Ifjú Kommunista, 1966. (10. évfolyam, 1-12. szám)

1966-08-01 / 8. szám

A KORSZERŰ DAL VILÁGSZERTE HÓDIT A politikai mozgalmi dal nap • jainkban világszerte hódít. Harci eszköz, mozgósító erő a nyugat­németországi húsvéti békemene­teken, az amerikai polgárjogi mozgalmak tüntetésein, és poli­­litikai akcióin, a hazáját őrző hős kubai nép ajkán és a vietnami csatatereken egyaránt. A szabadságért és a társadalmi igazságosságért küzdők soraiban felcsendülő dalok egyre népsze­rűbbek lesznek. De nemcsak nagyszerű dalok születnek, ha­nem egyre másra tűnnek fel a tehetséges előadóművészek is, akiknek népszerűsége vetekszik, sőt, felül is múlja számos helyen a táncdal sztárjainak népszerűsé­gét. A KISZ egyik aktuális kultúr­politikai feladata a politikai mozgalmi tömegdaléneklés fel­lendítése. Nem a szokványos mozgalmi menetdal, kardal ének­lésének a fokozásáról van szó, hanem a politikai dalnak arról a korszerű, mozgékony — többnyi­re gitárkísérettel előadott — for­májáról, amely ma világszerte előretör. Gondolunk a kubai for­radalom népszerű dalaira, a bé­­ksVágvról, az életszeretekről, az emberi helytállásról, a humánum­ról szóló nagy sikert arató szov­jet dalokra, a haladó Pete Seegernek, a világhírűvé vált amerikai Bob Dylannak a viet­nami háborút elítélő dalaira, a Torinóban élő kommunista Libe­róm« házaspár nagy sikerű sza­tirikus számaira és mindazokra a dalokra, amelyeket szívesen éne­kelnek a haladó gondolkodású emberek, Prágától Madridig, Moszkvától Párizsig. Erőteljes, lelkesítő dalirodalom fejlődött ki napjainkban az élet-halál harcot vívó Dél-Viet.namban és Észak- Vietnamban is. ahol a dal a szó szoros értelmében harci eszköz­zé vált. A magyar és a nemzetközi múlt forradalmi harcai is nem egy halhatatlan dalt szültek. Ezek a dalok a magyar és a nemzetkö­zi történelem egyik érzelmi tér­képét alkotják. A paraszti népi folklór mellett ápolni kell a munkásdalkultúrát is, és fel kell eleveníteni forradalmi múltunk legszebb dalait, élő eleven dallá kell tenni őket fiataljaink köré­ben. Nem egy munkásmozgalmi dal lett népszerű és csendül fel gyakran a fiatalok ajkán. Gon­doljunk csak pl. a szívesen éne­kelt Eisler—Brecht dalokra, a bé­csi munkásság dalaira stb. De ezen a területen sok még a ten­nivaló, sok hiányt és mulasztást kell pótolná Mindenekelőtt azon­ban szembe kell szállni azzal a hamis nézettel, hogy a fiatalok­nak ma már nincs szüksége a mozgalmi dalra. Ma felnövő fia­tal nemzedékünk a valósággá vált forradalom mindennapjait éli, itt a forradalmi cselekvést a munkában és a tanulásban való helytállás, a szocialista építőmun­kába való minél aktívabb bekap­csolódás jelenti. Ifjúságunknak alapélményül ma már más kínál­kozik tehát. Ma az igaz problé­mákról, gondokról és örömök­ről őszintén szóló új dalok kerül­hetnek közel az ifjúsághoz. Ezek megalkotásához pedig elengedhe­tetlen a fiatalok sajátos problé­máinak, a szocialista társadalom­hoz való új viszonyuknak mély és alapos ismerete. A fiatalok igényei azonban nemcsak a dalok tartalmi és szö­­vegi részével, hanem zenei nyel­vezetével szemben is megváltoz­tak. Ma már nem elegendő a kardal és az indulószerű menet­dal. A friss ritmusú, esetleg a jazz és a tánczene elemeit is fel­használó, könnyen énekelhető, gitáron is jól játszható dalok a népszerűek. A dal, a song, a san­zon, a táncdal egyaránt zenei for­mája lehet az ifjúsági mozgalmi tömegdalnak. Természetesen, ma is vannak olyan témák, amelyek műfajilag a kórust és az induló­szerű feldolgozást igénylik, de nem szabad kizárólag ebbe a for­mába skatulyázni a mozgalmi dalt. Éppen ezért a KISZ új típusú, korszerű stílusú dalok megalko­tására kérte fel a zeneszerzőket és a szövegírókat. A szerzők többsége jól oldotta meg felada­tát. Ez volt a neves szakembe­rekből álló zsűri véleménye is. Ide kívánkozik, hogy szóljunk néhány szót a győztes számokról. Az ifjúsági dalok kategóriájában az első díjat Juhász Frigyes— Hars György: „Lám, lám a bit­lesz” ... c. dala nyerte el, mert mind a zenéje, mind a szövege korszerű, mai hangvételű. Bízunk abban, hogy a fiatalok megszere­tik és népszerű lesz. A második díjat Borgulya And­rás—Kövesdi János „Nálunk az utcán” c. songja kapta. A dal a fiatalok közvetlen nyelvén a haza szeretetéről szói, ötletesen, érde­kesen, invenciózusan. Kitűnően alkalmazkodik a szöveg és a ze­ne a modern ízléshez, s mind­kettő Igényes tartalommal bír. A harmadik díjat Berki Géza— Brandt István: „Nem vagyok már gyerek” ... c. táncdala nyer­te. Ez a dal, amely a beat-zene stílusában készült, az önállóság­ra törekvő gyermeknek a szülei iránt érzett tiszteletéről szól, és szövegében, zenéjében egyaránt a fiatalok igényeihez igazodik. Az építőtábori dalok kategóriá­jában két pályamű kapott máso­dik díjat: Hámori János—Bam­­nyi Ferenc: „Tábori dal” ... és Borgulya András: „Dal az építő­táborról” ... c. dala. Külön díjban részesült Balázs Árpád—Pa pp László „Még friss az emlék” c. dala. Ezeket a dalokat már nem egy fiatal tudja és nem egy építőtá­borban éneklik szívesen, lelke­sen. Ügy véljük, ez minden dicsé­retnél szebben hangzik és élő cá­folata annak, hogy a fiatalok ál­lítólag nem szeretnek énekelni. A négy legsikerültebb építőtábo­ri dalból lemezfelvétel is ké­szült, népszerű szólistákkal. Ezek a lemezek már eljutottak a tábo­rokba. Segítséget nyújtott a dalok megtanulásához az is, hogy szö­vegüket kinyomtattuk és időben eljuttattuk a táborozó fiatalok­hoz. A Zeneműkiadó Vállalat zongora és gitárkísérettel ellát­va hamarosan megjelenteti a KISZ pályázatára beérkezett ifjú­sági — mozgalmi dalokat és azok hozzáférhetővé válnak minden­ki számára. Szükség van azonban arra, hogy az irányító bizottságok is szervezzenek daltanító brigádo­kat helyi erőkből, a zenét és a dalt szerető fiatalokból. Szüksé­ges, hogy az alapszervezetekben teremtsünk minél több daltanu­lási lehetőséget és biztosítsunk minél több éneklési alkalmat. Az élő politikai dal így lesz mozgósító erővé, amely elősegít­heti ifjúságunk világnézeti for­málódását és az ifjú kommunis­ta közösségek kikovácsolását. DR. DRABIK JANOS, a KISZ KB kulturális osztályának munkatársa

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék