Pintér Jenő szerk.: Irodalomtörténet, 1930. 19. évfolyam

Kisebb közlemények - Tolnai Vilmos: Jókai Magyar nábobjához 252. p. - Tolnai Vilmos: Kossuth Berzsenyiről 252. p.

Jókai Magyar nábobjához. A cigány s a sült egér, — Jókai regényében, a Magyar Nábobban, az első fejezetnek, a „Törikszakad" csárdabeli mulatozásnak egyik legmulatságosabb jelenete, mikor Vidra cigány látszólag elnyeli a sült egeret s egyik kezével torkához kap, míg a másikat a hőstett fejében ígért száz forintért nyújtja: „Micsoda száz forintot? — kérdé a tréfás úr (t. i. Kárpáthy Jancsi), — hát mondtam én, hogy adok száz forintot? nemhogy megköszönnéd, hogy ilyen ritka sültet kaptál, amit még a nagyapád sem evett, hanem még fizessek is érte?" — Jókai itt egy múltszázadbéli adomát sző elbeszélésébe, melyet a Pesti Hirlap, 1841 dec. 29-i számában, a 871. lapon is megtalálunk: „Bihar­ból.. . bizonyos földesúr bizonyos szegény embernek 5 frtot ígért egy sült egér megevéseért; a szegény ember jó reménység fejében megette a sült ege­ret, de a bizonyos úr az 5 frt lefizetését megtagadta azt mondván: „Köszönd meg, hogy ételre kapattalak." — Ez volt-e Jókai forrása vagy sem, nem bizonyítható, de az bizonyos, hogy az adoma azonos. Tolnai Vilmos: Kossuth Berzsenyiről. Ismeretes dolog, hogy Berzsenyi megrótta Vörösmartyt a két szomszéd­várban előforduló jelenet miatt, mikor Tihamér fájdalmában lovát felkoncolja és­eszi. Tihamért kannibálnak, a jelenetet ped­g kannibálosság­nak nevezi. Bizo­nyára nem gondolt arra, hogy őt is megróják majd hasonló dologért. A Pesti Hírlap 1842 márc. 20-i számának vezércikkében a tisztújító harcok durvaságai­ról szólván, Kossuth ezt idézi: „az egymás vérét hörpölt párducos magyarok", a lap alján pedig megjegyzi: „Interdum bonus dorm­itat Homerus. Az етЬзг­nek gyomra émelyedik, midőn illyet olvas a különben classicus Berzsenyiben!" Az idézet a ma már kevéssé ismert A mulandóság című ifjúkori versből való. Ott hörpölték egymás vérét A párducos magyarok ... Igen jellemző ez a megjegyzés Kossuth ízlésére, és jellemző, hogy Berzsenyi versei mennyire a köztudatban éltek. Tolnai Vilmos.

Next