Ikarus, 1972 (20. évfolyam, 1-26. szám)

1972-08-03 / 16. szám

MUNKAVERSENY AZ IKARUS KAROSSZÉRIA ÉS JÁRMŰGYÁR ÚJSÁGÁNAK MELLÉKLETE A számok bizonyítják a fejlődést A szocialista munkaverseny sikerét mindenek előtt a vál­lalat termelési eredményei igazolják. Jól tudjuk azonban, hogy nem ez az egyetlen te­rület, ahol érezteti hatását. A versenyzők számának növe­kedése, a szocialista brigád cím, illetve egyre magasabb fokozatok elnyerése is erről tanúskodik. A fejlődésnek nem kevésbé fontos bizonyí­téka:­­ az eggyé forró szocia­lista közösség, az emberi ma­gatartás-változások, a szocia­lista módon élés terjedése. Ezekről az utóbbiakról termé­szetesen nem lehetnek szám­adataink, mégis a vállalatnál folyó verseny egészét vizsgál­va azt állapíthatjuk meg, hogy a meglevő formaságok ellené­re is a munkaverseny fejlő­dik. Bizonyítékul a számadatokat idézzük. Ez év első felében a ver­senyzők száma vállalati szin­ten 4494 (Budapesten 2972, Székesfehérváron 1522). Közü­lük már közel 3100-an szocia­lista címet nyert brigádban dolgoznak. (Számuk csak Bu­dapesten egy év alatt 370-nel emelkedett.) Szocialista címért küzd 407 dolgozó (208 mun­kás és 120 alkalmazott), mun­kabrigád tagja 840 (közülük 730 munkás), a tanulók közül 154-en versenyeztek az elmúlt tanévben. Az arányukhoz képest szép számmal vesznek részt a nők is a versenyben, Budapesten 882-en, Székesfehérváron 498- an. A fővárosban 13 női bri­gád dolgozik, Székesfehérvá­ron 7. Érdemes fölfigyelni ar­ra is, hogy Budapesten 55, Székesfehérváron 11 női bri­gádvezető van. Pusztavámon a szocialista brigádmozgalom most alakul ki. A fejlődés tendenciáját bi­zonyítja az is, hogy brigádo­kon belül nő a párttagok (57- tel), és a KISZ-tagok (86-tal) aránya. Közel kétszázzal emel­kedett a szakszervezeti tagok száma is. (E számok csak Bu­dapestre vonatkoznak.) A fejlődést bizonyítja a versenyben résztvevő brigá­dok számának növekedése is. Jelenleg a vállalatnál 377 van, ebből Pesten 294, Fehérvárott 83. A fejlődés emelkedésének bizonyítására ismét csak pesti adatokat idézünk. Ezek sze­rint 1971-ben 139 szocialista címet nyert brigád volt, az idén pedig 164. Hárommal emelkedett a szocialista címért küzdő brigádok száma. Érdemes megfigyelni, hogy míg Székesfehérváron 83 bri­gád van, addig a busz II. gyáregységben 82, a busz I- ben 40, a 3-asban 22, a szer­számban 30, az üzemfenntar­táson 10, az egyediben 16, a saj­tolóban 9, a vezérigazgató területén 25, a gazdasági igaz­gatónál 18, a műszaki igazga­tónál 28, a volt kereskedelmi igazgató területén 14. Közismert tény, hogy a munkaverseny formáit már évekkel ezelőtt kiszélesítették vállalatunknál. A brigádok mellett ma már a nagyobb gazdasági egységek, üzemek, gyáregységek is versenyeznek. Ugyanakkor vállalatunk 1972- től részt kíván venni a Kohó- és Gépipari Minisztérium vál­lalatai között a Kiváló válla­lat címért folyó versenyben, valamint az MTA SZOT ván­dorzászló elnyeréséért folyó versenyben. (Ez utóbbi kettő­ről a munkaverseny irányel­­veivel foglalkozó cikkünkben részletesen foglalkozunk.) IRÁNYELVEK • Új formák — szervezett keretek — 720 ezer forinttal több Az eddigi munkaverseny­formák újakkal gyarapodtak. Ilyen új forma az MT— SZOT vándorzászló és Kiváló vállalat címért folytatott ver­seny. A Kohó- és Gépipari Mi­nisztérium felügyelete alá tar­tozó vállalatok szocialista mun­kaversenyének célja: a nép­­gazdasági tervbe illeszkedő központi célok gazdaságos megvalósítása, a szakmai te­vékenység és a mozgalmi mun­ka színvonalának emelése ut­­­­án, a dolgozók szociális és kul­turális viszonyainak egyidejű javításával. A kitüntetéseket azok az év­ről évre fejlődő vállalatok nyerhetik el, amelyek az adott gazdasági évben kiemelkedő eredményeket értek el. A TERVCÍMZETTEK Ezekben a versenyformák­ban vállalatunk is részt kíván venni. Amennyiben a kitünte­tések valamelyikét elnyerjük, akkor a székesfehérvári gyár automatikusan, a pusztavámi telephely pedig a tervdoku­mentációban foglaltak teljesí­tését figyelembe véve kapja meg a Kiváló gyár, illetve Ki­váló gyáregység címet. Az el- KIVÁLÓ ÜZEMVEZETŐK Új forma a kiváló üzemve­zetők és művezetők versenye. Az üzemvezetők és műveze­tők, mint a termelés közvet­ve- 1 , 4 és 4 tudnak járulni a vállalat ered- f ményes tevékenységéhez azzal, hogy munkájukat szervezetteb­bé teszik, képzik magukat, szo- ^ cialista munkakapcsolatokat ^ alakítanak ki. Ennek az új for-­ mának a célja, hogy szervezett i ^ lehetőséget biztosítsanak a\% versenyhez a középszintű ve- ^ zetőknek. Ösztönözni kívánják ^ őket­ arra, hogy beosztottaik' ^ körében fokozzák a közösségi­­ szellemet, a szakmai büszkesé­get és erősítsék a vállalatunk- 2 nyert címmel pénzjutalom is len irányítói, nagyban hozzá ! i.__i__­______i • _ . 'ii.i.i.____j­o jár. A gyáregységek közötti ver­senyt az új tervrendszernek megfelelően dolgozták át, és ez évtől a tervcímzettek mind­egyike részt vesz a verseny­ben. A feladatokat is a terv­nek megfelelően alakították át. Lényege ennek az, hogy a jö­vőben csak azt az egységet ér­tékelik, amelyik a termelési — a normaára csökkentési — és a munkaügyi tervét összetetten 100 százalékra teljesíti. Az önálló bérgazdálkodással rendelkező tervcímzettek, gyáregységek versenyét az alábbi mutatók mérésével ér­tékelik: a termelési program, a Dótalkatérész specifikus telje­sítése, az üzemi általános költ­ségek alakulása, a termelé­kenység fokozása, a munkás bértömeg alakulása, a minő­ség, a munkaidő kihasználása, a munkaerő-vándorlás, a mun­kavédelem alapján. Mint ezekből is kitűnik, 1972-ben a munka verseny­­mozgalom gazdálkodáscentri­kussá vált­­hoz való ragaszkodást. A verés különböző eszközeivel biztosítják a fegyelmezett­­ , a biztonságos munkát. Jobbig szervezéssel, céltudatosabb ve­­sjuxsssssssi­zetéssel segíteniük kell a gaz­daságosabb, jobb és szebb gyártmányok készítését. A Kiváló üzemvezetők és művezetők címet akkor lehet elnyerni, ha gyáregységen be­lül az üzem négy negyedév fo­lyamán helyezést ért el, vala­mint két esetben első helye­zett volt. A verseny időtartal­ma egy év. A címet elnyert üzem- és művezetők kiváló dolgozó jelvényt kapnak. A ki­tüntetéssel együtt legalább két­heti átlagkeresetnek megfelelő pénzjutalom jár. A szocialista brigádok ver­senyében figyelembe véve a kormányhatározatot, a vb ja­vaslatait, a követelményeket magasabb szintre emelték. A jövőben csak az a brigád nyer­heti el a következő fokozatot, amelyik termelő tevékenységé­nek éves átlaga 100 százalék vagy annál több. Amennyiben ezt nem érik el, úgy a követ­kező fokozat címét nem kap­hatják meg és újabb szerző­dést kell kötniük. Változtattak a sz­ocialista nagyközösségek (műhely, üzem,­osztály, főosztály, gyáregység) versenyében is. A szocialista ( Folytatás a 2. oldalon) ÖTEZER ÓRÁT DOLGOZTAK A KERÜLETI ÓVODÁÉRT Új, száz férőhelyes óvoda építését kezdték meg február­ban Sashalmon, a Könyvtár utcában. Az építkezés érdekes­sége, vagy mondhatnánk úgy is, újszerűsége, hogy nem építő­­pari vállalat, hanem a kerü­let szocialista brigádjai, a ha­zánkban állomásozó szovjet déli hadseregcsoport műszaki alakulatának katonái és a ke­rületi kisiparosok építik. Ter­mészetesen társadalmi munká­ban. Az előzetes számítások szerint bármelyik építő­ipari vállalat 2 évig dol­gozott volna az épületen. Társadalmi összefogással november 7-re átadják a­­ környék apróságainak. Február 3-án megállapodás született a XVI. kerületi ta­nács és vállalatunk három szo­cialista közössége között. A fásműhely 33 és az üzemfenn­tartás Augusztus 20 szocialista brigádjának 11 dolgozója vál­lalta, hogy társadalmi munká­ban elkészítenek 53 ablakot. (A fásműhely szocialista üzem.) A darab kétszárnyas ajtót ké­szítette a szerszámgyáregység összefogás szocialista brigád­jának 10 tagja. Ezen kívül 10 darab ablak vasalását is elvé­gezték. A jegyzőkönyv szerint 30 da­rab ablakot és a 4 ajtót már­cius 1-re kellett volna megcsi­nálni, de a tanács nem kapott időben vasalást. A faanyag is késett. Ennek ellenére már­cius 9-én már a deszka nagy részét leszabták, legyalulták, sőt 28 ablak összeállítva várt vasalásra. Lényegében ez határozta meg az átadás üte­mét. Az utolsó 22 ablak június 28-án hagyta el a gyárat. A falazást azonban mindez nem befolyásolta, a kőművesek ki­hagyták a nyílászáró szerkeze­tek helyét, s mihelyt megér­keztek, rögtön be tudták épí­teni. Június végére álltak a fa­lak, sőt az ajtók, ablakok se hiányoztak belőlük. Elkészült a nagy munka, most összesítik az eredményt. Pillanatnyilag még nem ismer­jük a pontos számokat, de Ko­lompár Ferenc előzetes számí­tása szerint a három szocialis­ta közösség közel 5 ezer óra társadalmi munkát végzett. Lelkiismeretesen, a leg­jobb tudásuk szerint dol­goztak asztalosaink. Az 53 ablak új technológiával, újszerű kivitelben készült. Ilyet még egyikük se csi­nált. Az első daraboknál összegyűltek és megvitat­ták, jó-e úgy? S hogy mennyire jó lett, bizo­nyítja a tanács és az épít­kezést irányító Jóczik István üzemvezető (Ta­nácsi Karbantartó Válla­lat) elismerése. A három közösség szinte eggyé vált a munka során. Mindenben segítették egymást. A fások és az üzemfenntartók együtt is dolgoztak az üzem­­fenntartás műhelyében. Míg elkészültek az ablakok, az em­berek megismerték, megszeret­ték egymást, új barátságok szövődtek. Kovács Károly, a szakszer­vezet agit.­prop. felelőse el­mondta még, hogy ha szükség lesz rá, szocialista brigádjaink segítenek más szakipari mun­kák (csőszerelés, villanyszere­lés) elvégzésében is. Amennyi­ben a vállalati (Baross Gábor utcai) óvodabővítés festési, cső- és villanyszerelő munkáit nem tud­ják valamelyik szak­ipari vállalattal elvégeztetni, szintén a szocialista brigádok segítségét veszik igénybe a nyár folyamán. Tass! Ágoston 1­4 A kitüntetett A tizenkétszeres­ szocialista Kinizsi brigád 1960-ban ala­kult, vezetője Opra Gyula. Ez évben a brigádmozgalom­ban végzett eredményes munkájáért a Munkaérdemrend bronz fokozatával tüntették ki. A 80 éves Budapestért — több autóbuszt gyártunk — kerületi óvodát festünk Július 1-től 78 autóbusz az alábbi felirattal közlekedik Budapest utcáin: „Az Ikarus dolgozói a 100 éves Budapest jubileumi versenyben a BKV közreműködésével határidő előtt gyártották és állították üzembe”. Mint ismeretes, június végén termelési tanácskozásokon csatlakoztak vállalatunk dolgo­zói a jubileumi mozgalomhoz. Vállaltuk, hogy a harmadik negyedévre programozott 63 darab 556-os autóbuszt június 30-ig átadjuk a BKV-nak. Ez­zel szemben június 29-ig 15-tel többet, 78-at adtunk át a köz­lekedésnek. Régóta kényes téma volt ná­lunk a pótalkatrész gyártás. Most vállaltuk, hogy az i—VII. havi tervünket július 30-ra, az éves tervet pedig december 30-ra teljesítjük. A félévi eredmény biztató. A negyedik negyedévre programozott 180- as autóbuszokat októberben átadjuk a BKV-nak, s az éves tervünket december 29-ig be­fejezzük, hogy a még hátralevő két nap alatt az átadás és el­szállítás is megtörténhessen. A fenti vállalás a gyár min­den dolgozóját érinti, de min­den munkaterületen a szo­cialista brigádok járnak az élen a teljesítésben. A társa­dalmi munka és kulturális vál­lalás a szocialista közösségek külön „áldozata”. A „mi gyá­runk, mi iskolánk” moz­galomban brigádjaink vállal­ták a Zalka Máté Szak­­középiskola karbantartá­sát. Ezen kívül a tavasz folyamán ajtókat, ablakokat készítettek a Könyvtár utcai óvoda részére. Most ugyanitt 70 négyzetméter falfelü­let tisztasági meszelését és olajlábazat mázolását vég­zik el június 25 és augusz­tus 10 között. A szociális ott­hon udvarát parkosítják és járdát építenek. Ez a program része a „szocialista brigádok a kerületért” mozgalomnak is. Természetesen egyoldalúvá válna a mozgalom, ha nem ser­kentené kellőképpen a vállala­ton belüli tevékenységet is. Csak néhányat említünk a bri­gádok termelést segítő felaján­lásaiból. A gépi adatfeldolgo­zó július 1 és december 31 kö­zött társadalmi munkában el­végzi a sajtolóüzem gépi prog­ramozását. Mindez 600 órát vesz igénybe, önmeózást vezetnek be — egyenlőre negyedévi próbaidő­re — a busz II. autóvillany­szerelői. A gyártmányfejleszté­si főosztály brigádjai 800 óra társadalmi munkát végeznek, hogy lerövidítsék a 250-es, 260-as és 280-as dokumentá­ciók előkészítését. A raktárfőnökség brigádjai csinosítják, rendezik a mun­kahelyüket. Ezáltal is áttekint­hetőbb, otthonosabb lesz a raktár. Könnyebben megtalál­ják a kért alkatrészeket. A 2-es raktár anyagmozgatói 140, az Angela Davis brigád tagjai 85 órát dolgoznak társadalmi munkában. 336 órát vállalt a belső szállítás három szocialis­ta közössége. Szeptember 1-től a művelő­dési központban ünnepség és vetélkedősorozat kezdődik. M­ire nevel a brigád? szocialista brigádok és pártalapszervezet. Szerve­zetileg két különálló dolog, mégis szorosan kap­csolódnak egymáshoz minden olyan munkahe­lyen, ahol komolyan veszik a brigádmozgalmat és a pártmunkát. Például az üzemfenntartásnál. Igaz, hogy a brigádmozgalmat a szakszervezet irá­nyítja, de minden évben tartanak egy közös párt-, KISZ-, szakszervezet és a brigádtagok részvételével folyó aktívaértekezletet, melynek közös munkaterv lesz a gyümölcse. Aztán előfordulnak olyan esetek is, hogy valame­lyik brigádvezető talákozik az úton, vagy a műhelyben Kolompár Ferenc párttitkárral és az egyéb mondani­valója közben megjegyzi: „Te Feri! Foglalkozhatnátok egy kicsit ezzel az XY-nal. Olyan rendes srác, szemi­náriumra is jár, esetleg pártmunkát is adhatnánk ne­ki.” Í­gy lett párttag Bácskai Ferenc a kisgépjavítóban, Müller György az épületkarbantartóknál, Viola Ferenc a villanyszerelő műhelyben, és még sokan mások. Öt-tíz éve dolgoznak együtt, egy brigádban, megismerik, összetartozónak érzik egymást. Aztán X beiratkozik a pártszemináriumra. Y-t is érdekli a téma, s kéri, hogy őt is osszák be oda. Talán itt kezdődik a dolog. A végén ő is párttag lesz. De nemcsak a tudatformálásban, a káderképzésben is segítenek ezek a közösségek. Az üzemfenntartásnál például 3 év alatt több mint húszan végezték el a technikumot, s gyáregységen belül műszaki beosz­tásba kerültek. Hogy mi történik ezután? Dóró Mihály például osztályvezető lett, de továbbra is a gépjavító műhely brigádtagja maradt í­gy és hasonlóan segíthetnek a szocialista brigádok a tudatformálásban. Helyes lenne, ha a vállalat többi brigádjai is követnék az üzemfenntartásiak példáját. —fon. ■vXXV.XX'KXNXV^VCXXXXXXV.XVvXV^XXXXXNXxXXXXÄV'XXXXXXV.VXXXXXXXX'XXXXXXXNXXXXXXXXXXXXX, /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék