőben előforduló ünnepekre s más jeles napokra alkalmazott egyházi szószéki fohászok, meny- e­nyegzői, keresztségi, szent asztali beszédek és azokhoz illesztett imádságok s halotti könyörgések. 1-ső kötet. Ker. Kolozsvárott, a k. Lyceum betűivel. VI és 124 lap, kötve ... 30 kr. Tarczy Lajos (Természettanár s magyar tudós társasági r. tag) Termé­szettan elemei. Kézikönyv nép s közép iskolák számára. A népkönyv kiadó egyesület által jutalmazott „Népszerű cim­ll pályamunka nyo­mán. Három folyamatban. Sz. Pápán, 1844. A ref. főiskola betűivel. 110 lap, fábametszett rajzokkal, bor. fűzve ... 24 kr.­­ — Te­r­m­ész­et ta­n. Második teljesen újra dolgozott s javított kiadás. 5-ik füzet. 18r. Pápán, 1845. A ref. főiskola betűivel. 63—142 lap, velvnen, bor. fűzve ..... 40 kr. Tiedge. Urania. T. után szabadon Jámbor Pál és Katona Antal. 12r. Pesten, 1845. Eggenberger J. és fia’ bizománya. 165 lap, velv­en , rajz bor. fűzve ......... 1 sz. Történeti könyvtár. Jeles történeti, életrajzi, ország és népismertető munkák’ gyűjteménye. Kiadja a magyar tudós társaság’ néhány tag­ja. 8-dik füzet: Az angol forradalom’ története. Dahlmantól fordította Bajza. S1. Pesten, 1845. Hartleben M. A. tulajdona 137—148 lap, vermen , bor, fűzve.....................................................40 kr. Törvénycikkelyek 1844-dik évi országgyűlési. Egyedüli hiteles kiadás. 8r. Pozsonyban. 1844­ Az országgyűlési irományok kiadó-hivatalá­ban. Pesten, Landerer és Heckenastnál. 43 lap, bor, fűzve 16 kr.

Next