Irodalmi Ujság, 1961 (12. évfolyam, 1-24. szám)

1961-01-01 / 1. szám

2 Bibó Istvánék pere Az április 4-i részleges amnesztia értelmében több olyan értékes ér­telmiségi embert helyeztek szabad­lábra, akik a forradalom leverése nyomán megindult, erkölcsileg menthetetlen emberüldözés követ­keztében került fogságba, örömmel értesülünk arról, hogy azóta is töb­ben szabadultak ki a börtönből s hogy a szabadlábra helyezettek ja­varészének munkalehetősége is van, bár nem olyan, amilyet képességeik szerint elvárhatnának. De szellemi életünk sok kitűnősége még mindig börtönben sínylődik. Többüknek sorsa némelykor rosszabbodott is a börtönben , amikor pl. a bánás­mód miatti tiltakozásul számosan éhségsztrájkba léptek, amire a ható­ság válasza az volt, hogy Mária­­nosztrára szállíttatta őket, ahol kü­lönlegesen szigorú megtorló rend­szabályoknak voltak alávetve. Újabban több felé napvilágot lá­tott a hír, hogy Bibó István pro­fesszort többedmagával a Fő utcá­ba szállították perük újrafelvételére. Ma már kétségtelennek tekinthet­jük, hogy így történt, de a hírhez fűzött kombinációk meglehetősen ellentmondók voltak. Az egyik lap Bibónak három rabtársát nevezte meg, akik — értesülése szerint — vele együtt állnak majd a bíróság elé , másutt pedig olyan tömegper­ről írtak, amelynek harminc vád­lottja lesz. A londoni Daily Tele­graph budapesti tudósítója úgy vél­te, hogy a pert Bibó szabadlábra helyezése fogja bekoronázni, vi­szont magyar emigráns lapok an­nak az aggodalmuknak adtak kife­jezést, hogy Bibó sorsa még rosz­­szabbra fordulhat, ami tekintettel arra, hogy eddigi közismert ítélete is életfogytiglani szabadságvesztésre szólt, érthető aggodalomra és riada­lomra adott okot. Egyik legutóbbi számában a bécsi Magyar Híradó is azt az értesülést idézi vezércikké­ben, hogy ,,Bibó István professzort 30 társával együtt Vácról Budapest­re szállították, hogy katonai bíróság előtt kémpert indítsanak ellene". Reméljük, hogy ezek az értesülé­sek rémlátomásoknak, vagy leg­alábbis túlzottaknak bizonyulnak, de felelősség azért, hogy ilyenek el­terjedhetnek, kétségtelenül a ma­gyarországi kormányhatóságokat terheli, amelyek vonakodnak alkal­mazkodni a civilizált jogéletnek ah­hoz az elemi szabályához, hogy börtönbe vetett emberek sorsáról az érdeklődőknek félreérthetetlen fel­világosítást adjanak. Tekintettel Bibó István nemzetközi hitelére arra a megbecsülésre, amely őt a tudományos életben övezi — s te­kintettel általában arra az együttér­zésre, amellyel a szabad világ írói, művészei, tudósai a magyar börtö­nökben szenvedő társaikra gondol­nak —­, a magyar külképviseleteket és hatóságokat a nyugati sajtó kép­viselői állandóan ostromolták felvi­lágosításokért, de kérdéseikre vilá­gos választ sohasem kaptak. Most megbízhatónak látszó ma­gánforrásból arról értesülünk, hogy Bibó István és néhány társa újabb perének tárgyalása zárt ajtók mö­gött már lefolyt s ennek eredmé­nyeképpen a vádlottak sorsának ja­vulása várható. Ezt örömmel közöl­jük s azzal a reménnyel, hogy az új esztendőben még sok olyan magyar ember kiszabadulását fogjuk meg­érni, akinek jog szerint nem is lett volna szabad börtönbe kerülnie. (Ezek a sorok már ki voltak szed­ve, amikor az Observer karácsonyi számában Léderer Lajos — részben a Salzburger Nachrichten tudósítá­sára hivatkozva — megerősítette a Bibó Istvánék peréhez fűzött biza­kodó feltevéseket. Ugyanakkor hírt adott arról, hogy a forradalom le­verése óta bebörtönzött írók közül sokan, így Haraszti Sándor, Varga Domokos, Kelemen Imre, Eörsi Ist­ván, Kosáry Domokos, már szabad lábon vannak. A mi értesülésünk ezzel megegye­zik, sőt tudomásunk szerint a neve­zettek és mások is már régebb idő óta szabadlábon­­ vannak. Viszont Bibó István, Mérei Ferenc, Ádám György, Erdei István, Gáli József Obersovszky Gyula, Lőcsei Pál Márkus István, Litván György — név szerint ezek voltak azok, akik­nek ügyét Ignotus Pál, a Magyar Írók Szövetsége külföldön elnöke legutóbb a Twentieth Century és az Observer hasábjain szóvátette — és sokan mások, akikről teljes névsort beszerezni lehetetlen, sajnos, még mindig fogságban vannak.) Gyilkos határ A Times 1960 december 23-i szá­ma újabb átlépési kísérletről szá­mol be az osztrák-magyar határon. .Három fiatalember — írja a Times —, körülbelül 20—22 évesek, mi­után sikeresen előrehaladtak a ha­tárövezetben, aknamezőre kerültek. Egy akna felrobbant, s kettő közü­lük megsérült. Ennek ellenére foly­tatták útjukat mindaddig, amíg egyikük képtelen volt továbbmenni. Ekkor már osztrák oldalon voltak. Hátrahagyva sebesült barátjukat, segítségért siettek. Mikor az osztrák rendőrséggel együtt visszatértek, a harmadik fiatalembert már nem ta­lálták sehol. A vizsgálat megállapí­totta, hogy magyar határőrök át­lépték a határt és elhurcolták a fia­talembert. A vérnyomok a fü­vön a magyar határőrség tornya felé mu­tattak.” Ebben az évben ez volt a tizennyolcadik határincidens. A ma­gyar határőrök akciója éles vissz­hangot váltott ki az osztrák sajtó­ban. A Die Presse ,,Kádár karácso­nyi ajándéka” címen erősen támad­ja a magyar hatóságok embertelen magatartását. A londoni Guardian december 24-i „Gyilkos határ" című vezércik­kében a következőket írja: ,,A bu­dapesti osztrák követ újból tiltako­zott a kádárista határőrök gyilkos gyakorlata ellen, melyet az Auszt­riába menekülő magyarokkal szem­ben tovább folytatnak. Mind a lö­völdözések, mind a tiltakozások ma már szabályos gyakorlattá váltak. Drótsövény, aknamezők és lövésre kész határőrök, — ezek azok a módszerek, melyeket a magyar rendszer alkalmaz, hogy megakadá­lyozza szerencsétlen áldozatainak szökését. Volt idő, amikor úgy tűnt, hogy a magyar hatóságok vé­gül hajlandónak mutatkoznak mód­szereik megváltoztatására, amikor is hozzájárultak egy vegyesbizottság által végzendő vizsgálathoz. A meg­beszélések közepén egy akna fel­robbant. Semmi sem változott. De vannak módszerek arra, ame­lyekkel megértethetjük a magyar kormánnyal, hogy mennyire gyűlö­letes ez a gyakorlat külföldön. Ez a kormány rendkívüli energiát és pénzt költ most, különösképp a nyugati országokban arra, hogy meggyőzze Nyugat népeit békés al­kotó munkájáról, új kulturális és társadalmi eredményeiről. Tudomá­sára kell hoznunk, hogy ezek az erőfeszítések hiábavalóak mindad­dig, amíg továbbra is fenntartja barbár gyakorlatát az országban.A használást, a hanyag munkát, a se­­lejtgyártást, a fogyatékos szerve­zést, a termelés volumenét és minő­ségét egyaránt támadják, joggal tarthatunk attól, hogy ezek az üzemlátogatások, ezek a bírálatok új rendszabályok előhírnökei és a jövő esztendőben talán Magyaror­szágon is a keletnémetekéhez ha­sonló intézkedésekre kerülhet sor. Békeharc a német hálószobákban Az egyoldalú leszerelés nyugat­német hívei legújabban alaposan megfogyatkoztak. E fogyatkozás el­ső oka a német szociáldemokraták állásfoglalása , ez utóbbiak ugyanis — félszemmel a Kelet-Németor­­szágban állomásozó, atomfegyver­rel felszerelt 15 szovjet hadosztá­ Nyolcmillió munkást sújt az az új munkatörvény, amit a pankowi hatóságok a jövő esztendő elején szándékoznak életbe léptetni Megdöbbentette ez a törvényterve­zet a kommunista funkcionáriusok egy részét is, mert — miként Kelet­i Németországban mondják — „ked­vezőtlenebb munkaviszonyokat te­remt, mint a kapitalista országoké volt egy évszázaddal ezelőtt". Egy szó sem esik benne a sztrájkjogról. Az előző törvény még elismerte