Honismeret, 2003 (31. évfolyam)

2003 / 5. szám - ÉVFORDULÓK - Kétszáz esztendeje született Deák Ferenc - Deák Ferenc történelmi szerepe (Takács Péter)

gyűléseken, a „teljes jogegyenlőség alapján" óhajtotta „kifejteni s biztosítani alkotmányos életün­ket", ahol a „polgári jogok teljes élvezetére nézve sem vallás, sem nemzetiség a hon polgárai között kü­lönbséget ne tegyen". E téren - ezt politikai retorikájában többször hangsúlyozta - az Egyesült Államok alkotmányos berendezkedését tartotta emberileg legjobbnak. A szabadságnak és társadalmi berendezkedésnek az ott megvalósult állapotát ideálisnak vélelmezve, végkifejlet­ében annak megvalósítását célozta meg Magyarország lakói számára is. Volt azonban annyi érzéke a társadalmi, politikai és történelmi mozgások, folyamatok és állapotok elemzéséhez, hogy belássa: a történelmi hagyományokkal és szervesen építkező társadalmi hierarchiával rendelkező országok ezt az állapotot csak fokról fokra, reformot reform után megvalósítva közelíthetik meg. Úgy vélte, hogy a történelmi, társadalmi hagyományokkal építkező Ma­gyarország csak hosszú, a rétegérdekeket folyamatosan egyeztető küzdelemben valósíthatja meg a kívánt célt. Tudta, hogy a teóriák, vágyak, utópiák és a valóság között óriási szakadék tátong, s a fájda­lom - mondotta egyik felszólalásában -, a törvényhozót nemcsak az okoskodás higgadt fonala, ha­nem az élet és annak körülményei, s az emberiségnek sajátságai is vezérlik, és jaj annak a törvényhozás­nak, mely ideális törvényeket alkot, melyeket az emberi élet naponkint, s a tapasztalás minden órán meghazudtol." Ezért a folytonos, lépésről lépésre történő jogkiterjesztés híve volt. Ennek lénye­gét már 1832-ben megírta Vörösmartynak: „ne akarjuk a százados tölgyet éles nyelvünk egyetlen vágásával ledönteni, mert a mértékletes [!] erőlködés szándékunk tisztaságát ejtené gyanúba... felette hibázik... azon hatalmas, ki Nemzetének szellemén fellyül emelkedve mindent egyszerre kívánna esz­közlésbe venni, amit fellengző lángelméje jónak lát,... nem figyelmezve sok ezer másokra, kiket az önha­szon még most földhöz láncol..." Ez a „mértékletes haladás" azonban nem jelentett nála tespedt­séget, tétovázást és bizonytalankodást. Szigorú etikai parancs volt számára, hogy „a haza nagyságának s a nép szorgalmának kifejtésére" minden törvényes lehetőséget és alkalmat fel kell használni, mert - ahogyan fogalmazott - „amelyet erre használni elmulasztunk, minden pillanat, melyben ezt eszközölni késünk, visszahozhatatlanul elmerül az örökkévalóság tengerébe, s minden hely­telen halasztás valóságos tolvajlás, mellyel a haza szent ügyét meglopjuk". Félszázadnyi időt átölelő - 1824-től 1875-ig terjedő - aktív politikai pályáján mindig a fenti elvek vezérelték. A magyarság életében sorsdöntő időszakra olyan nagyformátumú politikai események jutottak, mint a reformkori országgyűlések, az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc, mint a neoabszolutizmussal szembefordított passzív reziszetencia, az 1859/1861-es válságos esztendők, a kiegyezés, a modern magyar polgári állam alaptörvénye­inek - nemzetiségi­, népiskolai törvény, a horvát-magyar kiegyezés­­ meghozatala. A nagy idők, a sorsdöntő események nagyformátumú politikusokat és cselekvő hazafiakat vezényel­tek a magyarság küzdelmeinek az élére. Elég a legnagyobbakat megemlíteni a pályatársak kö­zül: Széchenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Wesselényi, Kossuth, Petőfi, Arany, Jókai, Kemény Zsig­mond, Szalay László, Görgey, Eötvös József, Andrássy Gyula, Tisza Kálmán... A perifériára szorult provinciális magyar élet európai léptékű gondolkodói és cselekvői. Közülük a törté­netírók - Szekfű Gyula Széchenyit, Szabad György Kossuthot - István királyhoz szeretik ha­sonlítani. Ne vitassuk most a hasonlítgatások jogosságát, a gondolatok, érzelmek, eszmék szárnyalását. Fogadjuk el a Szekfű Gyulától Hanák Péterig ívelő értékelést, akik szerint a pol­gárosodásért folyatatott küzdelem legkiemelkedőbb egyéniségeitől - Széchenyitől, Kossuth­tól, Wesselényitől - Deák sok tekintetben különbözött. Koncepcióban, elméleti felkészültség­ben elmaradt Széchenyi mögött; „kezdeményező tetterőben, forradalmi elszántságban" nem ért föl Kossuthtal, Telekivel; filozófiai, eszmei vértezettségben Kölcsey mögött állt. Különbö­zött tőlük abban is, hogy a magyar gazdasági és társadalmi élet hosszú távon ható erőit ő a ha­gyományokhoz kapcsolta. A tradíciókat következetesen bekalkulálta a politikai törekvések folyamatába. Nemcsak politikai stratégiáját, de politikai taktikáját is hozzáigazította a nem­zet, az ország mindenkori adottságaihoz. Deák tehetsége leginkább a nemzeti liberális esz­mék törvényi kodifikálása, és a társadalmi elvárások és ellenállások mértékének felmérése, azok egyeztetése terén mutatkozott meg. Az ideális és a lehetséges között mindig megtalálta a kompromisszumot, ha az a legkisebb lépéssel is közelített az óhajtott célhoz, egy demokrati­kus berendezkedésű magyar jogállam megteremtéséhez. Személyét az 1830-as évek közepétől - annak ellenére, hogy soha nem törekedett vezérség­re - mellőzhetetlennek tartották a kortársak minden fontosabb politikai kérdés megvitatásá­nál. Amikor Magyarország polgári átalakulása forradalmi útra terelődött, üzentek érte Po­zsonyból: mérce volt az ő álláspontja. Félszáznál több követ bizonyította aláírásával, hogy a

Next