Honművész, 1835. július-december (3. évfolyam, 53-104. szám)

1835-10-01 / 79. szám

kel végződik. A’két első szakasz muzsikáját Faer, Iip­eldieu , Kreu­tzer és Berton késziték. Cherubini 1816-tól fogva a’kir. hangászkar fő ügyelőjének ne­­veztetvén­ ki munkáját csupán ennek számára adá, é's a­ színpadra nem dolgozott; csak 1821-ben jelent­ meg neve egy tréfás operában Paer, Berton, Boieldieu, Auber, Carafa, Herold, Berton és Blangini neveik mellett. E’ kilencz hangművész irá „Marquise de Brinvillier“ nevű darabot a’ játékszini igazgató felszólítására, hogy annál ha­marabb elkészüljön az új énekes darab. Szerencsésebben ütött­ ki, mint más illy nemű hangászati mozaikok. Az introductiót Cherubini szerzé.­­ Legújabb munkáját „Ali Baba“ művészünk 1833-ban hoza létre, mellyhez a­ szózatot Scribe irta. Franczia hírlapok szerint igen kedvezőleg fogadtatott, de ázalján kikelnek Scribe-nek lélek-és ízlés­telen versei ellen. B­o­­­y­á­r. Paganini halála nem valósult­ meg. Olasz hírlapok annak ellene mondanak, ’s jelentik, hogy Paganini jó egészségben Mailandban tar­tózkodik. HAZAI HIRLELŐ. Gyászhir Makóról. Folyó évi kisasszony hó 13-dik napján rekeszté­ be­­. Kis Jókai Sant­or János ura­t. Csanád vármegyének 32 év óta tisztelve szeretett főpénztárnoka , jelenleg helyettes alispán­ja, több t. n. megyék táblabirája, a’ helvét vallást tartó békés-bánáti vidék segéd-gondviselője, 75 évre nyúlt földi pályáját. Ritka halandó, ki elköltöztével olly sok helyet hagyna üresen, alig számos évek után méltólag betöltendőt, mint a’ tisztelt férj fiú , ki mint ember, tudós, tisztviselő, nyájas, szelíd ember-szeretettel, ritka miveltségű tiszta lélek­kel, fáradhatlan pontos hűséggel tündökölvén, mint férj ’s atya magá­nak, és szeretteinek földi mennye, másoknak nehezen utánozandó min­tává alkotá házi körét. Hűlt tetemei azon hó 16-dik napján díszes pom­pával takarittattak­ el; de legfényesb temetési tisztességet neki a’ köz­vélemény osztatlan becsülése , ’s a’ minden szemekből kitörő könyv adó tevének. — Valóban, ki a’ felejthetlen férjfiút (ki Attikuszként soha háznépével, sőt senkivel 75 év lefolyása alatt meg nem hasonlóit) ki an­nak ritka szelídséggel párosult magos lelkét ismerni, becsülni tanulá , az tudá méltány­lani az erényes özvegy­nek. Benyowi Benyowszky Francziska asszonynak ’s nemük mintájául nevelt Johanna 's Irene leányainak szivrepesztő keserveiket, és minden jelenlevőknek könyözön­­ben kifejlé fájdalmas részvétüket. — Áldás a’ felejthetlen ember-barát­nak hamvaira! PESTI VIZSGÁLÓ. Sartorius szobafördője. A’ múlt augustusi vásártól kezdve árulja Sartorius F. ur (különben Pécsben karinthi utsza 1046. szám. Spittelházban — most Pesten , váczi utsza , a’ nádor czimű hotel 2-ik

Next