Honművész, 1837. január-június (5. évfolyam, 1-52. szám)

1837-01-29 / 9. szám

zát mai számunk mellett közöljük. Készíttették és folyóiratunkhoz mellékeltetés végett küldött­ék el rajzt ugyan azon lelkes honfiak sa­ját költségükön, melly hazafiságos figyelmükért ez úttal szives köszö­netét mondani hálás kötelességünknek tartjuk.­­ (Ezen emlék léte­­sü­lésének történetét bővebben olvashatni múlt évi Honművészünk 1-ső és 85-dik számában.) — Az oszlop 8 Szegletír kúpot (pyramist ábrá­zol. Egészen öntött vasból mintegy 80 mázsányi nehézségre készítve ’s talpazat-kövekre van állítva, mellyeken 3 ölnyi magasságra emel­kedik. Nyugoti oldalán magosdad ’s megaranyzott betűkkel e’ felirat olvasható: „Csokonai Vitéz Mihály. Született 1773. Debreczenben. Megholt 1805. Hazafiai emelték 1836.“ — Keleti oldalán hasonló be­tűkkel ki vannak öntve tulajdon versezeteiből ide igen czélszerűleg vá­lasztott e’ sorai: „A’ Múzsáknak szózatja — a’ sirt, is megrázkódtat­ja — ’s életet fuval belé.“ — Az északi oldalon egy asztal­ formán, általa készült ’s nyomtatásban kiadott munkáji egymásra rakva szem­léltetnek aranyzott czimeikkel „Lilla, Tavasz ’s a’ t. — mellyek fölött egy nemző (genius) által tartott abroszon e’ felírást olvashatni: „a’ költő munkái.“ — A’ déli oldalon áll egy lant, mellyen keresztben két trombita fekszik. Ezek fölött nemtő lebeg egyik kezében koszorút, másikban olaj-ágat tartó. A’ rajz tervét debreczeni rajz-tanitó Beregszászy Pál erké­­szité; az emléknek létrehozatalát pedig a’ buzgó adakozókon kívül leginkább debreczeni népszónok V­e­c­s­e­y József ur munkás törekvé­sének lehet köszönni. SZORGALOM. Omnibus­ esernyők. A’ Parisiaknak leleményességük kim­e­­rithetlen. Egy részvénytársaság (société en commandite) figyelmessé teszi a’ főváros lakosait azon nyereségre, mellyet az omnibus­ eser­­nyők kiszolgáltatásával igér, ’s mindenkit részvételére megii, jelentvén egyszersmind, hogy még ezen esztendőben az elkészült terv valósítá­sa létre jutandó. Kicsiny , ’s az utszák élénkségéhez képest mintegy 20, egész 40 lépésnyi távolságban egymástól fekvő boltok fognak megnyittatni, mellyekben mindenki egyszeri használatra, tartson az egy óráig vagy egész napon által, 25 centime-ért (10 kr. pengőben) esernyőt válthat magának , ha egyszersmind másodfél frank zálogpénzt tesz­ le. Ezen omnibus­ esernyőt azonban haszonvétele után vissza tar­tozik hozni vagy küldeni akármelly az egyesület felvigyázása alatt levő boltba, hol ismét zálogpénzéhez jutand. Az esernyők tarka szí­nűek lesznek, és mivel két vagy több egymást felváltó esős nap alkal­mával soha sem osztatnak­ ki egyforma színűek, innen az egyesület felvigyázói azonnal felfedezhetik a’ késedelmes kölcsön­zőnek rend­eire-

Next