Katonai Szemle 1952

TARTALOMJEGYZÉK a Katonai Szemle 1952. évben megjelent számaihoz. Szám VEZÉRCIKK A szocialista műveltségért — — — 1. A rajkiképzésről — — — — — 2. A magyar sajtó napja — — — — 3. Az új Lövészeti Szabályzatról — — 3. Szovjet Hadsereg Napja — — — 4. Rákosi Mátyás 60 éves — — — — 5. Nagy győzelmünk — — — — — 5. Két évforduló — — — -- — 6. Április 4-e. Hazánk felszabadításának 7. évfordulója — — — — — 7. Május 1-e, a dolgozók nemzetközi ösz­­szefogásának és a béke erőinek harcos seregszemléje — — — — 9. Szeressük fegyverünket — — — 10. Szabadidő megszervezése a táborban 11—12. Fokozottabban támaszkodjanak pa­rancsnokaink a DISZ-szervezetekre 15—16. A Néphadsereg Napja — _____ 17—18. A SZK(b)P XIX. kongresszusa újabb hatalmas lépés a szovjet nép és a világ dolgozói felemelkedésének út­ján — — — — — — — — 19—20. A béke, a demokrácia és a szocializ­mus erői egyre hatalmasabbak — 19—20. Hazafiasságra való nevelés minden tisztnek esküben fogadott köteles­sége — — — — — — — — 21—22. A parancsnok és a pártszervezet — 23—24. OKTATÁS ÉS NEVELÉS Tiszt­ foglalkozások megszervezése, előkészítése és végrehajtása — —­ 1. Közepes légvédelmi ágyú harckésszé téte­lnek és a menetkészültség fo­gásainak oktatása — — — — 1. Parancsnokok feladatai az anyagi el­látás terén — — — — — 1. A rajkiképzés feladata és módszere 2. Néhány szó a csapatellenőrzésről — 2. Harckészültség és meglépés — — 2. Hogyan képezzük ki a század-szolgá­latvezetőket az anyagi szolgálatban 2. A téli katonai egészségvédelem néhány feladata — — — — — — — 2. Tiszthelyettesek továbképzése — — 3. Harcrend és tűzfegyelem — — — 3. Harckocsi lesállásban — — — — 3. A szolgálatvezető feladatairól — — 3. Ruházat és egyéni felszerelés ápolása 3. Lovak edzése — — — — — — 3. Törzsgyakorlat a terepen — — — 4. Századparancsnok munkája a kikép­zés megszervezésében — — 4. Kísérő löveg feladata és működése 4. A Szolgálati Szabályzat oktatásának módszertana — — — — — — * Szám Még néhány szó a szolgálatvezető feladatairól — — — — — 4 A szakaszparancsnokokkal leveze­tendő prancsnoki foglalkozások módszeréről — — — — — — 5. Foglalkozási jegy és Foglalkozási terv 5. Parancsnokok felkészülése és tiszt­­helyettesek előkészítése a másnapi foglalkozásra — — — — — 5. Híradó terepgyakorlatok tervezése és levezetése — — — — — — 5. Felkészülés az Április 4-i dísz­szem­ére — — — — — — — Fertőző betegségek elleni védekezés Táborozás előkészítése — — — — Hogyan használjuk fel a kiképzett mesterlövészeket, a mesterlövész tanfolyamokon és az alegységeknél A gépjárművek előkészítése az Ápri­lis 4-i díszszem­ére — — — — Zászlóaljparancsnok munkája a ki­képzési tervezet elkészítésében — Készüljünk fel a felügyeleti szemlére Az­­ üteg feladata osztálykötelékben tűzvezetés elkészítésekor — — Táborozás anyagi megszervezése — Az ezredparancsnok munkája a ki­képzéssel kapcsolatban — — — Oktató módszertani összevonások — A rádióhíradás megszervezése — Gázkamra-gyakorlat végrehajtása — Erődítési építmények helyének ki­választása — — — — — — Szolgálatvezetők kiképzése a század­gazdálkodás vezetésére — — — A parancsnok anyagi felelőssége — Lövészszakasz harcászati gyakorlatai­nak megszervezése és levezetése — Rádióbemérési gyakorlatok — — — Átkelési gyakorlatok ,megszervezés© és levezetése — — — — — — Javítsuk meg távmérőink kiképzését Kiképzési anyagokkal való eljárás — A lőállomány használata és kímélése a kihelyezéseken — — — — — 6. Tüzelőállás elfoglalása 82 mm-es aknavető szakasszal — — — — 10. 4. sz. figyelési és távbecslési gya­korlat — — — — — — — 10. Tábor belszolgálatának és belrendjé­nek megszervezése — — — — 10. Hogyan vezessük le a rádió­raj gya­korlatát — — — — — — — 10. Műszaki gépek alkalmazása szükség­anyagból készült hídépítésnél — 10. Hogyan kell megtervezni és végre­hajtani a gázálarcban folyó gyakor­latokat — — — — — — — 10. Könnyű légvédelmi ágyús üteg össze­szoktatásának módszere — — — Ю 10 jó to ю 4? is* r* rs cd со eo’ cd eo ed ed cd ai d­ ei­ f9 85

Next