Irodalmi Szemle, 2004

2004/6 - TALLÓZÓ - Takács Péter: Deák Ferenc magyarsága

mutatkozott meg. Az ideális és a lehetséges között mindig ő találta meg az ország, a nemzet sorsát előrevivő kompromisszumot. A nemzet számára ideálisként meg­valósítandó amerikai demokráciához vezető politikai küzdelemben a legkisebb eredményért is hajlandó volt küzdeni. Örült minden előrevivő parányi lépésnek, jött légyen az a kormánytól vagy az ellenzéktől, mert úgy vélte, a kor szelleméhez igazodó törvények éltetik és erősítik a nemzetet. Hozzájárulnak egy majdani de­mokratikus berendezkedésű magyar jogállam megteremtéséhez. Személyét az 1830-as évek közepétől — annak ellenére, hogy soha nem töre­kedett vezérségre - mellőzhetetlennek tartották a kortársak minden fontosabb po­litikai kérdés megvitatásánál. Az 1843—1844-es diéta idején titokban keresték fel Pozsonyból tanácsait kérni. Amikor Magyarország polgári átalakulása forradalmi útra terelődött, üzentek érte Pozsonyból: mérce volt az ő álláspontja. Félszáznál több követ bizonyította aláírásával, hogy a polgári átalakulás alaptörvényeinek megszerkesztésénél elengedhetetlennek tartják mérlegelő, elemző vénáját. Bat­thyány Lajos nem volt hajlandó nélküle minisztériumot alakítani. Deák vívódó alkat volt. Kevesen voltak, akik következetesebben és az övét meghaladó bátorsággal néztek szembe hagyományainkkal, az ország jelenéből kal­kulálható jövővel. Ugyanakkor mértéktartó volt. Ha eredményt ért el, nem töreke­dett több vívmány szentesítésére, mint amennyit az adott pillanatban a társadalom megrázkódtatás nélkül be tudott fogadni. Kifinomult történelmi érzékéből fakadt a jogfolytonossághoz való ragaszko­dása. Meggyőződése volt, hogy az országgyűlésen a király és a nemzet kölcsönös megegyezésével hozott törvények tükrözik a nemzet önállóságát, politikai törekvé­seit, gazdasági, társadalmi erejét, és hogy mindezek szükségből fogalmazódtak meg. Létezésük nemcsak az embereket, a társadalmi viszonyokat formálja, hanem befolyásolja a társadalmi cselekvést is, s amellett, hogy tükrözik az ország állapo­tát, tendenciát is kifejeznek. Ezért kereste kitartó szorgalommal a közjogi törvé­nyek előzményeit a magyar jogalkotás múltjában. Politikusi pályáján saját személyének tulajdonította a legkevesebb fontossá­got. Anyagi előnyöket sohasem fogadott el. A politikát szolgálatnak tekintette. Meggyőzni akart. Tartózkodott a frázisoktól, a korában divatos szóképek, roman­tikus metaforák használatától. „Szónoklatának fő eleme az erős logika volt - állít­ja Gyulai Pál -, gondolatainak, kifejezéseinek bizonyos plasztikája” volt, nyelve a „népnyelvbe gyökerezett”, és beszédeit körüllengte valamiféle „nemes méltóság”, az egyszerűség és közérthetőség méltósága. Ezért nem avasodtak meg országgyű­lési felszólalásai máig sem. Deák - erényeivel és hibáival együtt - azért emelke­dett a 19. századi magyar történelem legjelentősebb személyiségei közé, a magyar­ság akkori jelenére és jövőjére döntő hatást gyakorló politikussá, mert a korabeli magyarországi társadalom derékba törtségére, törekvéseinek felemásságára ő ér­zett rá leginkább. Amint a szobrász vagy az építész alkotja a maga remekét, olyan gonddal és

Next