Honismeret, 2008 (36. évfolyam)

2008 / 6. szám - ISKOLA ÉS HONISMERET - Dümmerth Dezső: A reneszánsz király

ISKOLA ÉS HONISMERET ] Tanítómestereink Du­mmerth Dezső: A reneszánsz királyt [1468-ban Mátyás megszilárdította hatalmát. Hódoltatta az elégedetlenkedő erdé­lyi urakat, megfenyítette moldvai hűbéresét, Nagy István vajdát, helyreállította a jó viszonyt a pápával és hadai készen álltak a Csehország elleni hadjáratra. Pillanat­nyilag még csend volt. Mátyás ellenzőjével takart arcával, sisakosan páncélosan te­kintett az új harcterek felé. De ez a csend csak ideiglenes.] Ami ezek után következett, nem csupán a politikai és hadi események miatt jellemző, de igen tanul­ságos volt Mátyás király személyiségfejlődése szempontjából is. Mintha az a kifürkészhetetlen álarc nem tudta volna többé egészen eltakarni az arcot. Bizalmas vallomásokat ugyan továbbra sem tett sen­kinek - legalábbis teljes őszinteséggel nem, hiszen ő maga sem bízott másokban. S hogy milyen hatás­sal lehetett azokra, akiket néha bizonyos „titkaival" mégis megtisztelt, megdöbbentő őszinteséggel mu­tatja Janus Pannonius éles epigrammája a reneszánsz királyról: Azt tudakoltad előbb, kegy­es királyom, ó, uralkodók legjobbika, abból, amit magadénak tudsz, mit adj nekem? Akármit, csak­ ne titkaid! (Tellér Gyula fordítása) Ezt a versét 1468-ban írta Janus, és ennek az évnek tavaszán indította meg Mátyás hadait Podjebrád ellen, átlépve Csehország határát. Cselekedetét 1468. április 8-án kelt manifesztumában így magyarázta meg: „Elszántuk magunkat, hogy mi vállalkozunk erre, amit mások elhárítottak maguktól. Ez súlyos te­hernek látszik, de a legmagasztosabb égi jutalmat és a legnagyobb földi dicsőséget ígéri. Ezt a háborút nem kevésbé tartjuk szentnek, mint azt, amit régtől fogva a törökök ellen viselünk. Biztosan számítunk a Mindenható támogatására, mert az ő ügyéért fogunk harcolni. Sem becsvágy, sem más földi előny ki­látása nem vezérel. Egyedül szánakozásunk az elnyomottakon, hódolatunk az apostoli szék iránt, buz­galmunk az igaz hit érdekeiért ösztönöz. Egyetlen jutalom, amit várunk, a béke, mely a háborúk szülöt­te, és azok háládatossága, kiket jótéteményeinkben részesítünk!" Erkölcsi alapokon nyugvó eszményekről beszél tehát változatlanul, és ez még a középkor nyelveze­te. A szavak csendülése azonban már az újkori, reneszánsz­ diplomácia önigazoló fegyvertárába tarto­zik. De nem azért, mintha csak maga Mátyás használna diplomáciát. Ellenfelének, Podjebrádnak - aki a huszitizmus alapjáról valójában a pápaság és császárság intézménye ellen tör - tervezett európai koalí­cióval, ugyancsak megvannak a maga erkölcsi eszményei „a fejedelmek emancipálásával a pápa és csá­szár zsarnoksága alól" - de ehhez természetesen egy saját, hatalmi törekvés is járul, amelybe cseh-len­gyel szövetségben Magyarország meghódítása is beletartoznék. Podjebrád tájékozódásai a német vá­lasztófejedelmeknél, illetve a nemzeti egyház gondolatát - ha nem is huszita alapon - felkaroló francia királynál, mindezeket a nem is nagyon új terveket tartalmazza. Magyarország elleni lépésekre Podjebrádnak azonban csak akkor lehetett volna elég ereje, ha idegen szövetségeseket tud mozgósítani akár német, akár lengyel részről. Az egyházból való kiközösítés azon­ban­ Podjebrád hatáskörét - bár nem tudott már ez az eszköz a régi erővel sújtani - erősen mérsékelte.­ ­ Dü­mmerth Dezső: A két Hunyadi című munkjából. (Bp. 1985 184-198. old.)

Next