Honművész, 1833. április-június (1. évfolyam, 1-26. szám)

1833-04-25 / 7. szám

osztásában; az ebben résztvevő szorgalmatos polgárok tűr­hető viszon-szolgálat mellett nem sokára virágzó állapot­ra juttatták a’ kezeikre bízott örökös tulajdont. I­só Lajos különös figyelmet fordított a’ szabad keres­kedés előmozdítására. Minthogy a’ magyar és erdélyi só­bányák több erőt ’s költséget kívántak a’ bormivelés­­nél, és más egyéb magyar termékeknél, meg engedő a’ lengyel kereskedőknek, hogy Sárosig és Liptóig lengyel sót hordhassanak , és azt borért vagy egyéb magyar ter­mékekért ki cserélhessék. A’ földes urak által önkényesen felállított száraz vagy vizi vámokat eltörlötte, ’s csak hid és kocsivámot hagyott­ meg, ’s némelly érdemekkel diszlő nemeseket vámszedő jussal jutalmazott. (Folyt* követ­ J III. THEATRUM. Magyar Játékszín. Poz­son. April­is le­ dikén a’ dunántúli színészi társaság ezen nemzeti históriai drámát adá elő 5 felvonásban András és Bél­a. Vagy Korona és Kard. — alkalmaztatta T. Kossuth L. ur zempléni házad. — Minő feltételek alatt hivá­ meg e’ társaságot az itteni német játékszín igazgatója, nem tudom, — milly remények csalogaták e’ vándor színészeket Pozsonba, hol Kárpát bérczei alatt, csak a’ német és tót­ nyelv virágzik — ha csakugyan lehet a’ ha­vason , ’s alatta valaminek virágozni — ezt sem tudom, — el ne rettenjen az olvasó azon, „hogy én hát semmit sem tudok,“ mert bizonyosá tehetem róla, hogy itt is igen sokan vannak, kik, ve­lem együtt, semmit sem tudnak. — Ismeretes, hogy hazánkban a’ színészi társaságok nem egyebek, mint meg annyi vándorló s buj­dosó múzsák, ’s hogy e’ különben is elhagyatott múzsákat gyakran egy sereg genius környezi. Ha most is olly világ lenne, mint haj­dan, hogy e’ múzsák 's geniusok holmi isteni illatokkal jól lakhat­nának , méltán lehetne tőlök várni , ’s kívánni , hogy sokat tudja­nak , ’s az ész jeles szüleményit művészileg személyesítve sokakat tanítsanak , köztetszést nyerjenek ; — de addig , mig ők mostoha sorsukkal küzdve, magokat, 's kisded geniusaikat , gyermekeiket táplálni alig tudják , addig tőlök ezt kívánni, valódi „méltatlan­ság !“ mert fogadom, hogy táplálék nélkül, nem csak valamennyi múzsa , ’s genius , hanem maga Jupiter is magas Olympusában iste­neivel , ’s istennéivel együtt elveszne. — Alig jött ide e’ társaság, noha a’ németet művészetében köz elismeréssel felülmúld, állandósága tüstént ingadozék , ’s egy dara­big a’ határzatlan maradás, vagy elvándorlás közt sóvárogván, végre

Next