Honművész, 1835. július-december (3. évfolyam, 53-104. szám)

1835-07-02 / 53. szám

424 tagát úgy minden igét; értelmes pubiieumnak nem kell úgy szájába rágni, ’s kevesebb erőködéssel is meg lehet vele értetni, ki mit szólt. Midőn András elébe ment,’s­­attól búcsút vett, testének szebb meghajtását várták tőle. István (S z­a p­­­o n c­z­a­y) igen habart; ha sok felesleges *s a’ darabban többször is előforduló beszédét elhagyja, sokkal érde­kesebbé lesz vala, ’s a’ játék fél órával hamarabb végződik. Páltai (Pály) kisded szerepének megfelelt. Becsüljük benne mint igazga­tó­­ban, hogy nem ragadozza­ el a’ színészektől szerepeiket, mint mások szoktak tenni, kik akár megfelelnek , akár nem, szüntelen a’ főbb szerepeket vadásszák. Egyébiránt nagyon megnyeré e’ társaság a’ pécsi közönséget; ’s köz óhajtás ,,bár csak télen által itt maradnának.“ Alkonyati. Debreczenben ápr. 28-kán Raupach Ernesztnek „ördög Robert“ vitézi szinjátéka Kis János fordítása szerint következett. A’ benne elő­forduló ének gyengesége mellett hibázott a’ czim-szerep vitele; mert Erdélyi helyett , bár ő azt fáradhatlan szorgalommal’s igen jól is vitte, és a’ nézők tetszését megnyerni szerencsés is volt, az ill­yes szerepekben csak egy Czelesztin vagy Hetényihez hasonló vitézi szere­pekre természettől alkotott színészt kívánunk látni , nem pedig érzelgő fiatal szerelmest, ki felvett szerepét külseje által is elevenebben tün­tetheti élőnkbe. Csak i­lyenkor szembetűnő azon hi­ány, mell­yet egy társaságban több számú fiatalok se képesek kipótolni. — 29-kén ,,a’ nagy világ divatja, vígjáték ritkult nézők előtt csaknem a’ legjobban sikerült. Világosvárit Nagy, Károlyt Erdélyi, Váryt U­j­fa­l­u­s­y természetesen, özvegy Világosvárinét Ujfalusyné kedveltetőleg ’s köz tetszésre, Miklóst Láng, Luizát L­á­n­g­n­é jól játszák. — 20-kan „Allessandro Massaroni“ nézőjáték mutatványainkat egy időre félbe­­szakasztólag adatott ; mivel e’ társaság , mi­előtt hozzánk jövetelre engedelm­et nyert volna, már I. Zabolc­ vármegyébe tartandó közgyű­lésre jó eleve hivatott­ meg, ’s kívánt nehány napi tőlünk eltávozása által ott is kötelezésének eleget tenni. A’ czimszerepet Ujfalusy tetszőleg adá, ’s az általa gitáron eljátszatott és mellette énekelt áriá­ért „éljen“ kiáltással jutalmaztatott. Mostani nálunk léte alatt arra is nagy figyelmet láttatott fordítani , hogy az általa viendő szerepek ne legyenek ollyanok, mellyek az ő nem színészi ábrázatján meghagyott szőrökkel és bajuszszal ellenkezésben vannak. Játék végén előhívatta­­tott, ’s ideigleni bucsúvétele után ismét éljen-kiáltással tiszteltetett. M I­g r. Német Játékszín. Pesten Stoll 1. a. jun. 27-én a’ saját jutalmául adatott „vé­tek és bünhödés“ czimű nézőjátékban (Raupach mive) mint­ Magelona — 29-én Kohlmannak „Röthelsteini sárkány-üreg“ czimű hősi játéká­ban mint Maria folytatá vendégjátékait. Az előbbi darab legelés nem adatott , de különös tetszést nem nyert. Genoveva története hagyomá­nyain alapul az egész, de hosszadalmak nélkül nem szűkölködik. A­ vendégszínésznő mindenkor érdemlett tapsokban részesült. DIVAT. 25-dik divatkép (Parisból). — Házi öltözet: fejkötő hímzett túliból, pa­lást-ruha jaconetból batiszt körzettel , m­elly valenezi csipkével van beszegve. Az asztal és karszék uj divaté vasból. — Bécsi divat jun. 25-én : inull-ruh­a, vagy hamuszin-virágos cach­emirien-ből, hármas gallérral, melly keskeny csipkével van szegve. Gaze-' vagy fehér szalmakalap vira­ggal vagy tollal. Szerkezi R­ó­t­h­k­re­pf Gábor, halpiacz 86. szám. ___ Nyom*. Trattner-Kiárolyi­, úri utsza 012.

Next