Irodalmi Szemle, 2005

2005/7 - Fried István: Petőfi Sándor modernsége (tanulmány)

Petőfi Sándor modernsége átírta életrajzának egyes dátumait, állomásait, és még olvasmányairól sem mindig nyilatkozott egyértelműen. Aligha nagy tévedés azt állítani, hogy az előd költésze­tektől való kommentált elfordulásnak szerves része az előd költő-szerepektől, köl­tő-életrajzoktól való távolságtartás. Mindenképpen olyan költő- és költészeteszme és -eszmény megteremtése, amelynek révén a szó legszorosabb értelmében létre jön, létre ébred és legitimálódik egy­ a költő- és költészetfunkció, amelynek össze­foglaló neve: Petőfi Sándor. A helység kalapácsa és a János vitéz szintén állásfoglalás a költészet roman­tikus értelmezésének/értelmezhetőségének alapvetőnek tűnő kérdéseiben. Egyfelől a Vörösmartyval folytatott rejtett, de a szövegekből látványosan kibukó pozíció-vi­­ta érdemel figyelmet, másfelől az a világirodalmi párhuzam, amely az iránykölté­szet tételezhetősége ürügyén a kortárs német irodalmat osztotta meg. Röviden eny­­nyit: Heinrich Heine 1843-as eposz/elbeszélő költemény paródiája, az Atta Troli. Ein Sommernachtstraum (Egy nyáréji álom) a német romantika előző korszakait igyekszik kétségessé tenni, olyan romantikus (ön)kritika, amelynek révén a roman­tika ironizáló továbbgondolása lesz lehetővé. A Deutschland. Ein Wintermärchen (Németország, Egy téli rege) 1844-es, a paródia nyitva maradt kérdéseire válasz, műfaji újragondolás és hangvételi (például a publicisztikára nyitó) változat. Akár meglepőnek tekinthetnők, Petőfi Sándor eposzparódiája és elbeszélő költeménye 1844-es keltezésű, és jórészt hasonló minősítésekkel írható le. Az elsősorban a Za­lán futását célba vevő „furcsa vitézi versezet” (ez Csokonai szava) részint beleil­lik a komikus eposzoknak abba a hagyományába, amelyet a magyar irodalomban Csokonai és Verseghy kezdeményezett, de amely Popé és Boileau révén a Békaegérharcig vezethető vissza, s az eposzi hangvétel és az alantasnak mondott tárgy ütköztetéséből egyben műfajelméleti következtetéseket is levon.­ A János vi­téz ellenben az eposzt helyettesítő, annak totalitásigényét a mese univerzalitásába hajlító elbesz­élő költemény, amely a Zalán futása és allegóriájának ellenében a ki­sebb térben átélhető, nyári napok és éjek időszámítását a mese kiszámíthatatlannak és képzeletinek látszó világába helyezi. Minek következtében a megcélzott olvasók köre úgy változik meg, hogy az inkább a nemzeti nagy elbeszélésre fogékony hall­gató helyébe a megfelelő képzelőerővel rendelkező kerül. S ez mindenképpen más írói és befogadói „elváráshorizontot” tételez. Vörösmarty egy korszak alaphangját adja meg, és a történetírás felől érkező impulzusokra reagálva szólítja meg egyszerre tárgyát és befogadóit, majd az osz­­sziáni „ihlet” jegyében idézi meg a századok homályába vesző, újra­teremtődő-lé­­tesítendő nemzeti létet, amelyet (mármint az egykorit) a fenséges nemzeti változa­tával azonosít: „Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban...” Petőfi Sándor mindennek visszáját láttatja, a megszólítás helyett kijelentéssel él, az éjjel szembe a nyári napot állítja, az allegorikusát itt a jellemzetessel cseréli föl, a fenségestől pedig a közbeszéd segítségével tér el: „Tüzesen süt le a nyári nap sugára/ Az ég te­tejéről a juhászbojtárra...” Vörösmarty azonos tónusban tartja előadásmódját, az

Next