Századunk, 1932

Kortörténeti jegyzetek - Nagy Lajos: Magyar város 1932-ben

Kortörténeti jegyzetek 246 érdekelt felek s tanuk eskü alatti kihallgatására s szembesítésekre. Koldus az utcákon nem látható, a koldulás tilos. Ehelyett társadalmi akciók folynak a munkanélküliség s a nyomor enyhítésére. Ezeket az akciókat lényegük alapján az jellemzi, hogy a feltétlenül szükségesnek csak egy kis hányadát nyújtják. Aki azelőtt koldult, az esetleg összekoldulta a napi táplálékát, ma a hatóságtól kapja havonta a segélyt s ez — amint egy özvegy öregasszony konkrét esetében megállapítottam — 3 , 50 fillér. A legrosszabbul jövedel­mező munkák, mint például az utcai ujságárulás, fiatalabb férfinál 60—80 fillér, idősebb nőnél 30—40 fillér napi keresetet s efféle összegeket nyújta­nak. Egy rikkancs mondja: tegnap adóvégrehajtó járt nála; özvegy mosónő négy gyerekkel, mondja: adóvégrehajtó járt nála. Az elmúlt 1931-es évben 57.000 zálogolás történt adóügyben. Persze az árverések száma ennek csak egy kis hányada... Jómódú, sőt gazdag emberek bizony vannak; néha meg­lepetésszerűen derül ki, hogy kiknek, miféléknek van pénzük, például ha­­árverésen egy-egy ház eladásra kerül, oly vevők bukkannak fel, akik vásár­lásukkal általános, helyesebben kínos csodálkozást keltenek. A konflisok üresen cserkésznek az utcákon. Kopott a ló, kopott a ko­csis, fuvar csak esküvő­i temetés alkalmával akad. Temetések, azaz halálo­zások száma az utolsó hónapban emelkedett, de csak az utolsó hónapban, a havi 45-ös átlagról 57-re; a városi főorvos szerint ez az emelkedés függet­len az influenzajárványtól (március), de aligha független a gazdasági rom­lástól. A születések száma átlagban havi nyolcvan, tehát a lakosság szapo­rodik. Ha nem esős az idő, némi déli korzózás folyik a legszebb uccában, melynek neve, mondjuk, Gróf Esterházy-ucca. De leginkább csak vasárnap. Parasztruhás emberek is láthatók, de ők nem korzóznak, talán ezt nem is találnák illőnek, de erre mennek a templomba s erre jönnek onnan. A szo­kásos parasztegyenruha rajtuk: csizma, fekete pantalló, kabát, báránybőr­sapka (nyáron fekete kerek kalap). A városban négy templom van: két kato­likus, egy református és egy zsidó. A templomokról így ír a helybeli geográ­fus: „ .. . elérjük a mór stílusban épült zsidótemplomot, melynek szomszéd­ságában jobbra a bárok stílusban épült rom. kat., balra a gótikus remek református templom van. Jelképezi a három templom szomszédsága a békés együttérzést, a felekezeti türelmet, mely nem tekinti ellenségének, hanem testvérként szereti a magyart, ha az más templomban imádkozik is a magyar sors jobbrafordulásáért. . ." A templomból földreszegzett fejjel, de tisztult lélekkel, szótlanul és komoran vonulnak el a parasztok, a pap bizony kissé megmosta a fejüket, zengő szavai vigasztalóak, de egyben fenyegetések is voltak, különösen a végső akkord. De lezúg az élet habzó tengerén a lét hideg sáfárja, a halál! ... A korzó sétálói halkbeszédűek, ugyancsak lassú járásúak — rohanó ember általában nem látható — nem mosolyognak, de nyugodtak. Középtermetű, szürkearcú férfiak és nők, szép nő alig akad, szép, erős, jóalakú férfi alig akad. Mindenkin ép, de viseltes, szimpla a ruha. Jampecszerű figurákat nem látni. Ilyen a korzó emberanyaga, akik pedig nem járnak el a korzóra, mintha vérrokonai lennének ugyanez embereknek. Átlag kispolgárok, átlag proletárok, sem Georg Grosz, sem Käthe Kollwitz rajzaihoz nem igen akadna megfelelő modell. Még csak torzot, vakarcsot, gnómot se látni. Fajiság­a külsőn semmiféle föl nem lelhető. Sem magyar, sem tót, sem jász, sem kán, sem germán karakterisztikonok. Az egész lakos­ság, úgy ahogy van, leginkább mexikói lehetne, persze mexikói bevándorol­tak, amikor is további nyílt kérdés maradna: vájjon honnan vándoroltak be? A korzózás tehát egy méltóságos rangú, grófról elnevezett uccában tör­ténik. Az uccák általában elhalt grófok, bárók, volt miniszterek, volt hely­beli notabilitások neveit viselik. Az elmaradhatatlan Petőfi, Arany, Jókai, Kossuth uccák itt is föllelhetők. A kurzus uccakeresztelése annak kezdete

Next