Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1912. 1. évfolyam

Kisebb közlemények - Baróti Lajos: Petőfi első leveleihez 246–248. p.

KISEBB KÖZLEMÉNYEK. Petőfi első leveleihez. Igen tisztelt Szerkesztő Úr ! Ha megengedi, pár megjegyzést teszek Sebestyén Gyulának «Petőfi első levelei» című, az Irodalomtörténet I. évi 3-ik számában megjelent fölötte érdekes közleményére. Sárkány János leveléről, melyhez Petőfi gyermekkori levelei voltak csatolva, Sebestyén azt véli, hogy az Jókaihoz volt intézve. Nem értek egyet vele. Tudtommal Jókai 1849-ben nem menekült Kiskőrösre, hanem Borsod­megyébe, ahol 1851-ig rejtőzött. Az a körülmény, hogy Sárkány a pestmegyei tisztviselők menekülése­kor találkozott Kiskőrösön azzal a férfiúval, kinek ő Petőfi gyermekkori leveleit megküldötte, arra enged következtetni, hogy az illető szintén pest­megyei tisztviselő volt. Közelfekvő a gondolat, hogy Sárkány János levelét Földváry Mihály­hoz, Pest megye híres alispánjához intézte, aki Aszódon iskolatársa volt Petőfinek, bár két osztállyal feljebb járt. Földváry Sárkány levelét a Petőfi-religuiákkal együtt úgy látszik átadta Jókainak, s így kerültek ennek kapcsos könyvébe. Hogy Jókai nem tette közzé Petőfi gyermekkori leveleit, csakis fele­dékenységből történhetett. A levelek hitelessége ellen legkisebb kétség sem foroghatott fönn.­­ Ami e leveleket illeti, melyekkel a Petőfi-irodalom oly örvendetes módon gyarapodott, az elsőt és másodikat Sárkány Jánoshoz, a harmadikat Sárkány János öccséhez, Sámuelhez írta volt Petőfi. Sárkány Sámuel 1835—36-ban lakótársa volt Petőfinek Aszódon, özv. Neumannénál. 1836—37-ben azonban már a selmeci líceumot látogatta,­­ bátyjával együtt. Ez a körülmény magyarázza meg, hogy Petőfi egy levél­papíron írt mindkettőjüknek. Szalay Fridrich­ szintén iskolatársa volt Petőfinek. 1834—35-ben jártak együtt Pesten, a piaristáknál. 1838-ban Selmecen újra összekerültek és együtt laktak «Nemes Proszperinyi Mihály érdemes kamarahajdú uraság­nál».1 Szalay Fridrich­ mint kiskőrösi rektor fejezte be életét. 1 L. Petőfi levelét Csörföly Lajoshoz. (Radics Ferenc : Petőfi levelei. 31—33. 11.)

Next