Huszadik század, 1904

2. szám - I. Önálló czikkek - Rácz Gyula: Az orosz világhatalom jövője

Az orosz világhatalom jövője. 503 Lengyelország, 20 millió lengyellel, a németség és oroszság között ma lehetetlenség. Kimondhatjuk azért, hogy az oroszság egységét a lengye­lek és Ausztria részéről sem fenyegeti hamarosan veszedelem. S a lengyelek elvesztése különben sem gátolná legkisebb mér­tékben sem az orosz nemzet fejlődését. Másrészt kétségtelen tény az is, hogy az orosz kormányzat minden eszközzel, csakugyan tűzzel-vassal látott neki, legalább a lengyelek között az oroszosításnak. De érzik sújtó hatalmát újabban a Balti tartományok németjei, valamint a finnek is. Igazságosság, jog, méltányosság, emberi érzés s a külföld minden megbotránkozása nem tartják vissza az orosz kormányt nemzeti­ségei erőszakos eloroszosításában. A­mi eszközt egy autokrata állam használhat, azt mind felhasználja szégyenkezés nélkül, hogy az oroszság természetes és nagy asszimiláló erejét mester­ségesen is erősítse, fokozza. Pedig az oroszságnak természetes, csupán ösztöne által irányított f­elszívó tehetsége is rendkívül erős. Az orosz nemzet úgyis ezeréves élete alatt a legkülön­bözőbb mongol, török, tatár, ugor, szláv népeknek nagy töme­geit szívta fel magába. Így alig kétkedhetünk benne, hogy valamelyes nagy nemzeti csapás nélkül az oroszságnak termé­szettel nagy asszimiláló ereje a kormány tudatos és lelki­ismeretlen politikai vezetésével felszívja a nemzeti öntudattal nem bíró néptömegeket néhány évtized, legalább is egy-két emberöltő alatt, míg a nemzeti tudattal bíró intelligens idegen elemeket egyszerűen majorizálja. Az oroszosítás eszközei között ott van az erőszakos térítés, törvénynyel való üldözés, birtoktól való megfosztás, száműzetés. Az orosz kormány egész falvakat telepit egy-egy helyre a nagy tömegű idegenek közé. Máskor en masse viteti el s telepitteti színoroszság közé az idegen népeket. Ez embertelen, jogtalan, lelkiismeretlen brutalitása azonban megtermi a kívánt eredményt. A lengyelek, litvánok, finnek természetes nagy szaporodásuk mellett is alig növeked­nek , viszont az orosz faj erősen, ellenállhatatlanul dagad, növekszik s miként az ár önti el a finn, lengyel, kaukázusi, kaspi vidéki és szibériai török, ugor, mongol, tatár néptörzse­ket. A­hol az orosz uralom megvetette lábát, ott oroszszá is teszi a népet. Segítségére van ebben katonai szervezete. Hiszen egy európai s egy ázsiai szervezetű hadserege van, melyben a birodalom védelmére, dicsőségére használhatja fel a harczias ázsiai törzsek harczi kedvét, pezsgő életerővel bíró, edzett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék