Ikarus, 1972 (20. évfolyam, 1-26. szám)

1972-08-03 / 16. szám

012. augusztus 3. Bánhatja az, aki nem jött el J­úlius 14-e, péntek. Délután fél három. Ikarus Művelődési Otthon, Pinceklub. Terített asztalok, rajtuk tányérokon sajtosrudak, pogácsák és vázákban virág. Néhány elegánsan öltözött asszony gyors mozdu­latokkal utolsó simításokat tesz az abroszok ráncain. Három óra. Megjelennek a férfiak Eleinte csak szál­lingózva jönnek, később egyre többen. Majd mindegyi­ken öltöny, sokukon nyakkendő is, pedig nagy a meleg. Leülnek az összetolt asztalok mellé. Mindenki ismer itt mindenkit, de ezúttal mégis nehezen oldódik fel a me­rev hangulat. Fél négy. Az asztalokon már korsó sörök. — Egész­ségedre! — Egészségetekre! — Lepördülnek az első kor­tyok a szomjas torkokon. Itt-ott már felhangzik neve­tés is. Leskóczyné, a kettes szerelőüzem nőbizottságának el­nöke lép az asztalok mellé. — Sok szeretettel köszöntöm a megjelent férfiakat. Nőnapról a műhelyekben minden évben megemlékez­nek, pénzt adnak össze, virágot vesznek nekünk, aján­dékokat kapunk. Szeretnénk ezt most mi nők viszonoz­ni, érezzék magukat jól ezen a Férfinapon! X/Vidám vetélkedő és műsor kezdődik. Magyarnóta,­­ táncdal, paródia váltja egymást jó félórán ke­resztül az Irodalmi színpad tagjainak előadásában. Dr. Gábor Gyula, sokaiknak csak Gyula bácsi, össze­köti a számokat, vicceket mond, mesél (egy-egy jó poénja után nevetéstől hangos a terem), felteszi a ve­télkedő kérdéseit (legtöbbször azt is humorosan). Sokat beszél, nem csoda, hogy a torka kiszárad, sebaj. Hamar akad olyan, aki korsó sörét nyújtja neki. Néhány korty­a aztán pereg tovább a műsor. Senki sem unja, sőt! Népdalból, táncdalból közkívánatra ráadást is ad a két kislány. Az óra mutatója fél öt körül jár, mikor véget ér a vetélkedő. Ahol a tudás és a szerencse (mert ez is kell) párosul — ott értékes könyvjutalom az eredmény. De nem is ez a lényeg — a hangulat. Az időközben beho­zott szendvicsek, kávé, újabb korsó sörök mellett jó­kedvű éneklésbe kezd mindenki. Hat óra előtt néhány perccel a tombola. Fortuna aszony kegyeltje a Radnóti Miklós brigád, tagjai tor­tán kívül még egy üveg bort is nyernek. Hat óra. A férfiak megköszönik a vendéglátást, a kellemes délután a busz II. nőbizottságának, a szerelő műhelybizottságának, majd a nótakedvelőket a kert­helyiség magyar nóta- és népdalestjére invitálja. A fia­talok? Maradnak lenn a pincében is a beat-zenére (magnóról szól) táncolnak még este nyolckor is. Másnap! — Miért nem jöttél el? Vártunk. — Nem értem rá, sok a dolog otthon — Ezt az egy napot igazán szabaddá tehetted volna. Bánhatod csak, hogy nem voltál ott! É s valóban. Bánhatja az, aki nem jött el. Jól sike­­rült délután volt, olyan délután, ahol ezúttal a nők vizsgáztak kitűnőre szervezésből, vendéglátásból. Nők, asszonyok, lányok! Köszönjük. Sebor László Nem lehet másként Az Ikarus július 20-i számában az egyik képaláírás a kormánytakaró-lemezek kihegesztését bírálja. Ezzel a témával kapcsolatban az alábbiakat tudom válaszolni. A kormányburkolat beépítési helye olyan, hogy ott a kocsitest szabvány szerinti (tehát megengedhető) szórá­sai jelentkeznek. Az eltérés adott esetben meg nem en­gedhető méretszórással párosulva körülbelül 15 milli­méter is lehet. Olyan sajtoló szerszám nem gyártható, amely különböző méreteket gyárt, tehát elképzelhető, hogy csak kézi utánalakítással készíthető el ez az egyéb­ként kompenzáló elemnek is használható munkadarab. Fentiekből látható, hogy a jelzett munka szükségszerű. Vid­a László A 72 060 1972. KOM. sz. Utasítás a szervezés ügyét a vállalatok vezetői, társadalmi szervei, végső fokon min­den dolgozója kiemelt feladatául jelölte ki. Az utasítás­nak eleget téve mai számunkkal állandó rovatot nyi­tunk a kérdés széles körű ismertetésére és a vélemé­nyek cseréjére. A szerkesztőség A TÁRSADALMI ÉLET minden mozzanatát átszövi a szervezés. Ha a kisasszony ebédet főz, vagy a KISZ- tagok túrára készülnek, mindkét esetben gondoskodni kell egy sor feltételről — meg kell szervezni a házi­munkát épp úgy, mint a szórakozást, hasonlóképpen van ez a gazdasági életben, állami és vállalati szinten. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy a szervezésről könyv­­tárnyi irodalom látott már napvilágot. A tengernyi irodalmat azonban még a hivatásos szervezők is nehe­zen tudják nyomon követni, annál kevésbé várható ez el, valamely más feladatkörben dolgozótól. Joggal teszik fel tehát sokan a kérdést — miben is áll a szervezés tulajdonképpen? — Megkíséreljük a kérdést egyszerű, közérthető formában megválaszolni. Az egyszerű példánál maradva egy KISZ-túránál meg kell határozni: Ki vesz részt a kirándulásban — HOL túr­átoznak — MIVEL utaznak — MIT csinálnak a ♦ folyamán — HOGYAN látják el magukat — ,OP MI MÓDON fejezik be a túrát — MIRE KE­ az egész és hogy oszlanak meg a költségek — MI A HASZNA a kirándulásnak (érdemes-e elmenni). Az egyszerűről áttérve a bonyolultabbra — a vállalati életben a szervezésnek azonos kérdésekre kell határo­­••V*. e?védtelmü választ adnia, még akkor is, ha a .. ■ . i.oph­ip szűk esetben felcserélődik, vagy szá­. . ii.­ így például a MIT (MENNYIT) . többnyire megelőzi a KI kérdést, egy vállalat­­!, továbbá az előbb kiemelt alapkérdések általában egy egy csoportot jelentenek, mely több al- vagy rész­letkérdésre bomlik. Csakhogy a vállalati életben a meg­oldás több-kevesebb szakterületre hárul, így: A szervezésről Mit — hogyan — mivel Ki — személyzeti és munkaügyi kérdés, hol — lehet a beruházás, vagy a munka­hely-elosztás reszortja is, mivel — anyagellátási álló- és gyártóesz­köz-gazdálkodási szakterület, mit — erre a vállalati profil és a szer­kesztési dokumentáció ad választ, hogyan — a technológiai dokumentáiió ügye, mikor, mi módon — a termelési program és műszaki fejezik be átvétel szakterülete, mibe kerül — elő-, utókalkulációs és számviteli kérdés, mi a haszna (érdemes-e) — közgazdasági kérdés, stb. AMINT LÁTJUK TEHÁT alapelveiben nem sok a különbség az egyszerű mindennapi és a bonyolult vál­lalati szervezés között, inkább volumenben és kiterje­désben térnek el egymástól. Ez a különbség azonban nem lényegtelen, mert míg a KISZ-túrát egyetlen tag is teljesen megszervezheti, bár itt is igénybe kell venni mások közreműködését (MÁV, VOLÁN, Vendéglátó­­ipar, stb.), addig a vállalati munkát szervek és embe­rek sokasága látja el, szakáganként csoportosított szer­vek egész sora végzi. Ezek a szervek egymás mellett, vagy a folyamat sorrendjében egymás után végzik funkcióikat, végül függelmi viszonyuk szerint horizon­tálisan, vagy vertikálisan helyezkednek el a vállalaton belül. NEM NEHÉZ megtalálni az előbb felsorolt szakmai bontás mögött a konkrét szervet, hiszen elnevezése a vállalati életben általában megegyezik a szakfeladattal. Emellett bizonyára nem kerülte el olvasóink figyemét, hogy a szervek (szakágak) között sehol sem szerepel éppen a szervezés, ami eléggé meglepő lehet, a címe szerint is szervezéssel foglalkozó tanulmányban. Ez természetesen nem a véletlen műve. A szakma szerint bontott szervek feladata kettős: megszervezik a rendelkezésük alá tartozó részleget (munka beosztása, oktatása, irányítása, ellenőrzése, sor­rendiség, munkahely, munkaeszközök meghatározása, stb) majd el is végzik a vállalati összmunkából rájuk háruló részt. A vállalati munkának azonban egyetlen része sem lehet teljesen önálló, elszigetelt a többi szerv munkájától. Minden szervnek szüksége van feladatá­nak ellátásához a társszervek részmunkájára, melyhez kapcsolódik saját részmunkájával és továbbít sorrend­ben utána következő szervhez. Nem hisszük, hogy valaki is helyeselné, ha szakirá­nyítási szervek, még a legjobb szándékot feltételezve is, a részmunkákat belátásuk, vagy sajátos szempont­jaik szerint végeznék, mit sem törődve a többi szerv munkájával, igényével, a sorrenddel és még­ sok egyéb általános vagy speciális vállalati szemponttal. A RÉSZMUNKÁKAT tehát összhangban kell hozni, a munkakapcsolatokat és az előfeltételeket meg kell teremteni, végül a munkavégzés sorrendjét, a folyama­tot meg kell határozni és szigorúan szabályozni kell. Ez a koordináló munka szervezési feladat. Közelebbről: Míg a rendelkezése alá eső részleget, minden vezető tartozik a vállalati előírások betartásával megszervezni, addig a vállalatot a vezérigazgató (igazgtó) szervezi, többnyire egy függetlenített szervezőapparátus igénybe­vételével. (Folytatás a következő számunkban.) Szervezési osztály --........« - « IKARUS Qlmmrr­TiTfrrf: VÁLÓINK H-OLDALA t-ti-l- l 1" MIMN­ -f Tűzrendészeti felhívás! A tűzesetek megelőzése érdekében felhívjuk a dol­gozók figyelmét, hogy a következő tűzrendészeti elő­írásokat tartsák meg: A kijáratokat, közlekedési utakat, tűzvédelmi felsze­reléseket állandóan hagyják szabadon. A műhelyek, raktárak, gépek és berendezések tisztán­tartásáról rendszeresen gondoskodni kell. Tűzveszélyes folyadékot csak a kijelölt helyen a vo­natkozó tűzrendészeti előírások megtartásával szabad használni. Csak állandóan jól karbantartott tüzelő- és fűtőbe­rendezést szabad használni. Ezek közelében 1 m-en belül éghető anyagot elhelyezni tilos! Elektromos főzőlapot használat közben, vllanyvasa­­lót használat után bekapcsolt állapotban hőszigetelő alátéten kell elhelyezni. A készülékek áramtalanításáról használat után ne feledkezzenek meg. Tiltott helyen dohányozni, valamint nyílt lángot hasz­nálni tilos! A napi munka befejezése után az elektromos beren­dezések áramtalanítását el kell végezni. Minden tűzesetet késedelem nélkül jelenteni kell a 123-as telefonszámon, még abban az esetben is ha azt a dolgozók eloltották. Ha tűzrendészeti szabálytalanságot tapasztalnak, azt azonnal jelenteni kell az üzem tűzrendészetének a 123- as telefonszámon. Központi tűzrendészeti csoport Minőségi ellenőr A meo főosztály dolgozói sokat segítenek a termelő­üzemeknek. Így például Lakos Miklós Csepel és Tata­bánya között felmerülő minőségi és gyártási akadályok elhárításával foglalkozik. Összekötő szerepet tölt be ugyancsak e két vállalat és az Ikarus között annak ér­dekében, hogy a beinduló széria szerkesztési és techno­lógiai problémáit időben rendezzék. Kirándulás Pozsonyba A mátyásföldi gyár KISZ-istáinak egy csoportja július 21-től 24-ig csehszlovákiai utazáson vett részt. Pénteken reggel 6 órakor a gyár elöl indultunk egy 250-essel. Pozsonyt hatalmas kerülővel közelí­tettük meg, melynek során többek között érintettük Lévát, Besztercebányát, Zsolnát és Trnavát. Szom­baton és vasárnap a város nevezetességeivel — az ősi négytornyú várral, a gótikus Szt. Márton székesegyház­zal, a barokk városházával, a merész formájú új híd­dal és nem utolsó sorban a híres „Bratislavské pivo”­­val ismerkedtünk. Nehéz volt az indulás hétfőn. A távozás miatt kissé bánatos hangulat uralkodott. Ezen kitűnő sofőrünk Zilizy Miklós segített. Szűk, szinte útnak sem nevez­hető hegyiösvényekre vitt bennünket, ahonnan mesébe illő tájak tárultak elénk. Ez volt a vége és egyben csúcs­pontja is szlovákiai túránknak. Budapest utcáin már fáradtan, de azzal a jó érzéssel haladtunk hazafelé, hogy a négy nap hasznos szórakozással telt el. A­z élményeknek ezen sokaságáért köszönetet mon­­■rí­dunk gyárunk párt- és gazdasági vezetőinek, mert sokat segítettek abban, hogy létrejöjjön ez a ki­rándulás. Köszönjük a MOGÜRT ezzel kapcsolatos se­gítőkész és gyors ügyintézését. A csoport nevében: Major Tamás S­ ejttörőtábor a János utcában •CONIL’S 19 óta játékzajtól, vidám kacagástól hangos a rákosszentmihályi Csömöri úti sportpálya környéke. A XVI. kerületi tanács a kerületi üzemekkel összefogva s a lakosság társadalmi munkájának segítségével egy nagyszerű, pompás napközi otthonos tábort épített Rá­­kosszentmihályon a János utcában. Bátran állíthatjuk, hogy Budapest legszebb, legjobb ilyenfajta intézménye ez. Sűrűn látogatják is egész Budapestről és az ország különböző helyeiről az érdek­lődők, még külföldről is. Július 20-án például egy grúz pionír csapat volt a vendég, tetszett is nekik nagyon a tábor. A kényelmes és nagyon szép faházak, az árnyas kis ligetek, játékterek, a sok játék és sporteszköz, zu­hanyozók, mosdók, mind nagyszerűen hozzájárulnak a boldog, vidám nyaraláshoz. Hát meg a koszt, a nevelők kedvessége és szeretete mennyire fokozza az örömet, a boldogságot. A GYÖNYÖRŰ TÁBOR 200 kedves, kis általános is­kolás lakója részére művelődési központunk hetenként négy alkalommal, élményt adó, kulturális szórakozást, nyújt. Intézményünk dolgozóinak többsége igen nagy lelkesedéssel, szeretettel, hozzáértéssel adja, vezeti, irá­nyítja e műsorokat, fáradságot nem kímélve, nem egy esetben hosszú felkészülés, tanulás után. Hétfőn a könyvtárunk dolgozói szórakoztatva nevelik a pajtásokat a könyv, az irodalom szeretetére, miközben sokat játszanak, mesélnek, találós kérdéseket, rejtvé­nyeket fejtenek nagy izgalommal és lelkesedéssel. Ked­den a tábor melletti „Mosolygó Antal” ifjúsági klubban Szabó József technikusunk társadalmi munkában, a saját gépkocsiján odaszállított vetítőgépünkkel gyer­mekfilmeket vetít. A műsorokban rajzfilmek, trü­kk­­filmek, játékfilmek szerepelnek, túlnyomó többségük­ben színes filmek, melyek minden esetben igen nagy nagy tetsz­ést váltanak ki a gyerekekből. Szerdán és szombaton vidám műsort adunk, énekszámokkal, ver­sekkel, játékokkal, szellemi és ügyességi vetélkedőkkel. Csak úgy harsog ilyenkor a tábor környéke a sok dalo­lástól, csatakiáltástól. A műsorok legjobb számaiból, a kispajtások közreműködésével augusztus végén, a tábo­rozás befejezéséül tábortűzi műsort szándékozunk ren­dezni, amelyre már most nagy izgalommal folyik a készülődés. ÚGY VÉLJÜK, felejthetetlen élményt nyújt a tábo­rozás kerületünk 200 — köztük sok ikaruszos gyermeke részére, kiknek szülei boldog megelégedéssel rögzít­hetik, hogy míg ők becsülettel végzik munkájukat a különböző munkahelyeken, gyermekeik vidáman töltik boldog vakációjukat. Gábor Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék