Rendeleti Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára, 1875 (2. évfolyam, 1-38. szám)

1875-08-05 / 25. szám

29814. ш. Körrendelet» 1. Az 1873-ik évben uralgott cholera-járvány alkalmával szerzett tapasztalatok alap­ján, általános miheztartás végett szükségesnek látom a honvédhatóságokat, ezen — a jövő­ben netán ismét bekövetkezhető — járvány esetében elkerülhetetlen óvintézkedésekre nézve irányadóul szolgáló utasítással látni el; minélfogva az 1871-ik évi 27926. és 1873-ik évi 24457 és 27034. számú körrendeletek érvényen kívül helyezése mellett, rendelem a mint következik : 1-szer. A legénység elhelyezésére szolgáló lakhelyiségek tisztántartására, valamint gyakori kellő szellőztetésére különös gond fordítandó, 2-szer. A trágya- és peczegödrök kiürítendők, és ez utóbbiaknak hetenként kétszer, sőt a­mennyiben a helyi viszonyok igényelnek, naponta is eszközlendő fertőtlenítésére, az elszállásolt legénység után, naponta fejenként 1 x/2 lat (25 gram) a kincstár költségén beszerzendő vasgabicznak egy meszelynyi (35 centiliter) vízben történt oldata használandó, 3-szor. A legénység megfelelő élelmezésére, valamint egészséges tiszta ívó­víz meg­szerzésére kiváló gond fordítandó; az élelmi­szerek a csapatok orvosainak meghallgatásá­val kellően megválasztandók, főleg pedig arra ügyelendő, hogy a legénység egészséges fris húst, s csak üde, nem pedig rothadásnak indult zöldségneműeket vásároljon, 4-szer. A legénység különösen az éretlen gyümölcs élvezetétől eltiltandó, s e rész­ben a felügyelet a tisztek és altisztek által a legszigorúbban gyakorlandó, 5-ször. A mennyiben az évszak és időjárásra való tekintettel, a legénységnek has­i 1 8253 III. számú kör­kötőkkel való ellátása ajánlatosnak mutatkoznék, e részben az 1874. évi rendelet (1875-ik évi „Rend. Közl." 2-ik szám) értelmében járandó el, 6-szor. Bármily csekélynek látszó hasmenés figyelmen kívül ne hagyassék, hanem az orvosi segély idejekorán igénybe veendő, mert ezáltal a legtöbb esetben a cholera ki­fejlődését sikerűl meggátolni. II. Oly állomásokon, hol a cholera-járvány tényleg mutatkozik, és ez helyhatóságilag igazolva van, a kerületi törzsorvos, illetőleg helyettesének javaslatára a kerületi pa­rancsnokság által, az összes legénységnek rántott leves készítésére naponta fejenként H/a krajczár és 4 lat (70 gram) kemény tűzifának fölszámítása, továbbá egy fél meszely szám A cholera-jár­vány esetébeni óvintézkedésekre nézve kiadott utasítás iránt. 149 31005. szám. Körrendelet. in. Minthogy az „Általános leltár"-i nyomtatvány I-fő czímének 35-ik, és az V-ik czim-­­ galambk- nek ugyanazon rovatában foglalt czikkek azonosak: a f. évi—^П] szám alatt („Rend. Közi." ТХХагХГ j^ik szam ^ eirendjeit kiegészítését hatályon kívül helyezvén, elrendelem, hogy az összes fő 4 p. galambkosarak, az I-ső czim 32-ik rovatában tartassanak nyílván. Kelt Budapesten, 1875-ik évi julius hó 31-én. A minister helyett. Báró Fejérváry Géza s. k. államtitkár. iránt.

Next