Ipari Szemle, 1997 (17. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 6. szám

GYŐRFI FERENC minisztériumi főtanácsos Ipari Főosztály Tájékoztató a „katonai minőségügyi” rendezvényekről (II. rész) Tájékoztatónk első részében a „Védelmi iparunk minőségi követelményei és fejlődésének kilátásai” cím­mel a vezető menedzserek és a minőségbiztosítási vezetők részére rendezett fórum munkájáról számoltunk be. Ennek keretében ismertettük hazánk biztonságpolitikájából, a haderőreform és a NATO csatlakozásból adódó feladatokat. Felhívtuk a figyelmet a hadiipari kapacitások működőképességének biztosítására. Ösz­­szegeztük a közbeszerzési törvény tapasztalatait és a minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének eredmé­nyeit. E számunkban a „Megrendelők és gyártók katonai minőségügyi” fórumáról tájékoztatjuk az Ipari Szemle olvasóit. Megrendelők és gyártók katonai minőségügyi fóruma Az IKM Hadiipari Önálló Osztálya a HM Haditechnikai Fejlesztési és Beszerzési Főosz­tályának közreműködésével - 1995. május 30- 31-én Budapesten - „Gyártók katonai minő­ségügyi fóruma” címmel, a katonai minőségel­lenőrzés és minőségbiztosítás, katonai szabvá­nyosítás témakörben kétnapos konferenciát tartott. A konferencián NATO képviselők és hazai szakemberek nagy érdeklődés mellett tartottak elsősorban elméleti jellegű ismerete­ket adó előadásokat. A résztvevők javasolták egy újabb rendezvény megtartását, ahol a gya­korlati tapasztalatok átadására kerülne sor. Er­ről a rendezvényről az Ipari Szemle 1995. évi 5. számában részletesen beszámoltam. 1997. május 29-én, Budapesten a Hotel Sunlight volt a helyszíne a HM által, az IKIM közreműködésével szervezett, „Megrendelők és gyártók katonai minőségügyi fóruma” című egynapos konferenciának. A rendezvény alap­vető célja az volt, hogy a katonai minőségügy kérdéseiről a haditechnikai terméket előállító vagy szolgáltatást biztosító cégek, valamint a felhasználók (HM-MH, BM) szakemberei ré­szére az elvi ismeretek mellett a napi munka során alkalmazható konkrét gyakorlati ismere­teket adjon. A rendezvény megszervezése és szakmai lebonyolítása, a HM-MH szervezetek meghívása, a HM-en belüli kapcsolattartás a HM partner osztály feladata volt. Az IKIM Védelmi és Hadiipari Osztály a szakmai segít­ségnyújtás mellett a hadiipari gyártó és szol­gáltató cégek, valamint a katonai minőségügy területén érintett szervezetek, oktatási intéz­mények meghívását és tájékoztatását, továbbá előadások szervezését vállalta. Az előzetes programban, az alábbi két téma­körben 12 előadást terveztünk, ebből négy megtartását magyar szakemberektől kértük: a) A NATO országok védelmi beszerzései és minőségbiztosítási gyakorlata ♦ a szerződések előkészítése, ♦ a minőségbiztosítás tervezése és okmá­nyai, ♦ minőségbiztosítás a szerződés teljesülésé­ben. b) Kormányzati megfelelőség tanúsítás köl­csönös elismerésének szabályai, gyakorlati példái ♦ a kölcsönös elismerés célja és rendszere, ♦ a kölcsönös elismerés a NATO-ban, eljárá­sok, tapasztalatok, ♦ a kölcsönös elismerés hazai gyakorlata, ta­pasztalatai. A magyar előadások témakörei jól illeszked­tek a NATO-tól várt előadásokhoz, sőt azokat kiegészítve a résztvevőknek témánként teljes körű információ­átadást szándékoztunk bizto­sítani. Amikor értesültünk, hogy várhatóan probléma lesz a NATO képviselők érkezésével­­ a módosított program kialakításához - az el­maradó előadások pótlására egy felkért hozzá­szólás és egy további előadás megtartását szer­veztük meg. A konferenciát - több mint 60 résztvevő je­lenlétében - a szervezők nevében dr. Molnár Sándor, az IKIM Ipari Főosztályának főosz­tályvezető helyettese nyitotta meg. Méltatta az 1995. évi rendezvény jelentőségét, a kapott in­formációk hasznosítását. Ismertette, hogy az elmúlt két évben 13 hadiipari cég jelezte az IKIM felé EU konform minőségtanúsítási rendszer kialakítási szándékát és ahhoz több mint 15 millió forint vissza nem térítendő tá­mogatást kaptak. Ezen a rendezvényen tovább akartuk bővíteni ismereteinket a NATO-ról, többek között a védelmi beszerzési és a kor­mányzati megfelelőség-tanúsítás kölcsönös el­ismerésének gyakorlatáról. A kormányzati minőségbizto­sítás intézményrendszerének fejlődése Pálos Emil mérnök alezredes, a HM Beszer­zési Hivatal osztályvezetője „A magyar kato­nai - kormányzati minőségbiztosítás intéz­ményrendszerének főbb elemei, az intézmény­­rendszer időbeli változásai 1945-1997.” című előadásában bevezetésként a katonai-kor­mányzati minőségbiztosítás fogalmáról be­szélt, majd azt meghatározta a NATO STANAG 4107 alapján. Azután a katonai mi­nőségbiztosítás kialakulásáról tartott visszate­kintést, megemlítve annak folyamatát a törté­nelmünk egyes időszakaiban. A visszatekin­tést a II. világháború utáni helyzettel folytatta, ennek során részletesen kitért az 1948-1995. közötti hazai intézményrendszerekre, azok szervezeti felépítésére, a felettes szervekre és az üzemi kapcsolatokra (KÜM), továbbá az akkori feladat és jogköröket szabályozó fő do­kumentumokra (törvények, MT rendeletek, rendelkezések). Majd az 1995. július 1-től je­lenleg is érvényes szervezeti felállásról tájé­koztatott, melynek keretében részletezte a HM és az MH minőségüggyel foglalkozó intézmé­nyeit, a katonai minőségbiztosítással kapcsola­tos tevékenységeket. Ugyancsak ismertette a jelenlegi szervezetek jogszabályi hátterét. Mikula László mérnök alezredes, a HM Be­szerzési Hivatal osztályvezetője „A Honvédel­mi Minisztérium Beszerzési Hivatal a Közbe­szerzési Törvény hatálya alá tartozó beszerzé­seinek minőségbiztosítás feladatai, tapasztala­tai” című előadásában először a Beszerzési Hi­vatal szervezeti felépítéséről tájékoztatott, ezen belül részletesen ismertette a Minőség­­biztosítási Igazgatóság rendeltetését, feladat­körét, az egyes egységek munkakapcsolatait. Ezt követően a közbeszerzési eljárásnál a köz­­beszerzési megbízástól a szerződéskötésig ter­jedő szakaszokat mutatta be. A folyamat főbb fázisai: közbeszerzési megbízással kapcsolatos minőség­biztosítási tevékenység, a megbízás értékelése, a megbízás minőségkövetelményei (eltérések ismétlődő termék vagy új termék fejlesztését igénylő beszerzésnél), termék megfelelőségének értékelése, termék minőség­­feljegyzései (forma és tartalom), minőségügyi szakértő kijelölése, nyilatkozatok, ajánlati fel­hívás minőségbiztosítási követelményei, az ajánlattevővel szembeni követelmények, aján­lati dokumentáció, előminősítési eljárás (kér­dőívek), ajánlatok értékelése, szerződés előké­szítése, a szerződés minimális minőségügyi tartalma. Matolcsi Zsigmond, a Nemzeti Akkreditáló Testület akkreditáló mérnöke felkért hozzászó­lásában „Tájékoztatás a Nemzeti Akkreditáló Testület munkájáról” címmel tartott előadást. Először a hazai akkreditálás törvényi hátteré­ről szólt, ennek keretében bővebben a Nemzeti Akkreditáló Testület megalakítását előíró 1995. évi XXIX. törvényről. Majd azt követte a köztestület szervezeti felépítésének részlete­zése: Közgyűlés, Akkreditálási Tanács, szak­mai akkreditáló bizottságok, Pénzügyi Ellen­őrző Bizottság, Fellebbviteli Bizottság, Akkre­ditálási Iroda, külső szakértők. Ezután a NAT fő feladatairól, az akkreditálási eljárásról és követelményeiről, a tevékenységet szabályozó eljárásrendekről, kiadványokról és végül a ha­zai és nemzetközi együttműködésekről, a part­nerkapcsolatokról adott áttekintést. Katonai Zsolt, a Qualimed Minőségügyi és Vezetési Tanácsadó Kft. vezető szervezője „Az ISO 9000 szabványsorozat szerinti minő­ségügyi rendszer kiépítésével kapcsolatos ta­pasztalatok a hadiipari termékeket gyártó vál­lalatoknál” címmel ismertette a többéves fel­készítői munkája során szerzett tapasztalatait. Az előadó korábban az 1995. évi konferencián az ISO 9000 szabványsorozatra épülő minő­ségbiztosítási rendszerek kiépítéséről tartott előadást. Most az elmúlt két év tapasztalatait foglalta össze. Cége referencia listáján több mint 35 ipari és szolgáltató cég neve szerepel, ezek között található több hadiipari cég is. Ál­talános megállapítása, hogy a piacképesség megőrzésének és a piaci részesedés növelésé­nek nélkülözhetetlen eszköze a nemzetközi ta­núsítás megszerzése. A hadiipari cégeknél fennállnak olyan sajátosságok (termék specia- 97/6 Ipari Szemle Belkereskedelmi rovattal Műszaki fejlesztés 45

Next