Ifjúsági Magazin, 1984 (20. évfolyam, 1-12. szám)

1984-03-01 / 3. szám

Szerkesztőségünk megvétel­re keresi az Ifjúsági Ma­gazin 1975 előtti számait, évfolyamait. Címünk: 1077 Budapest, Dohány u. 40. Közeleg a tavasz, többen érdeklődtek, hol tudnának teniszezni. Tavaly október­ben cikket közöltünk a KÉV Metró RSC kialakuló teniszcentrumáról. A sport­kör vezetőinek tájékoztatá­sa szerint, ebben az évben is indítanak mind fiatalok, mind felnőttek részére tan­folyamot. Ezen kívül a sportkör Csömöri úti pá­lyáin — 12 salakos pályán — tudnak lehetőséget biz­tosítani e szép sport hódo­lóinak. Érdeklődni a 355- 917-es telefonszámon lehet. Pályaválasztási problémával fordulok hozzád. Gyors- és gépíró szeretnék lenni. „Sátoraljaújhely** Megyédben Miskolcon ta­nulhatsz a Gépíró és Gyors­író iskolában. Címe: 3529 Miskolc, Jászi Oszkár u. 1. A tanulmányi idő: 2 év. Kollégiumi ellátás igényel­hető. A tantárgyak közül a magyar nyelv és irodalom­mal foglalkozz behatóbban. Érettségi után fényképész szeretnék lenni. Borsod megyében lakom , és nem ismerem lehetőségeimet. Kérlek, segíts! „Fotós” A 101. sz. Szemere Berta­lan Ipari Szakmunkáskép­ző Intézetben tanulhatsz fényképésznek. Címe: 3535 Miskolc, Ifjúság u. 16—20. Kollégiumi ellátás igényel­hető. Részletesebb felvilágo­sításért fordult az iskolá­hoz. Barátaim ajánlották, hogy tanuljak meg karatézni. Annyi szépet meséltek er­ről a sportról, hogy nagy kedvem támadt hozzá. Kérlek írd meg, hol van erre lehetőségem a XVI. kerületben. „Egy gyenge fűszál** Jelentkezz Geiger Lászlónál az Ikarus Művelődési Köz­pontban, (XVI. Margit u. 2.) szerdán vagy pénteken, fél hat és fél nyolc óra kö­zött ! Szeretném megtudni, hogy hazánkban van-e lehetőség a teljes név megváltoztatá­sára, és ha igen, kihez for­duljak. Végeznek-e plaszti­kai műtétet és hol? Mennyi­be kerül? „Fenomén” A lakóhelyed szerinti ille­tékes tanács anyakönyvi és népességnyilvántartási osz­tályától kell erre a célra nyomtatványt kérni. Ezt ki­töltve -s a születési anya­könyvi kivonatot­­. há­zassági anyakönyvi kivona­tot (ha házas vagy) és 400,5 Ft-os illetékbélyeget kell benyújtanod az anyakönyv­vezetőhöz, aki kérvényedet továbbítja a Belügyminisz­tériumba. Választ egy hó­nap múlva várhatsz. Másik kérdésedre válaszom: a Pé­­terfy Sándor utcai kórház­ban (Bp. VII., Péterfy Sán­dor u. 8—14.) végeznek plasztikai műtétet 16 éves kor után. Abban az eset­ben, ha a kiigazítandó rend­ellenesség beilleszkedési vagy egészségügyi zavaro­kat okoz, a műtét ingyenes. 15 éves vagyok. Azt hallot­tam, hogy korengedmény­­nyel levizsgázhatok nagy­motorra és még azt is, hogy kismotorra is kell majd bukósisak. Igaz ez? „Hell Angels” 50 cm3 alatti segédmotorke­rékpár vezetésére 14 éves kortól lehet engedélyt kap­ni. Júliustól lesz kötelező a bukósisak lakóterületen kí­vül. 50 cm3 feletti motor ve­zetéséhez korkedvezménnyel 16 éves kortól szerezhetsz jogosítványt. Feltétele, hogy a vizsgák előtti pályaalkal­massági vizsgálaton megfe­lelj. Miután nem tudom, hogy az országban merre laksz (nem írtad meg, a bélyegző is elmosódott) így nem tudom megírni, hogy hol jelentkezz vizsgára. Szeretnénk, ha az IM-ben lemez lenne. Olyan, amilyet egy szovjet újságban talál­tunk. Reméljük, kérésünk teljesíthető. Buchwald And­rea és 72 aláíró társa. Nagyon sajnáljuk, de a kö­zeljövőben ezt a kérést nem tudjuk teljesíteni. A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség havonta megjelenő képes folyóirata Főszerkesztő: Szántó Gábor Kiadja az Ifjúsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Szerkesztőség: Budapest VII., Dohány u. 40. 1077 Telefon: 221-614 Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay u. 16. 1374 Telefon: 116-660 , 84.0334 Athenaeum Nyomda Kozma utcai üzeme, Budapest Rotációs mélynyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató ISSN 0536-1818 INDEX: 25 404 Terjeszti a Magyar posta. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHI Budapest V., József nádor tér 1.1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Tavaly a rádióban és kü­lönböző újságokban sokat hallottunk a nudista stran­dokról. De az elmúlt hóna­pokban nagy a csend e té­mában. Gondolom, hogy azóta sokat haladt előre a délegyházi strand ügye is. Jó lenne tudni a környező országokban levő lehetősé­gekről is, hiszen sokan sze­retnének a nyáron csík­­mentesen lebarnulni. „Nudisták” Mire válaszom megjelenik, március közepe lesz. Remé­lem, addigra a télikabát a szekrénybe kerül, de ma még abban is fázunk, így mindössze azt írhatom, hogy megalakult a Magyar Na­turalisták Társasága. Hisz­­szük, hogy ők a nyárig még sokat tehetnek a nu­distákért. Persze, itt azon­túl, hogy lehetőségeket kell teremteni, olyan szemlélet­­mód változásra is szükség van, amely nem alakítható ki egy-két év alatt, így a nehézségek minimálisan két vonalon jelentkezhetnek. A környező országokban fő­leg a tengerpartokon ta­lálhatók nudista strandok, így Romániában, Jugoszlá­viában és az NDK-ban, ahol Berlinben is van. Harmadikos gimnazista va­gyok. Végre sikerült kita­lálnom két jó foglalkozást. Kérlek, adj tanácsot, ho­gyan kezdjek hozzá. Rend­­őrtisztképző iskolába men­nék érettségi után, vagy ha ez nem sikerülne, akkor nevelőotthonban szeretnék dolgozni. „KLM—2317” A kérdezett főiskolára csak úgy mehetsz, ha előbb munkába állsz a rendőrsé­gen. Csak a munkahely is­kolázhat be. Ha pesti vagy, jelentkezz a Budapesti Rendőr-főkapitány­ság sze­mélyzeti osztályán (V., Deák Ferenc u. 16—18.), ha vidéken élsz, akkor az ille­tékes megyei főkapitány­ság személyzeti osztályán. Arra is van lehetőséged, hogy érettségi után képesí­tés nélküli nevelőként dol­gozz nevelőotthonban. Eb­ben az esetben keresd fel a Fővárosi Pályaválasztási Intézet pedagógusok elhe­lyezésével foglalkozó mun­katársát júniusban. (Címe: Budapest V., Deák Ferenc u. 17.) Ha vidéki vagy, ak­kor a helyi tanács munka­ügyi osztályát. Elhelyezke­dés után köteleznek, hogy pedagógusi képesítést sze­rezz. Amennyiben a felvé­telid nem sikerülne (főis­kola, egyetem), szerződése­det nem hosszabbíthatják meg. Érettségi után fodrásznak tanulnék Szabolcs-Szatmár megyében. Kérlek, írd meg, hol van az iskola és hány évig tart a képzés. „Fodrász szeretnék lenni” A 107. sz. Mező Imre Ipari Szakmunkásképző Intézet­ben tanulhatod meg két év alatt a kívánt szakmát. Cí­me: 4400 Nyíregyháza, Du­gonics u. 6—8. Kollégiumot nem tudnak biztosítani és évente csak 15 lányt vesz­nek fel, tehát túljelentke­zésre kell számítanod. Másodikos szakközépisko­lás fiúk vagyunk. A nyá­ron szeretnénk egy 5—600 km-es kerékpártúrát ren­dezni. Azzal a kérdéssel fordulunk hozzád: Vadkem­­pingezhetünk-e? Lehetsé­gese-e ez? Kell-e valahon­nan valamiféle engedélyt kérni (szüleinken kívül) ? „Ismerd meg hazádat” Hazánkban csak kijelölt he­lyen lehet kempingezni. Az IBUSZ-nak és az Express­­nek vannak kiadványaik, melyekből tájékozódhattok, valamint a Ságvári Kiadó gondozásában május köze­pén megjelenik egy részle­tes ismertető ÚTITÁRS címmel. Kapható lesz a könyvesboltokban. A tar­talomból : Ifjúsági szállás­helyek, kempingek, kollé­giumok, ár, cím és nyit­vatartási idő megjelölésével, kedvezmények, menetdíj­táblázatok, művészettör­tén­eti ismeretek, turista­­célpontok, nevezetességek, egészségügyi alapismere­tek és még sok hasznos tudnivaló azoknak, akik maguk szervezik nyári tú­ráikat. Mi is tervezünk a májusi IM-ben egy tájé­koztató anyagot, reméljük ennek is hasznát veszitek. Nagyon szeretem az állato­kat, de leginkább a kutyát. Azt szeretném megtudni, hogy milyen iskolát kell elvégeznem, hogy kutyate­nyésztő lehessek. „Kutyabarát” Fordulj bizalommal a Ma­gyar Ebtenyésztők Orszá­gos Egyesületéhez (Buda­pest XI., Fadrusz u. Illa). Szervezésükben különböző tanfolyamokon sajátíthatod el az ebtenyésztéshez szük­séges tudnivalókat. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék