Honi Irodalmi Hirdető, 1845 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1845-11-01 / 11. szám

Kecskeméthy Csapó Dániel. Dalfüzérke válogatott népszerű dalokból. 3- dik füzér. 1zr. Pesten, 1815. Emich G. sajátja. 91 lap, velv­en, bo­rítékba fűzve.......................................................................10 kr. Kelmenfi László: Meghasonlott kedély, regény. 2 kötet. 8r. Pest, 1846. Kiadja Heckenast G. Ossz. 420 lap, vef. bor. fűzve . . 2 fr. Koltai Benedek. Jézus Krisztus Atyafiságának könyve. A’ szent Miséhez alkalmazott egynéhány régi, ’s új normalis énekekkel. 8r. Pesten, 1845. Trattner­ Károlyi tulajdona. 348 lap, velm­en­t . 24 kr. Lányi Dr. K. (Esztergom főkáptalani könyvtárnok ’s ama megyei tábla— biró, kir. m­ term. tud. társulat tagja, ’s a’ természettanok’ lyceumi rendes oktatója N. Szombatban.) Magyar nemzet történetei képekkel, a’ nép számára. Sz. Posonyban. Kiadja Bucsánszky Alajos. 1840. VIII és 320 lap, velinen bor. fűzve . . . . . 2 fz. Hogy a’jeles munka kitelhetőleg feldíszítve legyen, kiadó még Zrínyi Miklós Szigetvárbéli kitörésének remekileg egész ívre raj­zolt képét kőmetszetben hozzá csatlandja. Matoska József, (Felső-rakonczai evang. lelkész és alesperes.) Oktatás a szederfa és selyembogár tenyésztésről; toldalékul pedig : a’ ta­kács macsonyának termesztése módjáról. 3-dik bővített és javított ki­adás. 81. Budán , 1846. A’ magyar kir. Egyetem betűivel. (Pesten Eggenberger J. és fia bizományban.) XIV és 69 lap, bor. fűzve 15 kr. Nagy Ignác. Menny és Pokol. 3-dik fűzet. 8r. Pesten, 1846. Hartleben J. A. tulajdona. 77 lap, velinen , bor. fűzve ... 36 kr-Ney Ferenc. Gyermekek könyve képekkel, ör. Test, 1846. Emich G. tu­lajdona. 119 lap, velinen, kötve . . . . 1 f. 30 kr-Olvasó, az eleven szent, ő szentségétől 16. Gergely római pápától jóvá hagyatott. 2-dik reggeli, estvéri, szent misei, szent gyónási és ál­dozati imádságokkal megbővitett kiadás. 121. Nagyszombatban­ 1845. Wächter Bódog örökösei sajátja. 94 lap, kötve ... 10 kr­ Petőfi Sándor: Szerelem gyöngyei. Ker. Pest, 1815. Nyomat. Länderer és 1/ Heckenastnál. (Emich G. bizományban­) 70 lap, velm­en, borítékba fűzve ..............................................................................30 kr. Polgári- és pótkönyvtár, erkölcsi népnevelést és anyagi jólétet eszközlő irományok; megjelenik füzetenkint e­l-ső füzet. Aranygyártófalu. 81. Brassóban, 1845. Németh V. sajátja. 162 lap, bor. fűzve . 20 kr. Regénytár, új külföldi. Kiadja a’ Kisfaludy-társaság. Szerkeszti Nagy Ig­nác. 3-dik kötet. Tyrnay Tamás Palzownőtől; ford. Lakner Sándor. 4- dik rész. 121. Pesten, 1845. Hartleben­­. A. sajátja. 61—220 lap,, velinen, bor, fűzve..............................................................40 kr. Reventlow­, Emlékezettan, (Mnemotechnica) magyar nyelvre alkalmazta Gyurits Antal. 81. Pozsonyban, 1846. Nyomatott Schmid Antal betűi­vel. (Geibel K. bizományban.) 68 lap, velm­en, bor. fűzve 50 kr.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék