Honismeret, 1980 (8. évfolyam)

KRÓNIKA - Nagy Miklós: A badacsonyi Szegedy Róza ház

edényekkel. Vörösmart alatt hömpölyög a Duna, érthető tehát, hogy jelentős he­lyet foglal el a község életében a halá­szat. A dunai halászás eszközeit is meg­találhatjuk a kiállításon, úgyszintén a szemet gyönyörködtető dráva­szögi „fe­ketőket". A fekete alapra fehérrel hím­zett tavirózsák, vízitökvirágok, rákok, piócák, halak és kígyók utolsó hírmon­dói egy letűnt világnak. A Vörösmarti Tájmúzeum kiállított anyaga hűen s viszonylag teljesen tük­rözi a hely történelmét. S a kiállítás tervezett bővítésével ez még tovább fo­kozható. A Dráva-szög szerte egyedülál­ló létesítmény minden bizonnyal hasz­nos kiegészítőjévé válik majd az álta­lános iskolai honismeretre nevelésnek. Ennek szükségességéről szólnak Bara­nyai Júliának a múzeum megnyitásakor papírra vetett gondolatai is: „Egy régi mondás azt állapítja meg, hogy egy nép, amelynek múltja nincs, jövője se lesz. Ráeszmélhetnénk már arra, hogy ne­künk rendkívül gazdag szellemtörténe­tünk van e tájon." Urbán Aladár A badacsonyi Szegedy Róza ház Badacsony múzeumai közül egész év­ben látogatható a Szegedy Róza ház, amely az északi Balaton-part legszebb, régi műemléképülete. Nyáron szinte búcsújárás-szerű emberfolyam ömlik a hegy felé vezető Szegedy Róza úton a Kisfaludy-házig. A tovább vezető turis­taúton és lépcsőkön a tájvédelmi körlet megbízottai szerint naponta 1500— 1600-an kapaszkodnak a tetőre. Igaz, már a Kisfaludy-ház udvaráról is gyö­nyörködni lehet Badacsony tündéries kilátású szőlőiben, de a tetőről csodás a panoráma, jó időben a Mecsek és szla­vóniai hegyek is elénk tűnnek. A Kisfaludy-ház egyszerű barokk pince, amilyenből több is van a hegy­ben. Déli oldalán emléktábla hirdeti. Kisfaludy Sándor legszebb regéit írta ezen a helyen. Emlékét megünnepelte a Balaton Egyesület, 1886. június 14-én. Azóta már beigazolódott, hogy leg­több versét nem itt írta, hanem a rézsút szemben levő Szegedy Róza házban, mivel badacsonyi pincéjét később vette. A Kisfaludy-ház azóta volt már vincel­lérlakás, múzeum, borkimérő, ma fé­nyes, I. osztályú étterem-borozó. Egy tálalószekrényen kívül semmi nem em­lékeztet már egykori halhatatlan gaz­dájára. A Kisfaludy-emlékeket áthur­colták a közeli Szegedy Róza házba, amelynek nyugati oldalán emléktáblát helyeztek el. A ház 18 m hosszú, 9 m széles, nádtetős, csúcsfalas, emeletes épület. Az emelet dísze a félköríves, hat nyílású, árkádos folyosó. Az emléktábla szövege a következő: Műemlék; Irodalmi múzeum. Kisfa­ludy költő felesége Szegedy Róza egykori présháza. 1790 körül épült, ké­ső barokk stílban. Ez a tábla maga nem sokat mond Kis­faludy halhatatlan múzsájáról. A kirán­dulók többet szeretnének tudni, amit bizonyít, hogy helytörténeti szakköröm tagjaitól, akik nyaranta idegenvezetői megbízást is kapnak — Szegedy Rózáról kérdezősködnek leggyakrabban. Kisfaludy Sándorról centenáriumi ün­nepségei alkalmával bő méltatást nyúj­tott a sajtó, de Szegedy Róza (1775— 1832) születésének 200. évfordulójáról csak a mi szakkörünkben emlékeztünk meg. Pedig Szegedy Róza kiemelkedő magyar asszony volt. Kisfaludy szerint a teremtés remeke. Magyar költő lantja akkora hévvel és oly gazdagon nem örökített meg senkit, mint Kisfaludy őt. Himfy szerelmében százszor le van írva Róza minden szépsége. A sok dicséret azonban nem szédítette meg Rózát, s­em siette el az igenlő választ az 1795. évi badacsonyi szüreten a fiatal testőrtiszt epekedésére. Kisfaludy családja is nagyra becsülte Rózát. Teréz húga úgy festette le, mint aki a többi lány közül messze kiválik műveltségével. Nemcsak gyönyörűen hárfázik, nemcsak szereti a komoly könyveket, hanem az olvasottakon el­mélkedik. Róza igazi szép lélek, olyan, amilyennek a XVIII. század kívánja a művelt magyar nőt. Kisfaludy pedi­­ a felvilágosodás leánytípusát rajzolta meg róla. Azt is írja, hogy gondolkodás­módjuk sokban egyezik, különösen a hazaszeretetben rokonok. Róza művelt­ségéről Kiss János is kedvezően ír­t Ka­zincynak: „Örömmé­ olvas, francia ver­seket is tud könyv nélkül; olaszul is ért." A költő vágya 1800-ban teljesült, ol­tárhoz vezethette Rózát, akiről annyit énekelt. Rózából, a hideg, büszke lány­ból szelíd, szorgalmas asszony lett, messze földön híres gazdaasszony, aki megosztotta férjével a gazdálkodás ter­heit, írói törekvéseit megértette és mél­tányolta. Készülő műveit megcsodálta és megbírálta. Badacsony a múlt hagyományainak hű őrzője. 150 év távlatából ma is él a lakosok ajkán Szegedy Róza jócseleke­deteinek emléke. Házában Kisfaludy

Next