Honművész, 1835. július-december (3. évfolyam, 53-104. szám)

1835-07-02 / 53. szám

PESTI VIZSGÁLÓ. Dupuis, a' herkules, jó jövedelemmel adja Budán a’ Horváth­­kertben hetenként több ízben erőmutatványait. A’ terrasse, hol ezek történnek, mindenkor tömve van néppel , mind a’ mellett, hogy a’ föld­szinti helyért folyvást 1 ft. — zárthelyért 1 ft. 30 kr fizetnek váltó­ban. Az erőmutatványokat mindenkor birkózások követik. Így múlt jún. 29-án Schiller Andr. molnár és Németh Ján. mészáros bir­­kózók vele sikeretlenül, 30-án ismét mások , maguk jó szántából-e vagy fizetésért, nem tudjuk, de csak mindenkor találkoznak, kik az arénára vagy­is inkább deszkázatra kiállnak a’ franczia Herkules ellen. SZÍNÉSZET. Magyar Játékszín. Budán jun. 27-be­n Ziegler ,,párt dühös czimű­ szinjátéka fordult­­meg ismét színpadunkon. A’ főszerepeket Kántorné assz. (Johanna Lard), és Megyeri (Rocke) , Tóth (Hamilton), B­a­r­t­ha (Hen­rik) urak vivék. — 25-én Rossini ,,szevillai borbély“ czimű­ daljátéka ismételtetett, és pedig igen számos nézők előtt, mi újabb bizonyságul szolgál , hogy a* daljátékok publicumot szereznek. Dériné assz. (Ro­zina) első cavatináját ismét csinosan éneklé, ’s azt ujabb ékesít­vények* kel ffiszerezé ; ámbár mi örömestebb maradnánk a’ szerzőnek eredetije* nél. Udvarhelyi (Basilio), és Szerdahelyi (Figaro) urak is­mét mulattatok voltak. A' chorus ma különös pontossággal viselé ma­gát. Egressiné assz. (Berta) mind színi mind éneklői tehetségére nézve még gyakorlatlanságot é s félénkséget árult­­ el; azonban vékony orgánuma idővel erősebb lehet, ’s mimikája tökélyesülhet. — 29-én a’ ,,világ divatjában“ Laborfalvi Benke Róza (Luise), a’ kassai társaság tagja, mint vendég legelső udvarlását tévé, miről miskor bővebben, Pécsett máj. 9-én ,,András és Béla“ adatott. Magyarra tette Kossuth Imre , a’ magyar história után alkalmazá Komlóssy Fer. Az alkalmazás nagyon szerencsétlen gondolat, mert ki ezen darabot, mint Finnlandi Jánost ismeri , benne Andrást és Bélát fel nem találja. András és Béla korán sem állott azon viszonyban, mellyben azt AV e­is­se­n­t­h­u­r­ni Johanna János és Erik személyeikre irta. — A’mint ere­deti kép van valami írva, maradjon az úgy; se czim , se nevek ne vál­tozzanak. Nem a’ magyar öltözet, hanem a’ darabnak belső becse ér­dekli a’ nézőt. A' német darabot, ha magyarra tétetik, hagyjuk­ meg a’ német czim’s nevek eredetiségében. Hajót játszatik, nem a’ magyar dolmánban létért tapsoltatik­ meg a’ színész, hanem a’ caracter szeren­csés találásáért. Baranyi úr (András) elég tűzzel játszott ; azonban kívánatos volna, hogy szava tisztábban csengő lenne. Anasztáziát P­á­l­y­­né egész szelídséggel’s illendő magatartással felette csinos öltözetben adá ; Béla (Föld­váry) köntöse (mostani divatú fekete Attila-dolmán) a’ többekhez képest visszataszító volt. S­z­a­p­r­o­n­c­z­a­y­n­é (Richéza) sok haszontalan kéz­ mozgásait elhagyhatná ,és ruhája elől hosszabb le­hetett volna, egyébiránt igyekezett felvett személyét végig híven meg­tartani. Vid (Döme) kisded test­alkotása mellett híjába igyekezett pa­rancsolni akaró hangjával győzedelmeskedni. Comicumban csak megszen­vedhető tag, de illyésekkel hagyjon­ föl. Volovszky (Kiss) miért pat-

Next