Honművész, 1839. január-június (7. évfolyam, 1-52. szám)

1839-05-26 / 42. szám

334 egész jelenet alatt tartott, és némi sértegetésekkel végződött. Já­ték után kaczagva beszélé­ el Talina színházban volt barátjainak a’ köztte és Vestris asszony közötti jelenést, de mint bámult-el, midőn azok a’ színésznő megjegyzését helyeslették , ki ki képzel­heti. Ezek azt erősiték, hogy a’ testszin tricotban több valóság van, — hogy a’ lámpa fénynél lábai márványnak látszottak, é s megkérték egyszersmind az színészt, hogy az illedelem és hűség iránti vonszódásból többé ne lépjen­ fel tricot nélkül. Talma majd megfakadt nevettében, de a’ tanácsra hajlott, és többé hasonló kisértéseket nem ten. Színészi tökély jutalmazásai: — Grisi k. a. Lon­donban egyetlen egy estélyen 60,000 frankot keresett. L a b­­­a c­h e a­ királynénak adott ének-órákat 40 guiné-jével fizetteté. D­up­rez Lyonban egy hónap alatt 22,000 frankot kapot. La porte - nak , a­ Queen-színház igazgatójának, egy színészeti évszak alatt 50,000 font sterling jövedelme volt. Élsz­­e­r kisasszonyok guiné- és bank­­nota-halmokon tánczolnak Londonban, Taglioni k. a. német országot arany, gyémánt és gyöngyökkel hintett után járta­ meg. Celeste k. a., egy más tánczosnő , megunván Londonban millió­kat keresni tánczával, Baltimoreba ment, hogy ott egy ujan épí­tett palotájában, melly fényre királyi lakokkal vetélkedhetik , ma­gát kinyugodja. HANGÁSZ­AT. Pesten Frankenburg Adolf ur máj. 30-kan estre a’­redut-te­remben nagy hangversenyt felolvasással párosítva fog adni a’ „kisdedek kór­házának“ (mellyet egy részvényes társaság szándékozik létesíteni) javára. TÁNCZ. Spanyol tán ex. Ha a’figyelmezőnek igaza van, midőn állítja, hogy a’ Németeknél min­den evéssel és ivással végződik, legyen az bár kibékülés, pasziia, mennyekre, vagy temetkezés ’s a’ t, és hogy a’ Francziáknál minden énekre megy­ ki , úgy igaz az is, hogy a’ Spanyoloknál a’ táncznak kell e’ jogot engednünk. Mindenütt láthatni spanyol országban, miképen fiatal leánykák elvetik man­­tilláikat , felbontják hosszú hajfonadékaikat, kézzörgettyüket (Castagnetten) vagy csörgő-dobokat (tambourine) vesznek kezükbe, egy rövid imádságot dörmögnek, azután tánczolnak. Spanyol országban a’ táncz kéje mindenbe ve­gyül. Mondhatnék, hogy a’ táncz minden lelket egy boldogságra, egy ittas-

Next