a sztrájkjogot, noha persze, mint más népi demokráciákban, a sztrájkoló­kat eddig is börtöncella várta. Ám az elméleti megszorításoknál súlyo­sabban érintik a munkásokat a gyakorlati rendszabályok. Heten­ként csak egy szabad napot engedé­lyeznek számukra, fegyelmezetlen­ségnek minősül, ha kávé- vagy ci­garettaszünetet tartanak. Szabad­ságidejük évi 12 napra korlátozó­dik, csupán a fölöttébb nehéz vagy nagy felelősségű munkát végzők mehetnek hosszabb szabadságra. A dolgozókat, évente hat hónapra, lakóhelyüktől sokszáz kilométer­nyire fekvő üzemekbe küldhetik, így, szabad költözködési joguktól is részben megfosztva, sokkal na­gyobb mértékben válnak a gyárve­zetőknek és a hatóságoknak kiszol­gáltatottaivá, mint eleddig, annál inkább, mert az üzemvezető vagy helyettese selejtes, hanyag munka vagy károkozás, mennyiségi és mi­nőségi kifogások címén bérükből, belátása szerint, levonhat és — esetleg önkényes — elhatározása el­len fellebbezésnek helye nincs. Ha figyelmesen olvassuk a budapesti pártsajtó mindennapossá vált cikk­sorozatait, amelyek végigpásztázzák a nagyüzemeket és a rossz gépei- Irodalmi Újság Amerika elnöke — a magyar forradalomról Az új esztendő alkalmából helyesnek véljük idézni, hogy John F. Kennedy szenátor — aki e hónap 20-ától fogva négy esztendeig az Amerikai Egyesült Államok elnöke lesz — 1960 október 23-án ezeket mondta: „Október 23. az a nap, mely örökre élni fog a szabad emberek és szabad nemzetek évkönyveiben. A bátorság, öntudat és győzelem napja volt ez a nap. A történelemben példátlanul áll október hu­szonharmadika, mert ennél világosabban még nem fejezték ki sehol sem az ember örök vágyát és kívánságát, hogy bármilyen akadá­lyok ellenére is, bármekkora áldozat árán is — szabadon élhessen. Az amerikaiak soha semmiféle csúcsértekezleten, semmiféle szerződésben, sem szóban, még kevésbé gondolatban nem fogják el­ismerni Magyarországnak a Szovjet alá rendelését. A magyar sza­badság és függetlenségi törekvés nem a politika, vagy az érzelmek kérdése. A történelemben, a művelődésben, törvényben gyökerezik ez az igény és bármiféle bábkormányt is tartanak, mi nem fogjuk engedni, hogy a magyar igényekről megfeledkezzenek. Az amerikaiak mindent meg fognak és meg akarnak tenni, hogy becsületes és ésszerű eszközökkel siettessék annak a napnak az eljövetelét, amikor a magyar férfiak és nők ismét szabadságban és igazságban élhetnek. Ezen az évfordulón Lincolnnal együtt: .Ünne­pélyesen eltökéljük, hogy akik elestek — ne estek el légyen hiába...’ Az élők dolga befejezni a munkát, melyet ők oly nemesen kezd­tek el.” Második Korea felé? Az ugyancsak nehéz terepen fek­vő, guerillára kiválóan alkalmas kelet-ázsiai államocskában, Laosz­­ban uralkodó viszonyok —­ leg­alább zavarosságukat tekintve — az utolsó hetek folyamán ijesztően ha­sonlítottak a Kongóéhoz. Decem­ber közepén, négy egymást követő napon át o ország politikai fővá­rosában, Vientiane-ban négy külön­böző kormány váltotta egymást , az ötödiket, a Savannakhedben ala­kult antikommunista minisztériu­mot nem is számítva. Ugyanekkor a Szovjetunió, mely a fegyverszállí­tásban Sir Basil Zacharov örökébe lépett, csak úgy, mint a Kongóba, Laoszba is megindította a polgárhá­borúhoz nélkülözhetetlen ágyúk, ne­hézmozsarak és fegyverek szállítását — legalább is addig, amíg a kom­munista Quinin Polsena tartotta ke­zében a fővárost. A gyorsan váltakozó kormány­férfiak és csoportosulások részlete­zése és jellemzése szinte lehetetlen. Az addig nyugati befolyás alatt élő Laoszban egy Kong Le nevű ejtőer­nyős százados, múlt év augusztusá­ban, kommunista csapatok segítsé­gével puccsot hajtott végre. A szá­zados úgynevezett ,,legfőbb nem­zeti tanácsot” alakított