ifjúsági Magazin, 1981 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1981-01-01 / 1. szám

Nagyon örülök, hogy a lapban egyre több érdekes és értékes dologgal talál­kozom. Szeretném, ha ez a színvonal tovább emelked­ne, és minden fiatal meg­találná benne a számára fontosat. Ezért én is tennék pár javaslatot. Jó lenne, ha az IM-albumban szereplő együttesről hosszabb, tör­ténetüket bemutató cikket olvashatnánk. Az új lemez­ről egy teljes listát, és egy rövid kritikát. A harma­dik javaslat, hogy a kétol­dalas poszteren szereplő együttes nevét már az elő­ző számban jelezzék. Zsugor Zoltán 8230 B.füred, Horváth A. u. 2. Köszönjük, hogy megírtad észrevételeidet és javasla­taidat igyekszünk a lapké­szítés során felhasználni. Lelkes olvasója vagyok az IM-nek, és szeretném tudni, hogy miért nem jelenik meg ennek a fiatalok által oly nagyon kedvelt újság­nak évkönyve? Varga Ildikó Hódmezővásárhely, Béke u. 139. Nagyon sok olyan techni­kai akadálya van, amire most nem térünk ki. De mi is azon fáradozunk, hogy kiadjuk az évkönyvet. Re­méljük a sokak által rek­lamált kiadvány nem so­káig várat magára. Kedves IM! Nagyon fontos kérésem len­ne, kérlek segíts!! Volt matematika szakos főisko­lástól szeretnék logikai tan­könyvet kapni. (Matek sza­kosz) Szendrei—Tóth Logika főiskolai hallgatók részére címűt. Feltétlenül kellene, mert vizsgázunk belőle!! Varga Andrea, 6729 Szeged, Kandó K. u. 33. Elég furcsa kéréssel fordu­lok hozzád. A bátyám kint dolgozik az NDK-ban, de nem tudom a címét. A szü­leink elváltak, és mi, a két testvér és a két szülő, négy különböző helyen lakunk. Voltam már Pesten a lak­cím-nyilvántartó hivatal­ban, de hiába. Hová fordul­jak? „KÉT TESTVÉR” írd meg bátyád pontos ada­tait. Segítünk megkeresni. Húszéves vagyok és a nyír­egyházi mezőgazdasági fő­iskola repülőgépvezetői sza­kára akarok jelentkezni. Kérlek, írd meg a pontos címet, a feltételeket. „EZ TÖBB, MINT EGY ÉRZÉS” Add be jelentkezési lapodat a főiskolára: 4400, Nyíregy­háza, Rákóczi út 69. Mivel csak 30 főt vesznek fel az említett ágazatra, nagyon jól készült fel matekból és fizikából, mert mind a két tantárgyból írásbelizned és szóbelizned is kell. Alkal­masságodat repülőorvosi vizsgálaton állapítják meg. Elsősorban Orosháza fiatal­ságát érintő kérdéssel for­dulunk hozzád. 1978-ban volt Dinamit-koncert. Előt­te nem volt ilyen, így a ti­nik örülhettek. Rengetegen jöttek el más megyéből is, de jegy már nem volt, így üvöltöztek, cirkuszoltak, szétverték a művelődési há­zat. Azóta, városunkban nem volt egy jó rockzenekar. Bezzeg Korda Gyuri, Kovács Kati, Universal az volt! Már nem győzzük pénzzel, hogy állandóan utazgas­sunk, ha egy igényes, jó koncertet akarunk. A vá­ros vezetői nem foglalkoz­nak a fiatalokkal. Nem ta­láljuk a helyünket. Hová menjünk szombat, vasár­nap? Télen még a parkba sem ülhetünk ki. Marad a presszó, a kocsma és ha­sonló helyek. A nyáron kb. egy hónapig volt rockpa­noráma. Sok fiatal jól érez­te magát. Persze betiltot­ták. Meg lehet-e szervezni, hogy a város kulturális fe­lelősei is megértsék a hely­zetünket, és hogyan segít­hetnénk ezt mi elő? A minap egy egyetemi klubban voltam pár isme­rősömmel, ahol magyar együttes játszott. Furcsán viselkedett az együttes ve­zetője Feró, s talán már ír­nom sem kellene, hogy a Beatricéről van szó. Ugyanis, amikor elénekelte Feró a Katicabogárka című számukat, a közönség egyál­talán nem tombolt a lelke­sedéstől és nem üvöltött a meghatottságtól. Feró ide­gesen ordibálni kezdte együttese nevét, s mikor már nem bírta tovább, hogy senki sem kiabált vele, azt „mondta”: tűnjetek haza, ma nem lesz zene! Tűnés!! Csak annyi hozzáfűzniv­a­­­lóm van a dologhoz, hogy mi fizettünk azért, hogy az ő ordibálását hallgathassuk. A pénzünkért jogosan el­várhattuk volna, hogy nyújtsanak is valamit, mint más együttes: ZENÉT! Amit a Beatrice soha sem fog! Tinédzser Egészségügyibe járok. Sze­retem az embereket és ten­ni akarok értük valamit. Ezt nagyon komolyan ve­szem. Történt már olyan is, hogy kiállítottak két másik barátnőmmel az osztály elé. Nézzétek ezek csövesek, hogy néz ki a ruhájuk és még ők akarnak egészség­­ügyi dolgozók lenni? Na­gyon sértő volt, és még most is történnek hasonló esetek. Kevés olyan ember van, aki megérti céljainkat, amiért küzdünk. Itt a tél, és nincs hely, ahol beszél­gethetnénk, elmondhatnánk egymásnak problémánkat Közben épülnek az áruhá­zak, bővítik az utakat, ami 6—10 hónapig is eltart, az­tán végre készen lesz, de két hónap múlva ugyanott felbontják, mert valami hi­ba adódott. Minden fejlő­dik, de a fiatalokat, leg­alábbis a csöveseket min­denhonnan elzavarják. Mit kapunk elődeinktől? Megve­tést a ruhánk miatt, bün­tetést a gondolkodásunkért, félredobnak bennünket mint lázadókat. Én hiszek abban, hogy lesznek még rajtunk kívül sokan, akik megértenek bennünket, és csatlakoznak hozzánk. El­olvassák levelemet, és le­het, hogy egyszerűen félre­lökik. De én akkor is a régi maradok, és ahol csak le­het elmondom, ami ben­nem van, és hiszek abban, hogy egyszer velünk is tö­rődni fognak. VALAKIT VAGY VALAMIT KERESÜNK Rózsa Margaréta (Nova ul. c. 413. 18. 92400 Galanta, CSSR) Nagy Attilát, aki 1978 augusztusában Cseh­szlovákiában, néhány kilo­méterre Galántától a Deá­­ki fürdőhelyen sátorozott. — Jánossy Ágnes (1039 Bpest., Juhász Gy. u. 8.) Azt a ka­posvári kőművest, akivel 1980. augusztus 15-én a Tou­ring Hotelben táncolt. — Kerese Erzsébet (1986 Pór­szombati. Téglagyár.) Csá­szár Erikát és Bere Erzsé­betet, akik 1977. december 1. és 23. között Tóalmáson, a SZOT-gyermeküdülőben osztálytársai voltak. — Ma­gyar Zoltánná, szül.: Per­­laky Mária (8192 Hajmáskér, Tábori u. 52.) Magyar Er­zsébetet, akivel Budapesten, a Ságvári Endre iparitanu­­ló-kollégiumban laktak együtt. 1967-ben ment férj­hez, beceneve Adzsi volt. — Kertész Erzsébet (1181 Bpest, Vöröshadsereg útja 149/b.) Azt a 18 éves H. Nándor ne­vű fiút, akivel 1980. V. 24-én a nagymarosi campingtá­­borban ismerkedett meg, s aki Vácott villanyszerelő. — Dunci Barbara (1183 Bpest­, Gerely u. 68.) Cser­­ni Lászlót és Beck Máriát, akik a budapesti Engels ut­cai általánosban tanultak. — Bálint Zoltán (2730 Al­bertirsa, Virág u. 11.) Azt a Júlia nevű szombathelyi lányt, akivel 1980. július 15-én Szegeden ismerkedett meg. Gyógyszerész-asszisz­tens, nagynénje kecskeméti lakos. — Vincze Kinga (1082 Bpest­, Üllői út 60—62.) Pe­ter Marshall: Nincs helyed a temetőben és Tombol a Hold című könyveket. — Bajkó Zsuzsanna (2510 Do­rog Zalka Máté ltp. 24.) Lő­­rincz L. Lajos: A nagyfa ár­nyékában. Nyerges Ágnes: Mai fiatalok és Sükösd Mi­hály: Üvöltés című köny­veket, továbbá Piramis pla­kátokat. — Takács Tamás (7400 Kaposvár, József u. 43.) A New Musical Express és a Melody Maker 1978— 79-es számait. — Taál Eleo­nóra (9735 Csepreg, Mátyás u. 22.) Az FTC 80. évfordu­lójára kiadott könyvet. — Alb Katalin (5742 Elek, Má­tyás király u. 32.) Miklós Tibor: Keresem a szót, ke­resem a hangot c. könyvét, valamint fotókat Zalatnay Saroltáról. — Szabó Boglár­ka (4029 Debrecen, Monti ezredes u. 5.) Ungvári Ta­más: Beatles biblia c. köny­vét, valamint Beatles nagy­lemezeket, plakátokat. — Szabó Andrea (8200 Veszp­rém, Arany J. u. 19.) A Ké­pes Sport azon számát, melynek hátsó borítóján a Regőczy—Sallai páros lát­ható, valamint cikkeket, in­formációkat a párosról. — Mészáros Judit (7633 Pécs, Lengyel u. 1.) Ungvári Ta­más : Beatles biblia c. könyvét. — Csere: Antal Ildikó (2800 Tatabánya, Ró­zsakért u. A ép. 1/3.) Beat­les, Wings és Plastic Bert­rand plakátokért, képekért Boney Mc Abba, Smokie és Bee Gees plakátokat ajánl. — Hajnal Katalin (2800 Ta­tabánya, Dózsákért, Réti u. 69.) Beatles, Sylvester Stallone és John Lennon plakátokért Piramis, Sweet, BCR, Osibisa és Abba pla­kátokat ajánl. — Szabó Endre (1084 Bpest., Bacsó B. u. 25.) Suzy Quatro, Blondie, Rainbow, Led Zep­pelin. Deep Purple plakáto­kért Boney M., Abba, Os­monds, Omega, Új Skorpió, Skorpió, Dinamit, Piramis, Chicago. Zalatnay nagymé­retű posztereket, vagy kis­méretű színes Smokie, Ab­ba, Sweet, Bay City Rollers, Kiss, Golden, Earning, Rolling Stones, Rosetta Sto­nes, Leif Garrett, Al Pacino, Patrick Hernandez. Status Quo posztert ajánl. — Ádám Tibor (Szomor-Felsőörs 2822) Eladná vagy elcserélné : Nazareth, Jesus Christ Su­perstar, Elvis Presley, 3 db Beach Boys, Emerson és a Nice, John Lennon nagyle­mezeit Rolling Stones, Led Zeppelin, Uriah Heep, Cream, Yes, Pink Floyd, Black Sabbath, Janis Jop­lin lemezekért. — Szabó István (7400 Kaposvár, Szig­ligeti u. 2.) Ungvári Tamás Beatles bibliáját ajánlja Rejtő, Merte, Remarque, Moldova könyvekért. — Haszlenszky Judit (1116 Bpest., Latinka S. u. 19.) Dinamit-plakátért Omega­­plakátot ajánl. — Sik Laura (8840 Csugró, Széchenyi tér 9.) Ungvári Tamás Beatles bibliáját Piramis fotókra cserélné. — Vízhányó Ernő (6100 Kiskunfélegyháza, Széchenyi u. 4.) Abba posz­tert, Bud Spencer, Kati és a Kerek Perec képet ajánl, Kiss, Pink Floyd, Deep Purple és Uriah Heep ké­pekért. — Wallinger Ákos (1108 Bpest­, Szegély u. 14.) 4 db Skorpió lemezét Fonog­ráf és Zorán lemezekre cserélné. — Nagy István (5420 Turkeve, Kinizsi út 25.) Élő Omega Kisstadion '79 dupla nagylemezt, Rolling Stones és Elton John kisle­mezt cserélne külföldi rock­együttesek lemezeire. Meg­vételre: Bay City Rollers, Pink Floyd, Black Sabbath, Deep Purple, Foreigner, To­to, Led Zeppelin, Electric Ligh Orchestra, Kansas és Uriah Heep nagylemezeket. — Bodó Krisztina (8184 Fűz­főgyártelep, Fűzfő tér 4.) Hobo Blues Band, Piramis, Kiss, Leif Garrett, BCR, Edda, Led Zeppelin, Pink Floyd poszterért, fotóért Hair plakátot, Abba, Dina­mit, Szűcs Judit, Boney M. és Beatles-képet, fotót ajánl. — Kiss Gabriella (2330 Dunaharaszti, Sallai u. 4.) Abba képekért, poszterekért John Lennon, Ringó Starr és Elvis Presley posztereket ajánl. — Szerény Mónika (3245 Recsk, Kossuth út 47.) Piramis és Révész Sándor fotókért, plakátokért Boney M. V’ Moto-Rock, LGT ké­pet, Abba, Alain Delon pla­kátot ajánl. — Óbora Ist­ván (6000 Kecskemét, Hala­si út 1.) Teens, Queen, Smo­kie és Plastic Bertrand fo­tókért, cikkekért Piramis, Elton John és Amanda Lear képeket ajánl. — Molnár Erika (5600 Békéscsaba, Be­loiannisz u. 4.) Pink Floyd, Beatles, Led Zeppelin posz­terért Boney M. posztert ajánl. — Budai Mária (6800 Hódmezővásárhely, Pipacs u. 21.) Piramis plakátért, cikkért Dinamit, Korál, HBB, Edda és Color képet ajánl. BARÁTOKAT KERESÜNK IRODALOMKEDVELŐK VAGYUNK: Papph Tibor, 6080 Szabadszállás, Pf. 4. — Deák György, 4034 Deb­recen, Vasutas u. 43. (17) — Farsang Melinda, 9700 Szom­bathely, Engels u. 60. (16) — Nagy Magdolna, 7671 Bi­­csérd, Kossuth L. u. 23. (16) — Sebestyén József, 8347 Ukk, Kossuth L. u. 7. (20) — Bodor Ildikó, 5600 Békés­csaba, Pf. 107. (15) — Szán­tai Ildikó, 2234 Maglód, Marx tér 4. (16) — Szász István, 1016 Budapest, Mé­száros u. 17. (22) — Ihász Tibor, 8500 Pápa, Beloian­nisz u. 42. (24) — Darabos Erzsébet, 8002 Székesfehér­vár, Pf. 4. (16) — Király Il­dikó, 7912 Nagypeterd, Kossuth L. u. 122. (18) — Rendes Zsuzsanna, 8500 Pápa, Móricz Zs. u. 6. (15) — Rácz Judit, 2100 Gödöllő, János u. 13. (14). „OROSHÁZI FIATALOK’ Egy 16 éves lány 4

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék