Honművész, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-10-06 / 80. szám

nai betűket hozathatnak, egy sajtót állitand­ fel azon hajók egyikén, mellyek a’ lintini dugáros-állványnál feküsznek. Azonban az illy nem Chinában metszett betűknek az a’ rész oldala van, hogy legelső tekintetre idegeneknek, az az Barbariaknak ismertetvén, megvet­tetnek, ’s igy a’ könyv nem terjesztethetik. A’ másik nehézség, mely­­lyet a’ társaság történeti és földleirási dolgozatainál tapasztal, az eu­rópai neveknek chinai betűkkel leírásában fekszik. A’ társaság t. i. egy szókönyvön dolgozik, de a’dolog nem olly könnyű; mert mivel minden chinai hangot számos jegyekkel lehet leírni, a’ választás ezek köztt csak hamar nehézzé lesz, mivel mind­egyiknek meg van a’ maga értelme, mire az átírásnál vigyázni kell, nehogy valami hamis vagy nevetséges állittassék. E’ három elkez­dett munkának még ezen év folytában kell elkészülni. Követendik azokat részletes történetek angol ’s franczia országról, Amerikáról ’s a’ t. Nehéz lesz a’ Chinaiakban ezek iránt érdeket gerjeszteni, mi­vel egyikben sincs legkisebb is, mi az ő történetükkel kapcsolatba hozathatnék, ’s ők még nem eléggé világpolgárok, hogy az iránt ér­dekkel viseltessenek, mi nem őket tárgyazza. A’ társaság tagjai még egy más tervet is tettek közhírré, melly az európai tudósokat talán jobban érdeklendi. Egy biztosságot akar­nak t. i. képezni, melly egy chinai lexiconra megkivántató minden nemű anyagok összegyűjtésével foglalatoskodjék. Ők ezen szótárba nemcsak mind azon szót, és szólásmódokat, mellyek a’ chinai clas­sical szókönyvekben találtatnak , hanem minden nemű tudományos , technikai és poétai hitéleket is összekeresni, közmondási virágokat megmagyarázni, szóval minden segéd eszközöket kimutatni fognak, mellyek a’ nyelvnek tökélyes megértésére szükségesek. A’ chinai nyelv az illy virágos szóllásm­ódokban talán minden nyelv között leg­gazdagabb, ’s éppen azért kell erre legnagyobb figyelmet fordítani, nehogy a’ zavar annál nagyobb legyen. SZOBRÁSZAT. Válasz a’ Rajzolatok jelen félévi számába köz­lött nyílt levélre. Mennyiben a’ nyílt levél bizonyos kitétele (mint erről ezen la­pok érdemes szerkesztőjéhez intézett soraink is bizonyíthatják) egye­nesen minket illet, kik érdeme után buzgón tisztelt honi költőnk Cso­konai Vitéz Mihály emlékének tárgya iránt már a" múlt félévi Hon­művész 1-fő számában tudósításunkat megkezdettük, nehogy e’tárgy­ban még eddig nem tett ’s most már óhajtott további tudósításunk halasztásával az érdem iránti hidegségre, magyarázható lelkűek hibá­jában lélekzőknek és késedelmezésünkkel azon üldöztetéseket, melly-

Next