és — mint Fidel Castro annak idején — Laosz semlegességét proklamálta. Hogy az ilyfajta semlegesség, a Vörös Kína Észak-Vietnám közvetlen közelében és az ország erdőségeiben harcoló kommunista irányította guerillákkal szemben mit jelent, alig kétes. A következőkben Souvanna Phouma herceg vette át a kormányt, aki „iga­zi semlegességet" hirdetett. Rövide­sen a kommunisták elől Kambod­zsába menekült, őt követte Polsena nyíltan kommunista kormánya, me­lyet az előbb említett Kong Le ka­pitány, az augusztusi puccs semle­ges vezére is támogatott. A kom­munistákat Nosavan tábornok verte ki a fővárosból, illetve annak egy részéből, hogy­ szabaddá tegye az utat Boun Oum herceg és követői nyugatbarát kormánya számára Ez utóbbi késhegyig menő harcot hirdet a kommunista Pathet Lao mozgalom ellen és a nemzeti össze­fogás kormányát kívánja megalapí­tani. Laosz jövője attól függ, hogy Észak-Vietnám, Kína és a Szovjet­unió — együtt, avagy akár külön­­kü­lön — polgárháborút akarnak-e provokálni Laoszban, hogy a kelet­ázsiai kiskirályságban megkíséreljék a kommunista kisebbség uralomra juttatását? Ha így lenne, megtörtén­hetik, hogy Laosz rövidesen ugyan­olyan méretű nemzetközi konfliktus kiindulópontjává válik, mint ami­lyen Korea volt. Iyen, félszemmel az elközelgő vá­lasztásokon f­elvetették eddigi, egyoldalú pacifizmusukat. Az egy kézen is megszámolható továbbra is az egyoldalú leszerelést követelő intellektuelek közé tarto­zik Fritz Kortner, a neves rendező. Nyilatkozatában mélységesen elítél­te a szociáldemokraták választási opportunizmusát, anélkül hogy Ul­­brichték fegyverkezésére vagy a kommunisták laoszi fegyverszállítá­sára kitért volna, majd mikor az in­terjúbó újságíró ezek iránt is ér­deklődött, kijelentette, hogy a paci­fizmus kardját nem engedi kicsa­varni a markából. Ezt bebizonyí­tandó, megrendezte Arisztofanész Syrisztrátáját a nyugatnémet televí­zióban. A rendezés — még mielőtt a televíziós ernyőkön bemutatták volna — nagy vitát indított el Né­metország irodalmi és politikai kö­reiben. A rendező nem tudott két kísér­tésnek ellentállni: a szenzációhajhá­szás és a politikai demagógia kísér­téseinek. A 2300 esztendős komédia tudvalévően arról szól, hogy az athéni nők vissza akarják tartani férjeiket a második pelloponézoszi háborútól. E célból Lyzisztráta fel­bujtására szerelmi sztrájkot kezde­nek katonaférjeik ellen. Lyzisztráta szerepét Kortner Romy Schneider­re, a szűzies, szende lányszerepeket játszó filmsztárra osztotta ki és szerep­sikamlós, de sosem otromba szövegét — Arisztofanész már nem tiltakozhat —­ a maga újnémet szó­tárának válogatott durvaságaival toldotta meg. Ennyivel azonban még nem érte be. Az antik komédiát modern mi­liőbe helyezte és a klasszikus szerző gondolatait saját mondanivalójával toldotta meg. Azzal a célzattal hogy a maga és elvbarátai nézeteit az atomháborúról — úgymond a német háziasszonyokhoz eljut­tassa. A nyugatnémet televíziós állomá­sok intendánsai vegyes érzelmekkel nézték végig a Kortner-rendezte da­rab főpróbáját. Az egyik azt tar­totta, hogy a rendezés művészietlen és alpári, a másik szerint Kortner politikai propagandája lapos, dema­góg és unalmas. A legtalálóbb alig­hanem a harmadik nyilatkozata volt: szerinte a béke ügye szent, te­hát még egy ilyen ordenáré darab előadásába is beleegyezik. Csak egy feltételt szabott a Kortner-átírta Arisztofanész előadásához a Köln- Münster-i televíziós hálózaton hogy a darabot előbb a moszkvai vagy akár a pekingi televízióban is bemutassák, minthogy az egyoldalú pacifizmusnak nincs értelme. A ne­gyedik intendáns kijelentette, hogy a német háziasszonyoknak nincs 1961 január 1 atombombája, viszont Hruscsovnak van, amiért is az utóbbit kell meg­győzni arról, hogy ne dobja az előbbiek nyakába és nem megfor­dítva. Nézetéhez csatlakozott az ötödik intendáns is. A többi négy viszont nem emelt kifogást az elő­adás ellen. Legfőbb érvnek azt hoz­ták fel, hogy egy félmillió márkát már ráköltöttek, így tehát Nyugat-Németország televíziós hálózatának kisebbik felé­ben Kortner Sgzisztrátája fel fogja szólítani a német háziasszonyokat: lépjenek szerelmi sztrájkba férjeik ellen, amennyiben azok nem oszta­nák Kortnernek az atomháborúról vallott nézeteit. Hogy a sztrájk meghirdetésének mi lesz az eredmé­nye, az január 17-én éjjel, a televí­zió meghallgatása után fog csak el­dőlni Hessen, Würtemberg-Baden szövetségi államok, valamint Ham­burg, Bréma és Lübeck Hanza-vá­­rosok hálószobáiban. Sir Leslie Munro, az ENSZ különmegbízottja a ma­gyar ügyben legújabb, a közgyűlés elé terjesztett jelentésében részlete­sen foglalkozik mindazokkal a problémákkal, melyek Magyaror­szágot érintik a forradalom óta el­telt időben. A jelentés megállapítja, hogy: „Most, amikor a nemzetek közössége örömmel üdvözli köré­ben azokat a népeket, melyek hosz­­szú gyarmati uralom után lettek függetlenek, az Egyesült Nemzetek joggal utasítja vissza, hogy egy olyan nép önrendelkezési jogát sért­sék meg, melynek hosszú, dicsősé­ges és független történelmi múltja van.” Ezek után tárgyalja a szovjet intervenció, a Kádár-rendszer, a nemzeti elnyomás, a szólás- és sajtószabadság elfojtásának részle­teit, közli a még mindig börtönben tartott intellektuelek, munkások és parasztok névsorát, melyről megál­lapítja, hogy a „lista még korántsem teljes”, majd hozzáteszi: „mégis jel­lemzi, hogy a magyarországi rend­szer kiket állított bíróság elé”. Fel­sorolja a jelentés a magyar kor­mány legjellemzőbb intézkedéseit, a vasfüggönyt, a munkástanácsok el­len indított hajszát, az ál-szakszer­vezetek működését, a normaszigorí­­tásokat, a kollektivizálás újbóli, erőteljes megindítását, majd ezzel a történelmi érvényű megállapítással fejezi be a mindenre kiterjedő, ala­pos, elfogulatlan részletességű mun­kát: „Az egyszerű igazság az, hogy a magyar nép idegen elnyomás alatt él, hogy területén idegen csa­patok tartózkodnak, s hogy mind­ennek következtében nincs birtoká­ban annak az alapvető jognak, hogy szabadon választhassa meg kormá­nyát.” A jelentéshez kevés hozzátenniva­­lónk lehet; tényei, megállapításai, következtetései arról a valóságról szólnak, melyet lapunk hasábjain sokszor ismertettünk olvasóinkkal, s melyek minden kétséget kizáróan bizonyítják Sir Leslie Munro jelen­tésének történelmi igazságát, jogo­sultságát. Ipari hűségfogadalom Új mozgalom indult odahaza a Villamossági és Kábelgyár dolgo­zóinak kezdeményezésére. Az új mozgalom az „Ipari Hűségfogada­lom” megtisztelő címet viseli. Az üzemek munkásai fogadalomleve­let írnak alá, amelyben megfogad­ják, hogy a második ötéves terv hátralévő szakaszában hűek ma­radnak az üzemhez és az iparág­hoz, amelyben dolgoznak. Nem kell arra gondolni, hogy az ipari hűségfogadalom valami új­szerű párttalálmány. Évszázadok óta ismeri az emberiség ezt a gya­korlatot, csakhogy eddig úgy hív­tuk odahaza: „Suszter, maradj a kaptafánál." A kérdés most csupán csak az, hogy milyen eredménye lesz a fo­gadalommozgalomnak. Ha ugyan­olyan „mindent elsöprő” diadalt arat majd, mint a sztahanovista mozgalom, a Munkára-Harcra (és teljesen) kész mozgalom, vagy a selejtcsökkentésért folytatott harc, akkor nincs semmi baj. Ha azon­ban a dolgozók komolyan veszik az ipari hűségfogadalmakat, ha minden suszter ott marad a kapta­fánál, akkor bajba kerül az egész pártapparátus. Nem lesznek káde­rek. (V.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék