Ikarus, 1966 (10. évfolyam, 1-26. szám)

1966-01-12 / 1. szám

1966-BAN: Ötvenmillió forint a XVI. kerület fejlesztésére Modern lakások, korszerű családi házak — Új utak — Napközi tábor Az új esztendő nemcsak az egyes emberek életében jelent „tiszta lapot” az új tervek, új elképzelések megvalósításá­hoz. A XVI. kerületi Tanács végrehajtó bizottságának tit­kárát, Molnár Józsefet arról kérdezzük, milyen megoldan­dó közérdekű problémákat hoz ez 1966-os év? — Kezdjük talán mindjárt az összehasonlítással. Amíg a második ötéves terv első esz­tendejében 36,7 millió forint­tal gazdálkodhattunk, 1966-ra, a harmadik ötéves terv első esztendejére 50,2 millió forint jut a XVI. kerület számára. Lássuk most részletesebben, mi mindenre fordítjuk ezt az összeget.­­ Legyen az első a lakás­­építkezés. Ez nálunk legalább ugyanolyan komoly gondot jelent, mint a főváros bárme­lyik más kerületében. Idén, az OTP-vel közös beruházással, hét darab háromemeletes, mo­dern lakóházat építünk, ösz­­szesen 112 másfél és két és fél szobás ultramodern lakással. Ezenkívül az arra megfelelő zöldövezetben, évente mintegy 200—250 engedélyt adunk csa­ládiház építkezésekhez. Eny­­hítenek a problémán a szövet­kezeti lakások is, amelyből "kerületünk tavaly ötvenkilen­cet kapott. Higanygőzlámpák a Kerepesi úton — Mint a külkerületekben általában, így nálunk is, gon­dot okoz a korszerű közvilágí­tás megoldása. Ebben az évben megkezdjük — előreláthatóan 1967-re fejezzük be — a Ke­repesi út korszerűsítését, amely nemcsak azt jelenti, hogy a tízméteresre szélesített utat kifogástalanra betonoz­zák, hanem egyúttal — a járó­kelők és az autóvezetők örö­mére — felszerelik a modern higanygőz-lámpákat, amelyek végre megoldják a régen nél­külözött Kerepesi úti közvilá­gítást is. A kerület villamosí­tására egyébként 1966-ban 14 millió forintot költünk.­­ A javarészt földutak és döngölt járdák korszerűsítése is tipikusan külkerületi fel­adat. Ez évben 11 ezer négy­zetméter új utat és négyezer négyzetméter aszfaltjárdát terveztünk, ötezer folyómé­terrel bővítjük a vízhálózatot. — Idén befejezzük a János utcai nyári napközitábor épí­tését. 1967-re lesz az avatás, a gyerekek biztosan szívesen nyaralnak majd az új tábor­ban, ahol a gondozott kertben, a különféle sportpályákon kedvükre válogathatnak, mi­vel töltsék a nyári vakáció napjait. A hatszáz gyermek befogadására alkalmas nyári napközi sok szülő gondján se­gít.­­ Az évi költség több, mint hatvan százalékát, 28 millió 600 ezer forintot fordítunk oktatásra. Árpádföldön meg­kezdik a hattantermes, kor­szerű, új iskola építését. A ré­gi iskola épületét pedig rend­behozzák, majd az óvodások és bölcsődések számára. Cin­­kotán hárommilliós költséggel gyógypedagógiai iskola épül a Szabadföld úton. Rákosszent­­mihályon, a Hősök terén már megkezdték az iskola felújítá­sát, és korszerűsítését, amely összesen 4,8 milliós ráfordítást igényel. Korszerűsítjük Má­tyásföldön a Széchenyi úti bölcsődét is. ABC-áruház Mátyásföldön — Modern ABC-áruház épül Mátyásföldön az Imre utca sarkán, közel ötmilliós költ­ségvetéssel. — 1963-ban az áradás elvit­te a Szilas-patak Simongáti úti hídját. A Budapesti KISZ Bizottság segítségével egyete­misták és középiskolások köz­reműködésével idén elkészül az új híd, amely közvetlenül összeköti majd kerületünket a XVII. kerülettel. Akik onnan járnak dolgozni az Ikarusba, jól felhasználhatják a 92/Y­ jelzésű autóbuszjáratot. — Távlati tervek alapján épül majd újjá a Lándzsa ut­ca, és a Jókai utca környéke, ahol majd 5—8—10 emeletes, modern lakóépületek, áruhá­zak és üzletsorok alakítják ki a korszerű városképet. A szak­emberek már dolgoznak a terveken — fejezte be nyilat­kozatát Molnár József. A főváros szépül, kiépül, korszerűsödik. Ami ma még helyenként sáros külváros, az — néhány évtizeddel előrelát­va — új, modern városrész, korszerű utakkal, jó közleke­déssel. A XVI. kerületi Ta­nács 1966. évi beruházása, e szép távlati terv megvalósítá­sához járul hozzá. FÜST NÉLKÜL Nagyvárosokban az autó­busz-közlekedés az autóbuszok részleges terhelési üteménél fogva közismerten, gyakran hatalmas füstgomolyaggal jár. A bécsi Saurer művek ered­ményes kísérleteket végzett kétféle tüzelőanyag üzemelte­téssel, mely kísérleteknél a Diesel-üzemanyaghoz folyé­kony gázt kevernek. A bécsi közlekedési üzemeknél alkal­mazott városi autóbuszoknál ilyenformán sikerült elérni, hogy az összes feltételek mel­lett füstölésmentesen közle­kedjenek. ■jf VILÁG­POLETAUAI, EGYESÜLETEKI­­G AZ IKARUS KAROSSZÉRIA- ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA X. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM , ---------- ----- 1966. JANUÁR 12. Hatvan csuklós buszt­­ gyárt a FAÜ főműhelye A Fővárosi Autóbuszüzem főműhelye 1966-ban hatvan csuklós autóbuszt gyárt. Eb­ből húsz csuklós a Közleke­dés- és Postaügyi Miniszté­rium kérésére a vidéki városi közlekedési vállalatok részé­re készül, s ezt a húszat az el­ső negyedév végéig kell átad­ni. Negyven új csuklós autó­buszt pedig a FAÜ saját vona­lain fog üzemeltetni, s ezek év végéig folyamatosan készülnek el. A csuklós buszok gyártásán kívül 67 ugyanilyen jármű fel­újítása is szerepel a főmű­hely 1966. évi tervében. Bevált az „autóbizományi”, amely az elmúlt év márciusa óta működik a Merkur Válla­lat kezelésében. A XIII., Röp­pentyű u. 73. alatti telepen a tíz hónapban mintegy 620 ko­csit adtak be, s azok közül 590 már gazdát cserélt BÍZTATÓ KEZDET: Az üzemek mindennap teljesítik a programot Kapacitáshiány a fásoknál — Kilincsre várnak a fülkék— A fehérváriak segítettek Január 3. nemcsak az év el­ső munkanapja, hanem a har­madik ötéves terv valóravál­­tásának kezdete is. Mátyás­földön ekkor az Ikarus 66-os és 630-as típus gyártása indult meg. Az indulás általában zökkenőmentes volt. Hoffer József, a vázasüzem vezetője mondta: — Minden különösebb probléma nélkül kezdtük az új évet. A progra­mot mindennap teljesítjük. Most már azonban van gon­dunk, Dunaújvárosból nem kapunk 40x50-es harmatta csövet, a fehérváriak segítet­tek ki bennünket ezer méter­rel. Hosszússágot még a szer­kesztők okoznak, a 630.81-es típuson már másodszor módo­síttatnak velünk. A kötényle­mezen a szervokormány kivá­gását most száz kocsin változ­tatjuk. Perényi József, lemezes­­­ üzem vezetője: — A mun- s­kánk az első naptól kezdve­­ folyamatos. Az üzemet tartjuk, s egyetlen problémánk, hogy az­­ új hengerlőgép még mindig­­ nem jó. Zsohár Sándor, a fülkeüzem vezetője: — Az anyagnak 99 százaléka rendelkezésünkre áll, de sajnos az 1 százalék elég ahhoz, hogy bajt okozzon. A 450-es fülkékhez nincs kilincs. A régi fajtát leállították, az újat sokáig nem szállították, amikor azonban megkaptuk, nem tudtuk használni. Nem jó. Ezért ebben az évben még egyetlen egy fülkét sem tud­tunk átadni. Ötven vár az ud­varon arra, hogy a kilincset felszereljük. Plesz Elemér, a fásüzem he­lyettes vezetője: — Már első nap volt bőven munkánk. Most is szorul a kapca. Rend­kívüli körülmények adódtak, ilyen talán három, négyéven­ként fordul elő egyszer. Mind a két típushoz, a 66-oshoz és a 630-ashoz is keményfából kell készítenünk az ülések támláját. Ez nagyon munka­­igényes, és nincs elég embe­rünk. Tavaly előre gyártot­tunk, de a tartalék néhány napon belül elfogy. Bajban leszünk, ha nem kapunk se­gítséget. Belinszki János, a forgácso­lóüzem vezetője: — Mi nem januárral kezdtük az évet, hi­szen előre dolgozunk. A mun­kában észre sem vettük, hogy új év kezdődött. Drégely Tibor, a felületke­zelő üzem diszpécsere: — Ná­lunk nem volt fennakadás. Anyaghiányunk nincs. Nagy megtisztelés ért bennünket. A KGM kiválasztotta üzemünket, és kijelölt bennünket arra, hogy minta­üzemmé váljunk. Most készülünk fel erre a nagy feladatra. Az év első napjaiban sem volt üres a gyár udvara, számos kocsi áll már kint, az új év termékei. Szovjet újság autóbuszaink formájáról: A legegyénibb típus az 55 és 66-os Amerikai ízlés az A—19-esen Az Ikarus autóbuszok for­matervezéséről írt a Tyehnyi­­cseszkaja Esztétika című lap egyik száma. A cikk írója foglalkozik a magyar autóbu­szok művészi tervezésével. Ismerteti és bírálja az eddig gyártott magyar autóbusz­típusokat. így, az egyik leg­régibb típusról, a TR—5-ösről azt állapította meg, hogy a kocsiszekrény oldalfalai egy­szerűek, statikusak, a hom­lokzati rész tagolt. A hűtő­rács azonban túldíszített. A szélvédőüveg alsó részét konstrukciós megalapozottság nélkül tervezték meg. A cikk említést tesz a már teljesen elfelejtett és az 1950- ben készült A—19-es típusról. Ennél a gyártmánynál az európai szokásoktól eltérően amerikai ízlés érvényesült. A kocsiszekrény alsó ré­szében elhelyezett oldal­lapon első ízben alkal­maztak széles díszítőle­­m­ezt; ez a viszonylag ma­gas kocsinak, billenésbiz­­tos képet kölcsönzött. Egyszerűség a 60-as családban Az Ikarus 60-as városi autóbusz formájáról a cikkíró azt állapítja meg, hogy hason­lít az Ikarus 30-as modelljé­hez, de szerkezeti felépítése sokkal egyszerűbb. Az Ikarus 31-es kocsikon a hűtőrácsot vízszintes irányban megnyúj­tották, a helyzet, illetve irány­jelző lámpákat egy szerkezeti pontban egyesítették. A hűtőrács hullámos felső éle nincs összhangban a kocsiszekrény nyugodt, egyenes vonalvezetésével. Az Ikarus 66-os típusnak az erősen döntött szélvédőüveg és az irányjelző lámpákkal szervesen kapcsolódó, teljes egészet alkotó szélvédőüveg­­keret új, egyéni körvonalaikat kölcsönöz. A kocsiszekrény alját körbefogó széles díszítő rész hangsúlyozza a kocsiszek­rény stabilitását, dinamiikus­­ságát, egyöntetűségét és a for­ma befejezettségét A kompozíció hibájának róható fel bizonyos szét­tagoltság, a fényszórók kö­rül elhelyezett apró díszí­tések és a vízlécek felesle­gesen aprólékos dombor­zatai. A hátul elhelyezett hajtómű lehetővé tette a kocsiszek­rény hátsó részének újszerű kialakítását. A kiugró rész al­kalmazásával alsó és felső részre tagolták a síkot. Ezzel sikerült kialakítani a legjel­legzetesebb Ikarus típust, amelyben már semmi sem ta­lálható az addig külföldi típu­soktól kölcsönzött körvona­lakból. Gyorsan , kényelmesen A 66-os típust tovább fej­lesztették és az Ikarus 55-ös kocsiszekrény még szebb for­májú. Megváltoztatták az ajtó kiképzését, a fényszórók elhe­lyezését, az első fűtő- és szel­lőzőnyílások kialakítását. A cikk megállapítja, hogy 1958-ban korszerűsítették az Ikarus 60-as típust is, és ezt 620-as típusjelzéssel bocsátot­ták ki a gyárból. A régi külső formát teljes egészében megváltoztat­ták. A továbbfejlesztés egy másik variánsa a 630-as, magas ablakokkal készült, kivitelezést te­kintve egyszerű és kevés díszítésű. 1962-ben állították elő a városi szállításra tervezett Ikarus 556-os típust és az Ikarus 180-as típusú autó­buszt. Mindkét modellnél az utastér jobb kihasználása ér­dekében a hajtóművet a padló alá helyezték, a kocsiszek­rényt szögletes formájúra ala­kították. A széles ajtók lehe­tővé teszik az utasok gyors be- és kiszállását. Szállításra várnak az egymás mellett sorakozó szép tűzoltó kocsik a fehérvári gyáregység udvarán. Fehérvárról jelentik: Megjutalmazták azokat, akik legtöbbet tettek a terv teljesítéséért A fehérvári gyáregység dol­gozói rendkívüli erőfeszítéssel dolgoztak az elmúlt évben, hogy teljesítsék tervüket. A gyáregység vezetője, Bécsi László, január 4-én értékelte az elvégzett munkát. A gyár­egység társadalmi és gazdasá­gi vezetői közösen beszélték meg a tapasztalatokat, majd a gyáregység vezetője megjutal­mazta azokat, akik legtöbbet tettek a terv teljesítéséért. Ezen a megbeszélésen szó volt az új év feladatairól is. Megállapították, hogy január­ban különböző átcsoportosítá­sokat kell végezni a speciális kocsik gyártásának érdekében. Az előkészületeket már meg­kezdték ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék