Honismeret, 1993 (21. évfolyam)

1993 / 3. szám - HAGYOMÁNY - Veszprém megye az irodalomban (Ács Anna)

HAGYOMÁNY Veszprém megye az irodalomban A pannon táj, a Jókai által Magyar Tempe-völgynek nevezett Balaton vidéke, a végtelen erdőségeiről, betyárairól hírhedt Bakony és a szelíd dombhátaktól szabdalt Bakonyalja írók-költők sorát adta nemzeti kultúránknak az évszázadok folyamán. Az emberséget su­galló vidék hosszabb-rövidebb időre vonzotta irodalmunk másutt született klasszikusait is. A Bakonybélhez közeli, III. Béla által alapított zirci cisztercita apátság híres apátja volt 1208-18 között Jean de Limoges. Szent Bernát clairvaux-i monostorából, Clara Vallisból küldték Zircre, Nova Claravallisba. Ő az egyetlen zirci cisztercita, akinek irodalmi munkásságáról tudomásunk van a török előtti idekből. Műveinek franciaországi felkutatása szintén zirci cisztercita, Horváth Konstantin érdeme századunk elején. 1483-ban - Mátyás király híres-nevezetes törökverő hadvezére - Kinizsi Pál, apósával, Magyar Balázzsal kolostort emelt Vázsony vára szomszédságában. A klastromban a pálosok remetéit telepítette meg, akik pompás kiállítású imakönyvekkel fejezték ki hálájukat jótevőjük feleségének, Magyar Benignának. 1493-ból való a Festetics-kódex néven ismert világi imakönyv, horárium, benne főként Szűz Máriához szóló magánimádságokkal - köztük Petrarca hét bűnbánati zsoltárának magyar fordításával - és a Pál uram betegségéről szerzett imádsággal. Magyar Benigna ezen imakönyvének zsoltárait egészíti ki a húsz évvel később készült ún. Czecn-kódex, a közelebbről nem ismert vázsonyi M. fráter munkája. 1516 táján a margitszigeti dömös, vagyis domonkos apácák számára vállalt másolást az egyik vázsonyi pálos szerzetes. Munkáját a Gömöry-kódex néven számon tartott imakönyv őrzi. Ekkoriban készülhetett a klastromban a közeli birtokos - ugyancsak a kolostor jótevője - Csepeli Simon számára az imádságokat, legendákat, énekeket tartalmazó, Peer-kódex néven ismert könyv. Alig tíz évvel később, 1527. november 23-án, Kelemen napján fejezte be művét a városlődi, lövölési kolostorban - amit még Nagy Lajos alapított 1378-ban — az a néma barát, akit Karthausi Névtelenként jegyez az irodalomtörténet. Könyve, az Érdy-kódex összegző jellegű: benne foglaltatik a latin egyházi irodalom és a magyar nyelvű kolostori irodalom minden értéke, eredménye. 104 prédikációt, 90 legendát és egy István királyunkról szóló éneket tartalmaz. A Karthausi Névtelen műve a legterjedelmesebb XVI. századi magyar kéziratos könyv, betetőzése és egyben lezárása a magyar kolostori irodalomnak. Részben vidékünkhöz kötődik a ferences kódexirodalom legregényesebb alkotása, a Teleki-kódex. A legendákat, példákat, elmélkedéseket és regulákat tartalmazó munka egyik másolója, Sepsiszentgyörgyi Ferenc ugyanis 1537-1539 között Várpalotán volt gvardián. A török pusztítások következtében megszűnt a remetéskedő szerzetesi élet, elpusztultak vagy erődítménnyé váltak vidékünk kolostorai. Lakói menekülni kényszerültek. Martonfal­vay Imre - aki Török Bálintnál, majd annak fiainál és unokáinál szolgált - Pápa várnagyaként két török ostromot is sikerrel vert vissza és többször portyázott a Bakonyban. Közben önéletírásán dolgozott, amelyet Pápán fejezett be 1585-ben. Műve nyelvileg, művészileg értékes korrajz. A palotai vár török ostromát, Turi György vitézségét maga Zrínyi Miklós énekelte meg a Szigeti veszedelemben. Az 1570—1574 között Pápán prédikátoroskodó Sztárai Mihály zsoltárfordításai elsőként Huszár Gál énekeskönyvében jelentek meg. A nyomdász-reformátor Huszár Gált a pápai egyház 1574 októberében hívta meg lelkésznek. Itt is hunyt el egy év múlva, a városban pusztító pestisjárvány áldozata lett. A XVII. század ellenreformációjának súlyos eseményei, a pápai református lelkészek gályarabsága elevenedik meg Kocsi Csergő Bálint emlékiratá­ban. II. József türelmi rendeletének és a felvilágosodás eszméinek hatására élénk szellemi-iro­dalmi élet bontakozott ki vidékünkön. A nagyesztergári születésű pap költő, Ányos Pál verseinek egyik fő élményforrásává vált a bakonyi táj. Szülőházát emléktábla jelöli és a

Next