Ikarus, 1971 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1971-02-04 / 3. szám

Párt vb a kongresszusi határozatokról Ülést tartott a Párt Végre­hajtó Bizottsága január 28-án. Elsőként a Pártbizottság és a Végrehajtó Bizottság 1971. el­ső félévi munkatervéről, majd a kongresszusi határozatok, az agitációs és propaganda munkában való feldolgozásá­nak javaslatáról tárgyaltak. Harmadik napirendi pontként a termelési és egyéb vállalati problémákról tanácskozott a vb. Munkásőr ünnep Fehérváron Székesfehérváron január 24- én tartotta ünnepi évzáró és évnyitó gyűlését a Münnich Ferenc városi munkásőr zász­lóalj. Ezt megelőzően a me­gyei parancsnokság törzsének és szakalegységeinek állomá­nya vett részt hasonló ülésen. Mindkét helyen az ünnepség keretében adták át a kitünte­téseket, jelvényeket. Ez alka­lommal a fehérvári gyári munkásőrök közül kiváló pa­rancsnok jelvényt adományoz­tak Hornáth Gyula szakasz­parancsnoknak. a kiváló mun­kásőr jelvényt kaptak: Gál Im­­re, Nagy 11. Ferenc, Halász­­La­jos. A 10 éves szolgálatért Fe­kete Mihály, az 5 évesért Bic­ker István kapta meg a Szol­gálati Érdemérmet. A gyárból három új mun­kásőr tett esküt. A városi ün­nepség után a gyár munkás­­őreit hagyományos ebéden lát­ták vendégül a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Itt Langó István, a pártbizottság titkára köszöntötte meleg szavakkal a munkásőröket, majd 13-nak pénzjutalmat adott át. A mun­­­kásőreik a hozzátartozók, ven­dégek társaságában töltötték el a délutánt. Tovább a kongresszus szellemében Zászlóaljunk második Január 14-én du. tartotta ünnepélyes egységgyűlését a XVI. kerületi Mosolygó Antal munkásőr zászlóalj. Az egység­gyűlésen részt vett Dóra János, a XVI. ker. PB­ első titkára, a budapesti PB részéről Dénes Béla, a munkásőrség országos parancsnoksága képviseletében Mezei György. Ezenkívül el­küldte képviselőjét a Munkásőrség Budapesti Parancsnoksága, az ideiglenesen hazánkban tartózkodó szovjet csapatok XVI. ker. helyőrsége, a XIV—XV­. kerületi Honvéd Kiegészítő Pa­rancsnokság, valamint az Ikarus és ÉMG pártbizottsága. Nagy Sándor zászlóaljpa­rancsnok beszámolójában el­mondta, hogy a zászlóalj ered­ményesen hajtotta végre az 1970-es évre kitűzött kiképzé­si feladatokat. Tovább erősö­dött a kollektív szellem, az er­kölcsi, politikai egység. A számvetés legfontosabb fóruma a X. Pártkongresszus volt, mely meghatározta a szo­cializmus teljes felépítésének feladatait. A munkásőröknek elsősorban szakmai, politikai ismereteiket kell gyarapítaniuk a magasabb követelmények végreha­j­tásához. Pozitívak a kongresszus­ra való felkészülés ta­pasztalatai. Munkásőre­ink aktívan kivették ré­szüket a vezetőségválasz­tó taggyűlések munkájá­ból és több elvtársat éppen a mun­kásőrségben végzett jó mun­kája alapján választottak meg más, fontos pártmunka végzé­sére is. Külön kiemelte a zász­lóalj, századtörzsek és alegy­ségparancsnokok munkáját, aki sokszor a dupláját, vagy még többet dolgoznak, mint a többiek. — Fegyelmi helyzetünk az elmúlt évben tovább szilár­dult, — mondta — a megje­lenés hasonló az 1969-es évhez, csökkent viszont az Ikarus­ban, ahol a VB megfelelő ha­tározatot hozott a megjelenés javítása érdekében. Az alegységek először oldot­tak meg feladatokat ismeret­len telepen. Sikereik jó fel­­készültségüknek, együttműkö­désüknek köszönhetők. Külö­nösen az első század harmadik, és a második század má­sodik és negyedik szaka­sza ért el jó eredményt. Úgy a tavaszi, mint az őszi lőkiképzési feladatokat jó ered­ménnyel hajtotta végre a­­zászlóalj. Nagyban hozzájárult a gyakorlatok sikeréhez az ellátó és híradó alegység. A munkásőrségben folyó szocialista versenymozgalom­ban budapesti szinten kategó­riájában második helyezést ért el a kollektíva. A szakaszok versenyében Bőhle József vezetésével a második század máso­dik szakasza, a rajok versenyében az első szá­zadból az első szakasz első raja Halász György, a második századból a negyedik szakasz harma­dik raja lett a győztes Ladányi Ferenc vezeté­sével. Ezenkívül négy parancsnok és 12 munkásőr ért el kiváló szintet. 1971-re célul tűzték ki kategóriájukon belül a buda­pesti első helyezés elérését. A munkásőrök szervezéséről elmondta, hogy a PB határo­zata értelmében a munkás­őrségbe csak olyan elvtársak léphetnek be, akik megfelelő élettapasztalattal, komolyság­gal — lehetőleg 35 éven fe­lüliek — fedhetetlen előélet­tel rendelkeznek és egészsége­sek. Ismerjék a társadalmi együttélés szabályait, példa­mutatóan dolgozzanak és ugyanez vonatkozik magán­életükre is. Ezt a továbbiak­ban még következetesebben kell érvényesíteni a felvétel­nél. Ezt követően átadták a 10 éves szolgálati érdemérmeket, a kiváló parancsnok és kiváló munkásőr jelvényeket, majd Dóra János, a XVI. kerületi PB első titkára elmondta, hogy a pártbizottság értékelte tevé­kenységüket s megállapította, hogy a munkásőrök a társa­dalom legaktívabb rétegét kép­viselik. Úgy a gazdasági, mint a pártmunkában példamutató­an megállják a helyüket. Meg­találhatók a szocialista bri­gádok soraiban is és akár bri­gádvezetők, akár „egyszerű” tagok, tevékenyen kiveszik részüket a szocialista szellem erősítéséből, egymás segítésé­ből. A párt ezentúl még na­gyobb figyelmet fordít rájuk. Nemcsak a zászló­alj, de a szakasz és raj­­parancsnokokat is beszá­moltat­ják az alapszervek, hogy a kellő segítséget meg tudják adni munkájukhoz. Majd gratuá­lt a szocialista versenyben e­árt előkelő má­sodik helyhez, s reményét fe­jezte ki, hogy 1971-ben sike­rül visszahódítani — ahogy már nem egyszer történt — az első helyet. A feladatokról szólva el­mondta, hogy a munkásőrök­nek is ki kell venniük a ré­szüket a X. pártkongresszus céljainak megvalósításából. A gazdasági munkával kapcso­latban nagyobb szigorúságot kell érvényre juttatni a végre­hajtásban, az ellenőrzésben, s ha ez szükséges, a felelősség­­revonásban is. Javítani kell az üzemi légkört és az üzemi de­mokráciát. „Ahol nem érvényesül a demokrácia — mondta többek között — ott a vezető, vagy szakmailag, vagy politikailag nem elég felkészült.” A kerület első titkára a le­szerelő és tartalékba vonuló elvtársakat és az esküre fel­sorakozó új munkásőröket üd­vözölve zárta felszólalását. Pattogó induló hangjai mel­lett fegyveres kísérettel hoz­ták be a csapatzászlót, mely előtt elhangzott az ünnepélyes , eskü... Az egységgyűlés után­­ a zászlóalj parancsnoka fehér­asztal beszélgetésre hívta meg a leszerelő és tartalékállo­mányba vonuló munkásőröket. (- á -) Fehérvár is ünnepelt Hét kiváló dolgozó A vállalat fennállásának 75. évfordulója alkalmából a szé­kesfehérvári gyári ünnepséget január 15-én tartották meg a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. Az elnökségben a gazdasági,­­párt- és szakszer­vezeti vezetők közt helyet fog­laltak a kormánykitüntetésben részesült dolgozók. Langó István, a gyári párt­­bizottság titkára megnyitójá­ban meleg szavakkal köszön­tötte a megjelent törzsgárda­­belieket, a meghívott nyugdí­jasokat, a jubileumi ünnepség résztvevőit. Ezután Bécsy László igazgató ünnepi beszéd­ben emlékezett meg a 75. év­fordulóról, ismertette az Ika­rus múltját, jelenét és szólt a jövő nagy feladatairól. Méltat­ta a fehérvári gyár eddigi út­ját is, hangsúlyozta, hogy a harmadik ötéves terv beruhá­zásával megvalósult az ország második autóbuszgyártó bázi­sa Székesfehérváron. Külön köszöntötte a törzsgárda tag­jait, a gyárhoz hűséges dolgo­zókat. Az ünnepségen 7 törzsgárda­­tagnak kiváló dolgozó kitün­tetést nyújtottak át, majd ki­osztották a jubileum alkalmá­ból a nagyvállalat által ado­mányozott törzsigárda okleve­let és emlékplakettet. Együt­tesen 112, húsz vagy ennél több évet vállalatunknál dol­­­gozó törzsgárdatag részesült a szép elismerésben. Az ünnepség után baráti összejövetelen vettek részt a jelenlevőik. Kiváló dolgozó kitüntetés­ben részesültek: Bakos Lajos lakatos, Molnár János meós, id. Kalmár Lajos lakatos, Ma­­loványi Sándor diszpécser, Gotthárdi Jánosné adminisz­trátor, Faludi Károly meós, Tátrai József lakatos. Arany emlékplakettet kap­tak: Erős István, Koska György, Khaut András, Komá­romi Ernő, Langmár Béla, Ke­rek András, Vanka Imre, Ba­logh Imre, id. Kalmár Lajos, Házi Imre, Bakos Lajos, Bá­­niczky Ferenc, Sipics László, Varga István, Wimmer János, Herczeg Lajos, Major Imre Ezüst emlékplakettet kap­ták: Bécsy László, Molnár Já­nos, Molnár II. János, Faludi Károly, Garami Ferenc, Sza­lai Sándor, Berki György, Tát­rai József, Elekes Ernő, Malo­­ványi Sándor, Laczissi Ele­mér, Tőke Ferenc, Ober Lász­ló, Ott János, Gál Ferenc, Márk László, Gábriel József, Horváth József, Kalmár Ist­ván, Fülöp Ferenc. A 20—25 éves tör­z­sgárda­­tagságért 76-an kapták meg az oklevelet. — H — Kerek Andris osztályvezető átveszi az aranyplakettet a fe­hérvári gyár vezetőitől. Kerek elvtárs 32 éve dolgozik a vál­lalatnál, munkáját mindig odaadással, legjobb tudása szerint látja el. (Könnyű István felvétele) A 200-asokról Székesfehérvári gyári párt vb 1971. január 14-én tartotta évi első ülését. A vb Hirmann Antal főmérnök beszámolója alapján megtárgyalta a 200-as autóbuszcsalád fehérvári típu­sainak fejlesztési előkészítését és a gyártásba vétel lehetősé­gét. A napirend vitájában részt vett Karászy György vezér­igazgató-helyettes is. Rák József szakszervezeti titkár előterjesztése alapján a vb második napirendként megvitatta a folyó szakszerve­zeti választások eddigi tapasz­talatait, a továbbá munkát. E kérdés tanácskozásában részt vett Pozsonyi Sándorné a vszb munkatársa. PUSZTAVÁMI RENDELKEZÉS Gyárunk vezérigazgatója (a 44 1970. sz. utasításában) jóvá­hagyta a pusztavámi gyáregy­ség szervezeti és működési szabályzatát. E szerint a buda­pesti gyárhoz tartozó telephely új elnevezése: Pusztavámi gyáregység. Szervezeti és mű­ködési szabályzata a termelés visszaigazolási, előkészítési és anyagellátási feladatok kivéte­lével 1971. január elsején lé­pett életbe. Az utóbbiak 1971. második negyedévétől érvé­nyesek. Pályázat Első díj: 3500 forint A KISZ-bizottság szervezésében ez évben újra indul a Szakma Ifjú Mestere mozgalom. KISZ-tagságtól függet­lenül minden 30 éven aluli szakmunkás fiatal részt ve­het a szakmákra bontott vetélkedőn. A műszaki igazgató által kijelölt vizsgabizottság a gazdasági munkájuk, a szakmai, politikai továbbképzés­­ben való részvételük, valamint az elméleti és gyakorlati vizsga alapján értékeli a résztvevők felkészültségét. Három fokozat adható ki a bíráló bizottság értékelése alapján. Arany 60 pont felett, ezüst 50—59 és a bronz fokozat a 40—49 ponszámot elérőknek. Nemcsak erkölcsi, de anyagi elismerésben is részesül­nek a jó eredményt elérő versenyzők. Az arany foko­zattal 3500, az ezüsttel 2000, a bronzzal 1000 forint egy­szeri jutalmat kapnak a fiatal szakmunkások. A ver­senyre a KISZ-bizottság által kiadott nyomtatványon lehet jelentkezni február 27-ig. Horváth Antalt 1944-ben vették föl az Uhriék lakatosnak, az úgynevezett Szilágyi-műhelybe. Állítósablonokat készítettek a repülőkhöz. Részt vett a TR 5-ösök szerelésében is. 1950- ben „Élmunkás” lesz, öt év óta a 2-es szerelőüzemben dol­gozik, csoportvezető, a takarlécesek munkáját irányítja, vagy végzi azt a feladatot ami éppen a legsürgősebb. Január 6-án a vállalat Kiváló Dolgozója jelvénnyel tüntették ki. "­ A kerületi KISZ tervei A XVI. kerüü­leti KISZ-bi­­zottság most értéke­ti az elmúlt év eredményeit, és egyben meghatározza az 1971-es fela­datokat. Ezekből ragadtunk ki néhány gondolatot Kisfalvi János ,a KISZ VB titkára se­gítségével. — A KISZ KB ifjúságpoli­tikai határozatából következő­en egyik legfontosabb felada­tunk a fiatalok politikai akti­vitásának fokozása lesz — mondta. — Első tennivalónk az MSZMP X. kongresszusa határozatainak, anyagának feldolgozása, ismertetése a fia­talok körében. Ez részben már felkészülést jelent a KISZ VIII. kongresszusára. Október második felében kerül sor a kerületi kül­döttértekezletre. Ekkorra szeretnénk feldolgozni a márciusban összeülő SzKP XXIV. kongresszusának anyagát is. Szoros, baráti, együttműködé­si kapcsolatban állunk a ke­rületben állomásozó szovjet katonaf­iatal­okkal, ami meg­könnyíti majd ezt a munkáit. — Sajnos nem minden alap­szervünknél kielégítő a szer­vezeti munka hatékonysága. Sok gazdasági vezető nem is­meri kellően a szervezetben rejlő lehetőségeket, s ez első­sorban az alapszervi vezetőség hibája. Többek között az Ikarusban sem kielé­gítő a szervezettség. Főleg a fizikaiak között kicsi a KISZ-tagok aránya. Több alapszervben is felfigyel­tünk olyan tendenciára, hogy csak munkaidő alatt akarnak KISZ-munkát vé­gezni. Ez helytelen szemlélet. Van amit csak így lehet megoldani, de ebben nem merülhet ki a KISZ tevékenysége. — Kidolgoztuk a KISZ KB ifjúságpolitikai határozatával kapcsolatos tennivalókat alap­szervekre bontva. Most a meg­valósítás időszaka következik. Itt sem érvényesültek minden alapszerv elképzeléseiben kel­lő súllyal a helyi adottságok, problémák. Ezekre a megvaló­sítás során több gondot kell fordítani. A kulturális munkáról Kis­falvi János elmondta, hogy a decemberi közös KISZ és párt Párt V. B. ülésen javasolták a tanácsnak egy nyári napközi és úttörőtábor, valamint egy kerületi ifjúsági park létesítését. A kerületben jelenleg mintegy 11 ezer fiatal van, köztük 4—5 ezer teaneger­korú. A ta­nács elvileg elfogadta a ja­vaslatot. Végleges döntést majd a tanácsülés hoz. A nyár folyamán szeretnék elkezdeni az építkezést, melyben főleg a fiatalok társadalmi munkájára szá­mítanak. Az ifjúsági park — 800—1000 fő befogadó­­képességű — a Petőfi kert­ben, a napközi pedig Rákosszent­­mihályon, a János utcában 5 holdnyi területen épül. A vas­ipari üzemek fiataljai főleg a vaselemeket készítik, de a töb­bieknek is jut társadalmi mun­ka. 1971 második felében sze­retnék megnyitni az ifjúsági parkot. Ez azért is jelentős, és az EMG ifjúsági klubján kívül nincs a kerületben szá­mottevő ifjúsági szórakozó­hely. A napközi 1972-ben fog elkészülni. A tervek kidolgozásán je­lenleg az Aranykalász tsz parképítő fiataljai és Len­gyel Imre, az Ikarus beru­házási osztály fiatalja dol­gozik. A tavasz legjelentősebb kul­turális programja a Forradal­mi Ifjúsági Napok eseményso­rozata lesz. Ekkor tesznek fo­gadalmat az 1970 február és 1971 február között felvett­ u­j­KISZ-tagok is. Az Ikarus és ÉMG kultúrházban több ifjú­sági rendezvényt, kiállítást terveznek. KISZ új koordinatív bizottság Január 13-án ülést tartott a KISZ VB. Első napirendi pont az 1970-es év eredményeinek előzetes értékelése volt. Megválaszolták a székesfe­hérvári gyár KISZ-szervezeté­­vel közös koordinatív bizott­ságot. Tagjai a két titkár, a két ágit. prop. titkár és a két operatív bizottság elnöke lett

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék