Interpress Magazin, 1990. január-június (16. évfolyam, 1-6. szám)

1990-02-01 / 2. szám

A LEGOTOIISAIEK 1 ^1 A mai hamburgi kikötő voltakép­peni elődje az az átrakodóhely volt, amelyet a kereskedők és hajósok az újvárosban nyitottak meg 1188-ban, egy csatorna partján. Egy évvel ké­sőbb, 1189. május 7-én a település Barbarossa Frigyestől különleges kereskedelmi, vám- és hajózási ki­váltságokat kapott, s a császár ki is állított ezekről egy szabadságleve­let; ez a kikötő „születési okmánya”. Amikor néhány évszázaddal ké­sőbb a hajók méretei megnöveked­tek, s a csatorna mélysége már nem bizonyult elegendőnek, az Alster pa­tak torkolatánál építettek egy külső horgonyzóhelyet: ez lett a város fő kikötője egészen a XVII. századig. 1816-ban pöfögött végig az első gőzhajó az Elbán, s ezzel új kor­szak kezdődött: a gyorsan fejlődő gőzhajóipar arra késztette a ham­burgiakat, hogy korszerűsítsék kikö­tői berendezéseiket. 1860-ban szüle­tett meg egy döntő fontosságú hatá­rozat, amelynek előnyös hatása mindmáig érezhető, ellentétben az angol dokk-kikötői modellel. Ham­burgban úgynevezett „dagálykikö­tőt” építettek, amelybe a hajók bár­mikor szabadon ki- és bejárhatnak anélkül, hogy zsilipeken kellene át­haladniuk. Johannes Dalmann, Ham­burg vezető vízépítési hivatalnoka 1863 és 1866 között megteremtette az első szilárd rakparttal, darukkal, raktárakkal, sín- és útcsatlakozás­sal rendelkező kikötőmedencét. Negyven évvel ennek elkészülte után a kikötő forgalma már ötszörösére nőtt, az évente befutó hajók száma pedig 5200-ról 17 500-ra emelkedett. Ezért évszázadunk húszas éveiben hozzáláttak a kikötő bővítéséhez. A második világháború során el­pusztult ugyan a kikötői berende- Amikor a IX. században az Elba partján fekvő érseki székhely la­kói kiépítettek egy körülbelül százhúsz méter hosszúságú part­szakaszt, hogy ott könnyen lehes­sen ki- és berakodni a folyón közlekedő csónakok terheit, alig­ha gondolták, hogy ezzel a világ mai egyik legnagyobb kikötőjé­nek rakják le az alapjait. Rések nyolcvan százaléka, ám ez a fájdalmas veszteség arra késztette a hamburgiakat, hogy a kor követel­ményeinek megfelelő új kikötőt épít­senek. . HAT MÁSODPERCENKÉNT EGY VAGON Ma száz négyzetkilométeres alap­területével a hamburgi kikötő meg­felel egy nagyváros méretének. Ke­reken tizenhétezer tengeri és tizen­háromezer folyami hajó fut be ide évente, és ezekből hatvanötmillió tonna terhet rakodnak ki és be. A kikötőpart hossza 235 kilométer. A kikötőben általában kétszáz tengeri hajó tartózkodik egy időben, ezenkí­vül kishajók százai a kikötői bár­káktól a vontatókon, tűzoltó hajókon, vámcirkálókon át a fenékkotrókig. A Német Szövetségi Köztársaság autó­útjain az észak felé haladó teherau­tók felének a hamburgi kikötő az úti célja. A kikötő területén a nap 24 órájában szakadatlanul folyik a munka; egy korszerű kikötőben az átrakodásnál, a feherhajók be- és ki­hajózásánál feltétlenül meg kell ta­karítani a felesleges állásköltséget. A hamburgi kikötőben naponta 176 ezer tonna rakomány fordul meg. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy éven­te nem kevesebb, mint 1,6 millió te­hervagon közlekedik a kikötő terü­letén ki és be. (Ha ezeket mind egy­más után kapcsolnák, a szerelvény vége Hamburgtól Tokióig érne!) Át­lagos forgalom mellett naponta öt­ezer vagon érkezik; a kikötő „szívó­hatása” a vonatforgalomra akkora, hogy érezhetően kihat az egész nyu­gatnémet vasúthálózatra. Egy kikötő forgalmának mérete a vonatközlekedés teljesítőképességé­től függ. A hamburgi kikötőben a sínek hossza 670 kilométer, ebből 470 kilométer — 1700 váltóval és 76 vasúti híddal — Hamburg város­u­­lajdona, a további 200 kilométernyi sín a vállalatoké. Az áruszállítás feladatát — a vállalat-tulajdonosok­kal partneri viszonyban — a Német Szövetségi Vasút látja el: a ham­burgi szabadkikötőben működő Dél- Hamburgi Vasúti Árukezelés — vagy ahogy itt mondják: a „Dispo” — gondoskodik a legkomplikáltabb ra­kodási folyamatok zökkenőmentes lebonyolításáról is. Az egyes kikötői üzemek vasúti irodái reggel tíz óráig adják le ösz­­szegyűjtött vagonigényüket a követ­ Egy az évente befutó harmincezer hajó közül, a 235 kilométernyi kikö­tőparton talán még neki is jut egy kis hely (Fotó: National Geographic) 226

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék