Ipari Szemle, 1988 (8. évfolyam, 1-6. szám)

1988 / 6. szám

DR ANTAL ZOLTÁN osztályvezető Műszaki fejlesztési főosztály DR FAY BARNABÁS osztályvezető-helyettes Műszaki fejlesztési főosztály Az első ORGTECHNIK-COMPFAIR kiállítás szakmai értékelése A Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Neumann János Számítógéptudományi Társaság a COMPEXPO Számítástechnikai Rendezvényszerve­ző és Kereskedelmi Leányvállalat fővállalkozásában október 17-21. között a Budapest Kongresszusi Köz­pontban tartotta az ORGTECHNIK - COMP­­FAIR ’88 nemzetközi számítástechnikai szakkiállí­tást, amely több szempontból is jelentősen eltér a korábbi hasonló témájú rendezvényektől. A szervezési szakma évtizedek óta törekszik arra, hogy a legújabb hazai és külföldi kutatási eredmé­nyek minél gyorsabban, és minél szélesebb körben váljanak ismertté és hasznosuljanak a gyakorlatban. Ennek egyik leghatékonyabb módja a rendszeres ta­pasztalatcserék és kiállítások szervezése, amelyeken a konkrét eredmények megismerése mellett a szakem­berek és érdeklődők közvetlen találkozójára is lehető­ség nyílik. A szervezettség javítása terén eddig elért eredmé­nyekkel nem lehetünk elégedettek. A magyar gazda­ság messze nem használja ki a belső tartalékok feltá­rásának és hasznosításának ezeket a közismert rend­kívül hatékony módszereit. Ezért csak üdvözölni le­het minden kezdeményezést, amely ezen a területen előrelépést eredményezhet A szakkiállítások szervezése terén az elmúlt évek­ben minőségi változások következtek be. Az egysze­rű, manuális felhasználású eszközök (diktafonok, sokszorosítók, programtáblák stb.) bemutatásától el­jutottunk a vállalati szinten integrált, számítógéppel támogatott vezetői információs rendszerekig, és a leg­korszerűbb szervezési, számítástechnikai eljárások műszaki-tervezési, gyártási folyamatokba történő be­épüléséig. Mindehhez hozzájárult számítástechnikai iparunk dinamikus fejlődése az elmúlt 15 évben. A számí­tástechnikai ipar termelése az 1970 évi 0,2 milliárd forint értékről 1987-re 14 millárd forintra nőtt, amely jelenleg a gépipar egészéből 4,1%-ot, az elektronikai ipar termeléséből 18%-ot képvisel. Termelésének 54%-a rubel elszámolású exportra, 40%-a belföldi felhasználásra kerül. Hasonló dinamika tapasztalható a számítástechni­kai alkalmazási termékek és szolgáltatások piaci for­galmában, amely az elmúlt évben a termeléshez ha­sonlóan ugyancsak meghaladta a 14 milliárd forintos értéket, és több mint kétszerese az 1984. évinek. Kü­lönösen gyors a szoftver-termékek értékesítése és for­galmának növekedése, amelynek következtében a forgalom 1987-ben már elérte az összforgalom 13°av­­át. A gyorsan bővülő számítástechnikai termelés kü­lönösen előnyös a vevők szempontjából, hiszen a ve­vők piaca van kialakulóban, és az erősödő áru- és szolgáltatásdömping során csak azok az eladók ma­radnak versenyképesek, amelyek ár, minőség és szol­gáltatás terén egyaránt színvonalas teljesítményre ké­pesek. Ugyancsak nő a marketing munkajelentősége. A szervezési-számítástechnikai szakma legjelentő­sebb fórumai az 1976 óta kétévenként megrendezésre kerülő ORGTECHNIK szakkiállítások voltak, ame­lyeken az első időszakban döntően szervezés- és iro­datechnikai eszközöket, később egyre nagyobb arány­ban számítástechnikai eszközöket és alkalmazásokat mutattak be. Az utóbbi években egyre nagyobb teret kaptak az iroda-automatizálást segítő eljárások, ösz­­szefüggésben azzal a ténnyel, hogy az irodai munka az egyik legkevésbé szervezett, és nemzetközi össze­hasonlításban legalacsonyabb termelékenységű munka a magyar vállalatoknál. A kiállításokhoz több alkalommal alkalmazástechnikai konferencia is kap­csolódott. A rendkívül gyorsan növekvő érdeklődést jellemzi, hogy míg az 1976-os kiállításnak (KGM Technika Háza) 2000, az 1986-ban, a Budapest Sportcsarnok­ban rendezett kiállításnak már közel félszázezer lá­togatója volt, és a 2400 m2-en kiállító 132 cég terü­letigénye a nagy sportcsarnokot is kinőtte. A kiállítás jellemzése Az utóbbi években az ORGTECHNIK-kal össze­hangoltan (páratlan években) az Ipari Minisztérium jelentős anyagi támogatásával, a COMPORGAN Rendszerház szervezésében­­ kerültek megrendezés­re a SOFTWARE ’84, ’86 és ’88 kiállítások a Duna Intercontinentalban, amelyeken általában 80-100 szoftvertermék bemutatására került sor. A rendez­vény 1987-ben önálló CAD/CAM kamarakiállítással is kiegészült. 58

Next