ifjúsági Magazin, 1981 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Az egyik régebbi IM-ben olvastam arról, hogy Ma­gyarországon nyaranként működik régésztábor. Saj­nos az újságnak azt a szá­mát nem találtam meg, és így nem tudom, kik jelent­kezhetnek oda. Nagyon sze­retem a történelmet, a mú­zeumokat is, ahová azon­ban csak ritkán juthatunk el, mivel nincsenek meg hozzá a feltételeink. „AGYAGKORSÓ” Valóban írtunk már róla, de mivel több olvasónk is ér­deklődött, újból elmond­juk: az ELTE Közművelő­dési Titkárságán (Bp. V., Károlyi M. u. 9.) Kresz Fri­gyes a régészeti táborok szervezője. Jelentkezési szándékotokat levélben is megírhatjátok. Ápolónő a foglalkozásom. Most vagyok utolsó éves szakközépiskolás. Sajnos ed­dig nem volt lehetőségem zeneiskolába járni, pedig óvodás korom óta zenei pá­lyáról álmodom. Szüleim ebben megakadályoztak. Az állami zeneiskolába járok, most, munka mellett, ének­és zongora tanszakra. Mi­lyen lehetőségem nyílik, ha leérettségiztem és elvégez­tem a már említett zeneis­kolát? Imádok énekelni, s nagyon szeretem az operet­tet. Ha csak tehetem, fel­utazom Pestre, hogy elme­hessek az Operettszínházira, mert úgy érzem, hogy vonz az a világ. Kik mehetnek Zeneművészeti Főiskolára? „ÉLETHIVATÁS” Jó lenne tudni, hogy mit is akarsz valójában, jeligéddel élve, „élethivatásnak” vá­lasztani? A Színház- és Filmművészeti Főiskolán van operett tanszék. A Ze­neművészeti Főiskolára fő­leg zeneművészeti szakkö­zépiskolát végzettek jelent­kezhetnek. Akik magán­úton, vagy más módon ta­nultak valamilyen hangsze­ren, közvetlenül a főiskolá­tól kaphatják meg a felvé­teli vizsgaanyagot. Irazok arról a klinikáról vagy kórházról, ahol plasz­tikai műtétet végeznek. Saj­nos az az IM elkeveredett, nem emlékszem melyik számban volt, így a címet sem tudom. Én a fülem miatt szeretnék elmenni. Jó lenne, ha kisebb lenne. Ez nekem nagyon fontos. Re­mélem, nem tagadod meg a választ. Már így is eléggé kétségbe vagyok esve miat­ta. Szüleim nem tudnak a tervemről, de válaszod után szólok nekik. Kérlek, segíts! B. Erzsébet Igen, jól emlékszel. Rova­tunkban olvashattad a Pé­­terffy Sándor utcai kórház címét, ahol plasztikai mű­téteket végeznek. De csak indokolt esetben. Például, ha olyan egészségi károso­dásban szenvednél, ami szükségessé teszi a műté­ti beavatkozást. Ugyanezt üzenjük annak a levélíró­nak, aki műtéti úton akar fölösleges zsírpárnáitól meg­szabadulni, illetve aki így szeretné elérni, hogy fitos orra legyen. Tizenhét éves vagyok, ru­haipari szakközépiskolába járok. Érettségi után a szak­mától távol álló pályán sze­retnék elhelyezkedni. Taxi­vezető akarok lenni. Lányok jelentkezhetnek ilyen szak­mára? „TAXI” Igen, ha van szakmásított, „B” kategóriájú gépjármű­vezetői engedélyük. Az is­­kola elvégzése után először ezt kell megszerezned. Régi olvasója vagyok az új­ságnak, és bevallom, nagyon tetszik. Azt viszont hiányo­lom, hogy a divattanács­adás kevés helyet foglal el, és többnyire olyan lányok szerepelnek benne, akik ma­gas és vékony alkatú­ak. Rajtam kívül sok olyan lány van, aki nem ebbe a súly­csoportba tartozik. Jóllehet nem vagyok kövér. Nagy Gabriella, 4220 Hajdúböszörmény Később helyt adunk javas­latodnak, novemberi szá­munkban már rácáfoltunk mondandódra. Ami a terje­delmet illeti, divatrovatunk továbbra is két oldal ma­rad. Óvónő vagyok, de hamar rájöttem, hogy ez a szép hivatás nem nekem való. Van-e gyógytornász szak az