Honművész, 1840. január-június (8. évfolyam, 1-52. szám)

1840-03-05 / 19. szám

154 férjfiainktól érzet­ telj­es baráti hangokat szépeink báj­ ajkairól pedig a’ fino­mabb miveltség’s nyájas vidámság jeleit ömledezve látni ’s hallani; — ’s azon jó rend, melly a’ mulatság folyamát bélyegző, ritkaságok tükre vala. Nem volt itt kizárva semmi táncz­ nem , hogy kiki kényére vigadhasson; sőt, mit keblem örömérzetéből nyilvánítok , nemzeti táncz nyitá­ meg e’ barátságos kört, ’s a’ kettős magyart az egész vigalom fonalán keresztül hűn meg is tartották. Minő méltányra számolhatnak e’ részben a’ szépnem koszorújából azok, kik jelen alkalommal ügyes tánczaik által magukat kitüntették. Éjfél utáni 4 óra zárta­ be nagyon élénk mulatságunkat, mellyet azon köz-óhajtás koronázott, hogy a’ másod rendű táncz-vigalom tiszta jövedelme ínségben sintó embertár­­saink enyhítésére legyen áldozva, mi által minden mulatni vágyó kebel nem­csak anyagi de szellemi éldeletet is nyerendő, — ’s lássa a’ nagy világ hogy nem kedvező helyzetű helységünk alacsony födelei alatti is vannak a’ kebel­nek hűn őrzött nemes érzetei a’ szerencsétlenebb osztály bajainak enyhítésé­re szentelvék; •— hogy e’ mély völgynek tán figyelembe sem vett lakói is ha­ladnak az idő szellemével, hol szándékká vétetett több rendű hírlap , folyói­rat és szerzendő uj könyvek által olvasó társaságot alakitni. Sz. L. HANGÁSZAT. Liszt Sopronban. A’i. e. Társalkodó 19-dik száma említi, hogy Liszt F. művész hazánkftja Bezerédy István tolnai követ urnák felszóllitására febr. 17-ikén este Bécsből­­Eszterházy Károly és Alberti grófok, valamint Schober urnák társaságában Sopronba érkezik, ’s a’ „magyar király“ czimű fogadóban szállott, hol a’ kisdedovó-intézet beteg mesterlegények és szolgák, ’s a’ halászegyesület más napon pedig a’polgárság által üdvözöltetett. Ezeken kívül küldöttséggel tisztelék­ meg öt földijei, a’ földmivelő dobozjainak (Rajding, hol L. F. ur 1811. oct. 22-dikén született) ’s a’ Jókaiak (Frauenhaid, hol mint anyaegyházban megkereszteltetett­ éltes jegyzetek vezérlete alatt; kiben L. ur megpillantván hajdani tanítóját az írás és olvasásban, nyakába borult ’s ölelve szorítá kebléhez ’s kezét megcsókolá első mentorának a’ magasztalt de szerény tanítvány. — Esti 7 órakor jeles művészünk a’ nevezett egyesületek javára hangversenyt adott a’ városi casino nagy teremében; hol saját szerze­ményeiből phantasiát, Schubert „éji dalját — és egerkirályát“ legnagyobb en­­thusiasmus kitörésétől kisérve a’ hallgatók részéről, valamint két magyar nótát is játszott. Ezek közben Ran­dhartinger Benedek ur a’bécsi cs. k. udv. dalszínház egyik hangászkarmestere ’s cs. k. udv. dalnok Vogel „megismerés“ czimű balladáját, és Schubert „pisztráng“ ’s Zedlitz „éji hadszemle“ czimű dalját éneklé, mellyeket L. ur fortepianón kisért volt. — Más napon művé­szünk szülőföldjére rándult (mintegy harmadfél órányi távolságra Soprontól) Alberti gr., Randhartinger és Schober urak társaságában, honnan 1821-ben indult utazásra szülejivel (kik közül anyja most is él Parisban). Innen vissza­térvén Sopronba, itt a’ városi casino teremében három órakor tiszteleti fényes ebédre várták őt, hol a’hangászegyesület, mint kinevezett tiszteleti tagját üd­vözlő, a’ város részéről pedig tiszt. polgártársnak elválasztandó a’ legköze­lebbi nagy gyűlésre aláltatott , 20-án eltávozott Bécs felé a’ nagy művész, díszes koszorúiba fonva honfijainak hálaérzelmeit ’s örökké tartandó tiszteletét DIVA t. 10-rl­k di­vatkép (Parisból). — Társasági köntösök: krep és szürke atlaszból, atlasz­ból , átlátszó csipkékkel. — B­é­c­s­i divat febr. 27-kén : kétszínű gros-grain ruha fejdiszül ma­­radu-toll és virágok. Szerkezi Mátray G­áb­o­r , halpiaczon , Dencs-ház, 86-dik sz. a. Nyomtatja Trattner­­Károlyi, úri utsza 612.

Next