Honművész, 1838. január-június (6. évfolyam, 2-52. szám)

1838-05-13 / 38. szám

Németek ámbár még nem kész de már már elkészülendő N­ermann­ét) Hunyadi Jánosnak, ennek dicső fijának, Mátyásnak, vagy a’ szigetvári Leonidásnak, Zrinyinek emelt illő ’s művészi kézzel készített szobrot? Fájdalom, nem! Vagy ha ezekről mind megfeledkezünk, (mert hisz’ minek is a’ régi dicsőek emléke, azok akkor éltek, mi most élünk, ’s elég, hogy képzelt boldogsá­gunkban talán vidáman élünk,­ mutathatunk-e utóbbi időink hősei­nek vagy tudósainak emlékére, büszkén mondok: „Itt, ez a’ dicső — hazánldija volt? — Fájdalom, nem! És ha a’ négyet látjuk, mellyeket a’ legújabb kor némelly lelkesebb honfiak sürgetésére a’ zempléni elhullott nemesek hamvainak Sátoralja - Ujhelyen, Vi­rág Benedek ’s Kisfaludy Károly emlékének Pesten ’s Csokonai Vitéz Mihálynak Debreczenben emelt, elször­­nyedve kiáltunk­ fel­ ,miként történhetett ez ?4 — És most, minek­utána állnak, elmondhatjuk-e az utóbbi kettőről pirulás nélkül, hogy önkéntes adakozásainkból gyültek­ be a’ költségek? Adtunk e a’ költségek fedezésére (mint más nemzeteknél szokás, ha az adakozás elég nem lenne) hangversenyeket, sorsjegyek kijátszásá­val párosított tánczvigalmakat? Nem folytonos koldulás, szinte al­kalmatlankodásig menő felszóllitások után igértünk-e valamit, ’s a’ megigértet hosszas sürgetés után, majd mintegy erővel kifacsarva tőlünk, nem savanyú képpel adtuk-e meg ? Hol van pedig még az újabb literatura hőse Kazinczy Ferencznek, a’magyar gram­matika szerzője Révay Ferencznek emléke? — A’ szinte pá­lyatörő Gyöngyösi Istvánt, Dugonicsot, Baróthi Szabó Dávidot, Ányos Pált, Bacsányi Jánost, ’s a’ későbbi idők Horácz­át Berzsenyi Dánielt említeni sem merem! Mi­kor lesz ezeknek nem nyilvános de csak szivünkben élő emléke is ? Elégedjetek­ meg Ti­honért izzadok szellemes kebletekben táplált jó ön érzésiekkel! Vegyétek szívesen a’ némellyek szivéből hozzátok lengő hála­adót, ’s tekintsetek kegyesen a’ szunnyadó honra, ’s éb­resszétek, ha tehetségtekben áll nemes, hozzá méltó tettekre. __ Azoknak azonban, — mert lesznek elegen, kik e’ czikk áttekinté­sénél békétlenül kiáltandják: „milly hosszú, siralmas untató tutam­­­ ez már ismét“ — csak azt felelem, hogy siralmas jelen körülménye­inkben mást nem irhatok, mint szivem sugallását. Németbúl szabadon Kiss IVÁN. INTÉZET. Teng­er­ész-ifjak iskolája. — Lap­orte testvérek Bordeauxban egy intézetet alapítottak, mellynek kétfős haszna van, mert egy részben védhelye a’ szegény ifjaknak más részben pedig jó matrózokat képző iskola. A’ város az intézet számára egy

Next