orvosi egyetemen, vagy az eü. főiskolán? Mik a fel­vételi tárgyak és óvónői végzettséggel mekkora esé­lyem van a bekerülésre? Másik kérdésem: masszőrö­ket hol képeznek? Mennyi a képzés időtartama? „BOLYGÓ HOLLANDI” Az egészségügyi főiskolán sajátíthatod el a gyógytor­nász hivatást. Biológiából, fizikából kell felvételizni. A bekerülés esélye nem attól függ, hogy milyen közép­fokú végzettséged van, ha­nem attól, hogy mit tudsz. Minden év szeptemberében egyéves masszőrképző tan­folyam kezdődik a buda­pesti Sportkórházban. A fóti gyermekváros Che Guevara alapszervezete va­gyunk. Szeretnénk olyan alapszervezetekkel kapcso­latot teremteni, akik szin­tén „Che” nevét viselik. KISZ-bizottság Che Guevara alapszervezet Fót, Gyermekváros, 2153 A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség havonta megjelenő képes folyóirata Főszerkesztő: Szántó Gábor Főszerkesztő-helyettes: Czippán György Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Szerkesztőség: Budapest VII., Dohány u. 40. Telefon: 221-614 Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay u. 16. 1374 Telefon: 116-660 . 80.3415 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Soproni Béla vezérigazgató ISSN 0536-1818 INDEX: 25 404 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő Postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1.1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-9612 pénzforgalmi jelzőszámra. 2 KORUNK SZAPPANA: Blailon TUSFÜRDŐ A hagyományos kádfürdőzés helyett széles körben terjed a zuhanyozás. Előnye, hogy gyors és higiénikus, elkerülhető a közös fürdőkád használata. Zuhanyozáskor csak a lemosás­hoz szükséges ideig éri a víz a testfelszínt, ezért az orvosok is ezt a mosdásformát ajánlják, különösen a száraz bőrűeknek és az idősebbeknek, akiknél a gyakori, hosszas áztatás kedve­zőtlenül kiszárítja a bőrt. A víz szárító hatását a szappan hasz­nálata tovább fokozza, mert lúgos kémhatása következtében oldja a bőr zsírrétegét és károsítja a savköpenyt. Ez a hátrány kiküszöbölhető a Fabulon tusfürdő haszná­latával. A flakon tartalmából tenyerünkre vagy a zuhanyo­zott testre kis mennyiséget kinyomunk, majd kézzel vagy szivaccsal egyenletesen eldörzsöljük. A készítmény jól fel­habzik, kellemes, természetes illatú. (Szájba jutva kesernyés ízű, de a nyálkahártyákat nem izgatja.) Hajmosáshoz is kitűnő, ilyenkor célszerű az első leöblítés után ismételt adaggal, jól felhabozva újra átmosni a hajat. Jól zsírtalanít, a haj szép fényű lesz és nem töltődik fel elekt­romossággal. A Fabulon tusfürdő mosó hatása igen jó. Olajat, port, fém­szennyeződést, izzadságot könnyen eltávolít. Mosdás után azonnal érződik, hogy nem szárítja a bőrt. Ez annak köszön­hető, hogy úgynevezett visszazsírzó anyagot tartalmaz. A tus­fürdő értékes tulajdonsága, hogy nem lúgos, hanem az emberi bőr savas jellegéhez hasonló vegyhatású. Ezért használata fokozza a bőr természetes vegyi védekezését, a baktériumok, gombák okozta fertőzésekkel szemben. Enyhe bőrnyugtató növényi kivonatot is tartalmaz. Használata után a bőr sima, bársonyos lesz. Üde fenyőillata fokozza a frissítő hatást. A Fabulon tusfürdő praktikus, főleg munka, sportolás, strandolás után, mert hajmosással egybe­kötött tisztálkodást tesz lehetővé. Ezért a férfiak körében is nagy népszerűséget jósolunk neki. FABULON TUSFÜRDŐ: TETŐTŐL TALPIG TISZTASÁG! GYÁRTJA: KŐBÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR

Next