Intézeti Szemle 7. ([1976.])

­ A­­ SZERKESZTŐSÉGI KÖZLEMÉNYEK Gyúró Istvánné - Osváth Gábor - Szabó Zoltán: Az Intézeti Szemléről készült közvélemény­kutatás eredménye Idestova már harmadik éve jelent meg az ISz, amikor az 1974/75-ös tanév végén az intézet vezetősége és a szerkesztőség elérke­zettnek látta az időt arra, hogy felmérje, milyen hatásfokkal működik a kiadvány, mennyire ha tükre az intézetben folyó elmé­leti és gyakorlati munkának, milyen irányban szükséges a tovább­lépés . A kérdőíves felmérés útját választottuk. Abszolút aktivitást eleve nem vártunk, így a várakozásnak többé-kevésbé megfelelő/ segítőkész és főként hasznos megjegyzéseket és információkat kap­tunk. A válaszok nem minden esetben teljes értékűek, azaz sok kérdésre nem válaszoltak a kollégák, vagy félreértették azokat /az utóbbi bizonyára a kérdőív hibájából is adódott/. Előfordult, hogy az ISz célját és funkcióját nem látták eléggé világosan /egy informáló jellegű kiadványtól rejtvényeket vagy szépirodalmi műveket kérni - erre utal­. A válaszadás puszta léte is bizonyos mértékű pozitív ítéletet jelent, eltekintve attól, hogy sok esetben nagy energiába került a kérdőívek összegyűjtése. Nem kaptunk mindenkitől információt /45 magyarosból 27, 33 0­-g közül 21 nem válaszolt/. Többen külföldön voltak, mások betegség miatt, és egyesek hanyagságból, többszöri kérésre sem adták visz­sza kitöltve a kérdőívet. Az adott válaszokban a hangsúlyok némiképp eltolódtak. A kérdé­sek inkább arra irányultak, hogy mennyire ismerik a Szemlét, mennyire van hatással a tanárok, illetve az intézet munkájára. A válaszok alapján a hangsúly főként a Szemlével szembeni elvárá­sokra, az együttműködés feltételeire, javítási javaslatokra ke­rült. Itt említjük meg, hogy ahol csak igen-nem választ vártunk, ott részletesebb szöveges megjegyzés is volt. Ezt természetesen­­ a megfelelő helyen felhasználtuk.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék