Honismeret, 2000 (28. évfolyam)

2000 / 6. szám - ISKOLA ÉS HONISMERET - Bálint Sándor: Néprajz és középiskola

ISKOLA ÉS HONISMERET Tanítómestereink Bálint Sándor: Néprajz és középiskola Jelenlegi középiskolai tantervünk túlságosan zsúfolt, új tantárgyat alig tudnánk benne el­helyezni, mert egyszerűen nincs hely. Azután meg sokat hallunk komoly pedagógusok részé­ről is a túlterhelésről. A magunk szerény tapasztalatai is igazolják mindkét ellenvetés jogosult voltát és igazságát. Mindehhez még egyéb nehézségek is járulnak: a középiskolai tanárkép­zésben­ a néprajz nem szerepel, az önelvű néprajz aránylag fiatal, forrongó tudomány, ha­zánkban alig művelik, a tudományos feldolgozás tehát még hiányos. Mindez azonban első­sorban idő kérdése, magát az elvet, a néprajz középiskolai szerepét nem érinti. A gyakorlati megvalósítás lehetőségéről és részleteiről itt és most nem is igen szólunk, továbbra is csak az elvi szempontot szeretnénk érvényesíteni. Mindenekelőtt megállapíthatjuk, hogy a néprajznak a mai tantervbe különálló tárgyként il­lesztése nem lenne helyes, mert nem lenne szerves, éppen csak egy tárggyal több. Ez a néprajz érdekében sem volna kívánatos. A mostani tantervnek szándéka az, hogy mindenáron igazol­juk a „művelt nyugat"-hoz való tartozásunkat. Nem csoda tehát, hogy a sajátos magyar gyö­kerek és szükségletek nem részesültek kellő méltánylásban. Nem félünk a szót kimondani: a tantervnek nem ismételt módosítására, de gyökeres revíziójára volna szükség. Az iskolát nem szervezetében, de lényegében kell megújítani. ... Mi a néprajzot az elképzelhető új tantervben nem külön, a többi tárgytól többé-kevésbé elszigetelt stúdiumnak gondoljuk. A néprajzot, azaz a magyar népi kultúra ismeretét az új tanterv alapvetésének tekintjük, amelyen a középiskola egész tanulmányi rendszere fölépül, amelyből szelleme táplálkozik. A mi hitünk szerint ezt három követelmény biztosítja: a) a historizmus, b) a koncentráció és c) a népi élmény parancsa. a) A középiskola mostani tanterve is sürgeti a historizmus érvényesítését. Ez azonban a ta­pasztalatok szerint nem vált valóra. Bizonyságul elég Schneller István tantervi kísérletére­ utalnunk, amely éppen ezt a hiányzó történeti szellemet akarja a tárgyak struktúrájában, és ta­nításában kidomborítani és a növendékek lelkében tudatos élménnyé tenni. Schneller kon­cepciója nemes harmóniában egyesíti a XIX. századnak az evolúcióban való nevezetes hitét a keresztény tökéletesedés eszményével, azonban mintha nem számolna a valóság, az emberek és helyzetek merevségével kellőképpen. Egy mindenképpen bizonyos, a legnemesebb emberi tradícióknak, szellemi és erkölcsi értékeknek mai züllésében a történeti kultúra tanulságára és ellenőrzésére fokozott szükség van. A történet igazi lényegével kerülnénk ellentétbe, ha egy ponton meg akarnók rögzíteni, vagy el akarnók törölni, ha a tabula rasa balgaságára akarnánk vetemedni. Az élet örök foly­tonossága érdekében a történeti kultúra továbbépítését kell választanunk. Az igazi historiz­mus nagy alázatra tanít meg: egy végtelen és végtelenül szövevényes fejlődés utolsó láncsze­me, következménye és eredője, elmúlt idők produktuma vagyok, de ugyanakkor éteri magas­ 1 Említsük meg itt, hogy a polgári iskolai tanárképzésben már 1920 óta szerepel a néprajz. 2 Schneller István: A kolozsvári országos tanárképző intézet gyakorló iskolájának tantervezetére és tan­tervére vonatkozó javaslat. Kolozsvár, 1918. 39

Next