Honismeret, 2015 (43. évfolyam)

2015 / 6. szám - ÉVFORDULÓK - Hermann Róbert: Rómer Flóris a szabadságharcban - avagy az életrajzírás nehézségei

ték. Az emlékezetpolitika is a hatalom szolgálatában állt, mely rányomta bélyegét Rómer Flóris szlová­kiai recepciójára. A Pozsonyi Városi Múzeum (Múzeum mesta Bratislavy) 2015. április 22-én rendezett szlovák-ma­gyar konferenciát Rómer Flóris születésének 200. évfordulója alkalmából.44 Ez a rendezvény, méltán állíthatjuk, adósságtörlesztés és mérföldkő volt, hiszen ezután már nem lehet Szlovákiában úgy írni Rómerről, mint előtte. A konferenciaanyag ugyanis 2016 elején szlovákul megjelenik a múzeumi év­könyvben. Minden lehetőség adott, hogy immár szlovák kulturális-nyelvi kontextusban kanonizálódjon egy árnyaltabb, többszempontú Rómer-kép. Gaucsík István Rómer Flóris a szabadságharcban - avagy az életrajzírás nehézségeit Rómer Flóris (1848-1849-ben Római Ferenc) szabadságharcos pályafutásának megírása egyáltalán nem könnyű feladat. Töredékes önéletrajza azzal végződik, hogy 1848 októberében „előbb önkény­­tesnek, majd rendes utásznak” csapott fel, elhagyta a kolostort és a fényes udvari szolgálatot, „hogy a pozsonyi kaszárnyában a magyar király katonái közé, közlegényképpen beálljak..." ? Az olmützi vár­fogságban Berzsenyi Lénárd honvéd ezredes által festett portréján jóval bővebben ismerteti pályafutá­sát, de a részletekre ebben sem tér ki.1 2 3 Miután korábbi életrajzírói, így Flampel József, Fraknói Vilmos és Kumlik Emil nem juthattak hozzá az elsődleges források­hoz, jobbára korabeli legendák, családi hagyományok alapján dolgozták fel Rómer pályafutásának ezt, a tudományos élet­műve szempontjából kétségkívül csekély jelentőségű, de az életút alakulása és a személyiség érése szempontjából mégis­csak meghatározó szakaszát. A későbbi szerzők is főleg az ő adataikat használták, vándoroltatva a tévedéseiket - időnként tovább bonyolítva a bennük foglaltakat.­ A további probléma az, hogy erről a szűk egy évről nem­csak magától Rómertól, de más forrásból sem igen rendelke­zünk pontosabb, közvetlenül Rómer tevékenységére vonatko­zó adatokkal. Katonai pályafutásának elejéről egy 1848. októ­ber 1-jei levelét, illetve a november 13-án a honvéd utászkar­ba történő beállásra felszólító kiáltványát ismerjük; katonai pályafutása végéről pedig a pozsonyi cs. kir. haditörvényszék 1849. november 24-i ítélete tanúskodik. Haditörvényszéki el­járásának anyaga nagyobbrészt eltűnt, csak az iratjegyzék, a tárgyalásvezetői előterjesztés és az ítélet maradt fenn, s ezek éppen az 1848. október elejétől 1849. augusztus közepéig ter­jedő időszakról nem adnak érdemi tájékoztatást. Rómer 1848-ban, az előző évben elhunyt József nádor azo­nos nevű fiának, az 1833-ban született József királyi herceg­nek tartott természettani előadásokat. Közéleti érdeklődéséről és értékválasztásáról tanúskodik az a tény, hogy tagja volt az 1848. szeptember közepén alakult pozsonyi Hazafiúi Egylet- Berzsenyi Lénárd honvéd ezredes által festett portré Rómer Flórisról (Magyar Nemzeti Múzeum, Történelmi Képcsarnok) 44 A Rómer-szobor - hosszú évtizedek névtelensége után - szlovák, magyar, német és angol nyelvű tájékoztató táblát is kapott. 1 Ezúton köszönöm a tanulmány elkészítésében nyújtott segítségét Kemény Krisztián főlevéltárosnak és Prohászka Péter régésznek. 2 Kumlik Emil: Rómer Ferenc Flóris élete és működése. Pozsony, 1907. 45. 3 Barsi József: Utazás ismeretlen állomás felé 1849-1856 és Berzsenyi Lénárd rajzai. Az olmützi foglyok arc­képsorozata. Sajtó alá rendezte: Simon V. Péter. Bp., 1988. 373. 4 Ld. pl. Simon V. Péter összefoglalóját. Barsi - Simon V.i.m.l 988. 374-375. 20

Next