Honművész, 1839. január-június (7. évfolyam, 1-52. szám)

1839-05-26 / 42. szám

annak felsegéllésére ingyen adá. Miért is, midőn a’ fentisztelt részvénytársa­ságnak nevében s határozatábul kegyednek legszívesebb köszönetét mondanék,­­s az intézetet figyelmébe ajánlanám, vagyok kegyednek Pesten Pünköst hava ő-kén 1839. alázatos szolgája Balta Endre s. be. vál. jegyző. PESTEN, máj. 20-dikán „peleskei nótárius“ bohózat adatott 4 svsban. Megyeri ura’ czimszerepben , utójára egy búcsúztatóhoz hasonló hosszú valamit mondott­ el, mellynek elmaradását annál inkább­­hajtottuk volna, minthogy az abban felhordottak említett urnák inkább kázéleti körébe tartoz­nak, mint a’ színpadi világéba. Nézők közép számmal. — 21-ken „János, Finnland herczege“ színjáték 5 fosban. (Weissenthurn Franul Johanna után Kossuth Lajos­ hatást tön. Kitünöleg működtek Bárt­ha (János), Udvar­helyi M. (Braske) Fáncsy (Erich), Megyeri (Józan , nem István mint a’ hirdetményen állott) urak ’s Láb­orfalvi R. k. a. (Katalin). Nézők ke­vesen. — 23-án „csel“ eredeti vig opera 2 iousban másodszor 's ismét bér­­letszű­réssel adatott némelly rövidítések, kihagyások, 's czélszerű változtatá­sokkal. Az előadás ma nem volt olly pontos minden tekintetben, mint múltkor; a’ szép számú ugyan , de egy eredeti magyar operának második előadására nézve még­is kevés hallgatóság legélénkebben tapsolá­ meg Le­gedeiné asszonyt (Ida), és Szerdahelyi (Gazsi) urat. Konti úr (Körmösdy) ma nem volt olly szeszélyes, mint múltkor; prosáját is kissé egyhangúlag,­­s nem elég hangosan , nem elég tűzzel mondá­ el. A’ toborzók dalját ismételni kellett; a’ táncz a’ régi , a’ karszemélyzet igen jeles volt. — A’ Hirnök 38- dik számában a’ szemleiró nem elégszik­ meg azon tudósításokkal , mellyeket ez operának első adatásáról mind a’ jelen mind a' többi pesti magyar lapok adtak, 's hozzá teszi, hogy ez nem válhatik e’ középponti magyar lapoknak nagy ajánlására, hogy a’ Pesther Tageblatt volt az , melly arról leg­értelmesebben, egyszersmind legméltányosabban szóllott. — Ha a’ szemleiró ur Pozsonban jobban tudja, mellyik hírlap ir igazabban valamelly pesti előadásról — úgy hajtsuk­ meg mélyen magunkat minden tudása előtt; — 's ha ő a’Tageblatt-ot tartja a’ pesti magyar előadások legigazabb referensének, jelesen pedig a’ kérdéses czikkelyt, mellyben minden, még az is, mi nem vala, annyira dicsértetik­­— úgy kérjük a’ szemlék­et, hogy ez utóbbi orgá­numot válassza értesítési forrásának, legalább a’ magyar szini előadások ügyé­ben ; mert annak eddigi referáciáji, kedvezők és nem kedvezők, mondhatni, nagy lélekismerettel és műértéssel voltak írva! — 23-ra „az Intermezzo“ víg­játék valt hirdetve. Szerdán, folyó hó 29-kén , a’ magyar színházi karsze­mélyzet jutalmára „don Juan“ dalmű fog adatni. KÜLFÖLDI JÁTÉKSZÍN. Hajdani öltözet a’ szinnpadon. — Talma, a’ nagy drámai színész, mint közönségesen tudva van, a’ hajdanszerű öltözetnek is színpadra hozója. Igaz, már előtte letűntek az abroncsos szoknyák, de az ezeknek helyét elfoglalt nehéz atlasz és bárson kelméjű öltö­zetek sem feleltek­ meg a' hajdanszerűségnek. Még Voltaire Bru­­tusz­ában is, mellyben Talma a’ czimszerepet játszotta, fejér atlaszban

Next